Projekt Forest Web

Radomír Klvač, Alois Skoupý, Stanislav Liška

V rámci programu EU Leonardo da Vinci byl po dlouhém a složitém jednání a úpravách zahájen projekt nazvaný „European network of knowledge for Internet supported distance education in sustainable forestry“, což by se dalo přeložit asi jako „Evropská internetová znalostní síť podporující distanční vzdělávání v oblasti trvale udržitelného hospodaření v lesích“. Pro běžnou komunikaci byl navržen zkrácený název „Forest Web“. Co si vůbec odborná či laická veřejnost může pod tímto názvem představit a co lze od projektu očekávat?

Cíl a účel projektu
Navrhovatelé projektu vyšli z hodnocení stávající situace, kterou popsali takto: „Projekt reaguje na transformační změny v zemědělství a lesnictví probíhající v mnoha Evropských regionech.
Překotný nárůst dnešních požadavků kladených rozvíjejícími se technologiemi, nároky na ochranu životního prostředí a konkurencí okolního světa by bez odpovídajícího vzdělávacího systému mohl vést k fatálním jevům. Reagovat je nutno na dramatické změny počasí i klimatu v posledních letech. To nás nutí či bude nutit přicházet v lesnictví s novými řešeními, jak redukovat škody způsobované bouřemi a vichřicemi. Na likvidaci těchto škod nemají některé země dostatek pracovních sil a jsou nuceny hledat pomoc v jiných částech Evropy. Zde se zejména projevil nedostatek informací. Ukázalo se, že je nutná určitá profesