Zelená zpráva 2007 - Výběr informací

Karel Vančura

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky je za rok 2007 sestavena obdobně jako 13 zpráv předchozích. Z obvyklé podoby vybočuje snad jen svým rozsahem – poskytuje větší soubor informací. V úvodní části připomíná stabilitu vývoje národního hospodářství (reálný ekonomický růst byl nejvyšší v historii ČR a dosáhl meziročně 6,5 %) a zdůrazňuje, že lesní hospodářství a navazující zpracovatelský průmysl (dřevozpracující, celulózopapírenský a polygrafický) se v EU vnímají jako jeden sektor. Odvětví založené na lesnictví je polyfunkční – poskytuje nejen řadu materiálů a produktů, vodu, energii, ale zajišťuje i rekreační aktivity a další služby pocházející z lesů. Hospodářské, environmentální a společenské výhody, které les přináší, jsou přitom založené na obnovitelném zdroji – dřevu. ČR v rámci EU zaujímá 12. místo v lesnatosti, v zásobě dřeva na hektar (332,7 m3) je na 2. místě a podle ročního přírůstu na místě šestém.

Všeobecně
Rok 2007 nepřinesl změnu týkající se zákona o lesích ani žádné významné změny ve vlastnické struktuře porostní plochy pozemků. Největší podíl je lesů státních 61,52 %
(1 596 684 ha – z toho LČR 1 340 823 ha – 51,67 %), soukromé lesy zaujímají cca 23 %, podíl měst a obcí činí 15,85 % (411 249 ha). Dosud není vyřešeno vlastnictví církevního majetku, tj. cca 170 000 ha lesních pozemků (6,5 %), spravovaných prozatím LČR, s. p. Z hlediska klimatických podmínek byl rok 2007 teplotně i srážkově nadnormální, v průběhu roku se ovšem vyskytovala i výrazná suchá období a zejména průběh srážek byl odlišný v západní a ve východní části republiky. Mimořádně nízké srážky byly v dubnu (průměrný srážkový úhrn 6 mm), což zapříčinilo ohrožení nových výsadeb suchem a zvýšilo se riziko lesních požárů.
Na stavu lesů se velmi nepříznivě projevil ničivý orkán Kyrill v lednu 2007. Zelená zpráva obsahuje podrobný popis opatření, která byla přijata s cílem včas a efektivně zvládnout mimořádnou situaci, která vznikla 18. a 19. ledna, kdy orkán kromě hmotných škod obecně způsobil problémy právě v lesích. Následně byl zaznamenán výrazný nárůst škod působených biotickými činiteli – zejména šlo o smrkové dříví napadené kůrovci.
Přímá imisní zátěž lesních porostů se snižuje již od 90. let minulého století. Koncentrace oxidu siřičitého jsou relativně nízké a i koncentrace oxidů dusíku byla na obdobné úrovni jako v předcházejících letech. Limitní hodnota pro ochranu vegetace je překračována výhradně v průmyslových aglomeracích a podél dálnic a silnic I. třídy.
V průběhu roku 2007 byl ÚHÚL Brandýs nad Labem pověřen přípravou aktualizace Národního lesnického programu (NLP) na období 2007 až 2013. NLP II má být pod garancí MZe a ve spolupráci s MŽP v souladu s Akčním plánem EU pro lesnictví podkladem pro přípravu nového lesního zákona, pro racionální úpravu systému finančních podpor směřujících do lesního hospodářství, pro usměrnění výzkumných aktivit v lesnickém sektoru i dalších činností spadajících do širšího rámce lesnické politiky.

Výsledky lesního hospodářství
Zpráva rovněž zmiňuje, že přes problémy, se kterými se lesní hospodářství v návaznosti na provedenou transformaci a opakované změny ve vedení jak ministerstva zemědělství, tak i LČR, s. p., (v hodnoceném roce stáli v čele státního podniku čtyři lidé) v posledních letech potýká, lze v souvislosti s členstvím v EU a vyplývajícími podporami konstatovat, že vedle produkční funkce lesa stoupá zájem o jeho ekologické využívání, podporována je snaha o komplexní přístup k lesu jako ekosystému.

Obnova lesa a zalesňování
Od roku 1990 se pozvolna snižuje plocha obnovovaných lesních porostů, ale zvýšila se úspěšnost zalesnění. Plocha obnovených lesních porostů se oproti předchozímu roku snížila o cca 305 ha. Při obnově se snížil podíl jehličnatých dřevin ve prospěch dřevin listnatých. Podíl přirozené obnovy se proti roku 2006 mírně snížil kvůli vyššímu podílu obnovy ploch vzniklých po nahodilé těžbě. Holiny z těžby jsou běžně zalesňovány do 1 roku po těžbě – dříve než požaduje lesní zákon.

Zdroje reprodukčního materiálu
V souvislosti s obnovou lesa je potřebné zmínit i zdroje lesního reprodukčního materiálu. Zdrojů typu porost je k dispozici v nejčastěji užívané kategorii „identifikovaný“ na 51 760,83 ha redukované plochy dřeviny (5178 uznaných jednotek – u. j.), v kategorii „selektovaný“ 99 013,34 ha a 9990 u. j. Pro kategorii „kvalifikované“ je k dispozici 9120 ks klonů.
Semenné sady – celkem je evidováno 140 uznaných sadů o ploše 332,87 ha (pro 9 jehličnatých a 13 listnatých druhů dřevin). Jehličnaté dřeviny plochou 271,63 ha představují 81,52 % z celkové plochy sadů. Klonové archivy pro šlechtitelské programy jsou založeny na ploše 14,32 ha.

Lesní semenářství a školkařství
V roce 2007 bylo ve zkušební laboratoři L1175 „Semenářská kontrola“ VÚLHM, v. v. i., pracoviště VS Kunovice, akreditované ČIA, provedeno 5232 zkoušek kvality (1330 zkoušek čistoty, 1830 stanovení absolutní hmotnosti, 425 stanovení obsahu vody, 1278 zkoušek klíčivosti a 794 zkoušek životnosti) a vystaveno 2072 protokolů s výsledky pro 1714 vzorků semenného materiálu 85 druhů lesních dřevin. Největší podíl vzorků tvořil smrk ztepilý (29 %), buk lesní (22 %), jedle bělokorá (16 %), borovice lesní (9 %) a modřín opadavý (6 %).
V registru držitelů licencí MZe ČR pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu je evidováno 594 držitelů licencí, přičemž 324 držitelů jsou fyzické osoby a 270 právnické osoby. Školkařskou činnost provozovalo 228 fyzických a právnických osob.

Výchovné zásahy a těžba dřeva
Plocha lesních porostů, v nichž byly provedeny výchovné zásahy, především prořezávky (37 800 ha), se zmenšila. Zmenšila se i plocha probírek (53 400 ha).
Těžba dřeva dosáhla nejvyšší hodnoty od vzniku ČSR (1918). Celkem bylo vytěženo 18 508 tis. m3 surového dříví.
Oproti roku 2006 došlo k nárůstu těžby dřeva o 830 tis. m3 – důvodem této rekordní výše těžby byla především likvidace následků větrného orkánu Kyrill z ledna 2007. Celkem se podařilo zpracovat 14 885 tis. m3 nahodilé těžby (tj. 80,4 % z celkové těžby – dvojnásobek ve srovnání s rokem 2006 – nejvyšší podíl opět připadl na vítr: 12,65 mil. m3). Obrovské pracovní a organizační nasazení vlastníků a správců lesních majetků ve spojení se subjekty provádějícími lesnické práce bylo zaměřeno zejména na eliminaci následných škod spojených s rozvojem podkorního hmyzu – hlavně kůrovců. Výrazně narostl objem napadení smrkového dříví kůrovci (hlavně Ips typographus) – 1846 tis. m3. Nejvážnější situace byla tak jako již řadu let na severu Moravy a ve Slezsku a dále v oblasti jižních, západních a částečně i středních Čech, tj. oblastí zasažených polomem Kyrill.

Ochrana lesa
Z pohledu ochrany lesa je možno uplynulý rok označit jako jeden z nejméně příznivých v dlouhé řadě posledních let. Na zamezování vzniku poškození lesních porostů biotickými škodlivými činiteli se věnují každoročně nemalé prostředky. Přesné údaje o celkovém rozsahu použitých opatření nejsou jako v minulých letech k dispozici, ale lze uvést kvalifikovaný odhad, že se jednalo o opatření aplikovaná na rozloze kolem 120 tis. ha lesních porostů (tj. ochranná a obranná opatření byla provedena v rozsahu cca 5 % celkové rozlohy lesa v ČR).

Lesní ochranná služba
Bylo provedeno 140 hlídkových letů, při kterých bylo zjištěno 15 lesních požárů, hasební letadla zasahovala u jednoho požáru. Podle statistiky GŘ HZS došlo za období leden–září k 805 lesním požárům s přímou škodou v částce 16,4 mil. Kč, při lesních požárech bylo zraněno celkem 20 osob, k usmrcení nedošlo.
Škody způsobené zvěří na lesních porostech v roce 2007 byly ohodnoceny částkou 15,85 mil. Kč, z čehož by vyplývalo, že škody klesly zhruba o 40 % oproti roku 2006. Je otázkou, zda lze tuto skutečnost považovat za optimistickou, nicméně se zdá, že kromě Jihočeského kraje k poklesu škod došlo. Vývoj početních stavů spárkaté zvěře má v posledních pěti letech mírně stoupající trend, a to i přes rostoucí odlov (zvýšil se zejména u černé zvěře). Myslivecky se hospodařilo v 5729 honitbách na výměře 6 837 574 ha (z toho 190 obor a 285 bažantnic).

Vápnění lesních porostů

V roce 2007 byly vypsány aplikace vápnění na dvouleté období 2007–2008 s celkovým objemem 4327 ha. Plochy byly rozděleny do několika oblastí a v roce 2007 bylo povápněno vápnitým dolomitem o zrnitostní frakci do 2 mm s vysokým obsahem hořčíku (obsah MgCO3 > 35 %) o celkové dávce 3 t.ha-1 celkem 2345 ha lesů. Hnojení lesních porostů se neprovádělo.

Hlavní produkční činitelé
Celková výměra lesních pozemků, která setrvale mírně roste, v roce 2007 činila 2 651 209 ha (meziroční zvýšení o 0,07 %). Z celkové výměry lesa zaujímaly v roce 2007 lesy hospodářské 75,4 %, lesy ochranné 2,7 % a lesy zvláštního určení 21,9 %.
Postupně se zvyšuje zastoupení dřevin listnatých (jejich podíl dosáhl 24,2 %) a trvale se v lesích zvyšují celkové zásoby dřeva, které činily 672,9 mil. m3, přitom průměrná zásoba na 1 ha lesních pozemků je 259,3 m3. Nerovnoměrná ale zůstává věková struktura lesů: nadnormální je rozloha porostů starších šedesáti let a nižší zastoupení mladších porostů začne ovlivňovat výši těžebních možností již za 30 let.

Ekonomika v lesním hospodářství
Při hodnocení ekonomická situace lesního hospodářství bylo konstatováno, že bez rozdílu vlastnických kategorií v průměru vlastníci lesů dosáhli zisku. Na výnosech se pozitivně projevil meziroční nárůst průměrného zpeněžení surového dříví i objem realizovaných dodávek surového dříví jako důsledek likvidace následků větrné kalamity (více silnější jehličnaté kulatiny). Nicméně v důsledku poklesu zisku u podnikatelských subjektů dochází i ke ztrátě atraktivnosti živnostenského podnikání v lesnictví, což může způsobit odliv kvalifikovaných pracovníků z lesní výroby a zvýšit i nezaměstnanost v citlivých regionech.
Nadále klesá počet pracovníků v lesním hospodářství (meziroční pokles o 4,7 %), průměrná mzda zaměstnanců v lesnictví se oproti roku 2006 zvýšila o 11,3 %.

Podpory v lesním hospodářství
Na úhradu finančních povinností státu vyplývajících z lesního zákona bylo poskytnuto celkem 248,1 mil. Kč a na služby, kterými stát podporuje hospodaření v lesích, byla uvolněna částka 59 mil. Kč. Z rozpočtu MZe byly poskytnuty příspěvky na podporu ohrožených druhů zvěře, vyhotovení lesních hospodářských plánů a chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců ve výši 79,4 mil. Kč.

Trh se surovým dřívím
Vývoz surového dříví dosáhl objemu 5269 tis. m3, což představuje oproti roku 2006 nárůst o 1496 tis. m3. Dovoz surového dříví se meziročně snížil o 99 tis. m3 na celkovou výši 1267 tis. m3. Aktivní saldo zahraničního obchodu se u surového dříví meziročně zvýšilo na hodnotu 4,635 mld. Kč. Do zemí EU se vyvezlo 99,9 % z hodnoty celkového vývozu, nejvíce do Rakouska (62,6 %), Německa
(22,7 %), Slovenska (4,4 %) a Itálie (2,2 %).

Chráněná území, další činnosti a navazující odvětví
Celková výměra lesů ve zvláště chráněných územích činí 752,4 tis. ha, což představuje 28,4 % výměry všech lesů ČR. V ČR je vyhlášeno 25 chráněných krajinných oblastí o celkové rozloze 1086,7 tis. ha.
Dřevařský průmysl zpracovává téměř výhradně tuzemské surové dříví a ve srovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení tržeb v pilařské výrobě a impregnaci dřeva. Celulózo-papírenský průmysl zvýšil výrobu vlákniny o 1,8 %. Obchod s vlákninou zaznamenal snížení dovozu a zvýšení vývozu.
V lesním hospodářství také pokračoval v rámci systémů PEFC a FSC certifikační proces, který je považován za jeden z možných nástrojů pro uplatňování principů trvale udržitelného hospodaření v lesích, pro podporu širšího využívání dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny a pro zlepšení veřejného mínění o způsobech obhospodařování lesů.

Poradenství a práce s veřejností
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti byl na počátku sledovaného roku transformován na veřejnou výzkumnou instituci (VÚLHM, v. v. i.). Kromě vlastní výzkumné činnosti zajišťuje činnost Odvětvového informačního střediska pro lesní hospodářství, spravuje oborovou knihovnu a vydává vědecké a informační publikace.
Lesnický výzkum dále tak jako dříve zajišťují obě univerzity – ČZU v Praze a MZLU v Brně – i některé soukromé subjekty. Nicméně i v lesnickém školství nastala změna – v červnu 2007 byla rozdělena nedávno vzniklá Fakulta lesnická a environmentální (FLE) na dva subjekty, a při ČZU tak vznikla Fakulta životního prostředí (FŽP) a Fakulta lesnická a dřevařská (FLD).
Poradenství je tradičně soustředěno do oblasti ochrany (Lesní ochranná služba při VÚLHM, v. v. i.), lesního školkařství, obnovy a výchovy porostů, zjišťování biomasy v lesních ekosystémech, zajišťování výsadeb rychlerostoucích dřevin a udržování klonových archivů, lesního semenářství, výživy lesa a ochrany genofondu zvěře, resp. ochrany lesa před škodami zvěří. Podle nařízení Rady (ES) o vybudování poradenského systému bylo i pro lesnictví akreditováno 36 privátních poradců. Pověření metodici ÚHÚL přitom tvořili odborné materiály a šířili osvětu o podporách z Programu rozvoje venkova pro veřejnost a zákonných požadavcích na hospodaření v lesích.
Za důležitý je považován projekt „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví“ i environmentální vzdělávání dětí a mládeže. Na to je zaměřena „Lesní pedagogika“ začleněná i do koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2009–2013. Lesní pedagogice zaštiťované Sdružením lesních pedagogů a SLŠ v Hranicích se věnuje řada organizací (ÚHÚL, LČR, městské lesy, VLS), ve sledovaném roce bylo vyškoleno 59 nových lesních pedagogů.
Vzděláváním a osvětou se zabývají i Nadace pro dřevo a Nadace dřevo pro život, které mají za cíl především podporovat odpovědné využívání lesů a měnit názory lidí na využívání dřeva, se současnou snahou o zlepšení image lesního hospodářství. Je důležité, aby nejen tyto nadace, její členské podnikatelské subjekty, ale i praktičtí lesníci dokázali přesvědčit širokou veřejnost, že šetrným, trvala udržitelným využíváním dřeva je možné přispět ke zlepšení stavu našich lesů, ke zvýšení jejich ekologické stability a zachování krásy české krajiny.
Zpráva rovněž konstatuje, že až do konce roku 2010 bude dění u LČR, s. p., ovlivňovat Memorandum MZe ČR a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů o principech hospodaření se státním lesním majetkem do roku 2010.

Mezinárodní aktivity lesního hospodářství
Mezi důležité akce týkající se lesů v roce 2007 patřilo 18. zasedání Výboru pro lesnictví (COFO) FAO, 7. zasedání Fóra Spojených národů o lesích (UNFF), Mezinárodní konference o klimatické změně, Mezinárodní seminář o mobilizaci zdrojů dřeva, Mezinárodní seminář k problematice reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci ES. ČR přistoupila k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (EFI) a čeští zástupci se pravidelně zúčastňovali jednání Stálého lesnického výboru (SFC) EK v Bruselu.
Pro Evropu byla nejvýznamnější 5. ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE) ve Varšavě, která schválila s mottem „Lesy pro kvalitu života“ všeobecnou deklaraci a rezoluce: 1 – Lesy, dřevo a energie,
2 – Lesy a voda. Současně zde byl vyhlášen „Evropský týden lesů“ (20.–24. 10. 2008).
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2007

Autor:
Ing. Karel Vančura
ÚHÚL Brandýs nad Labem
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.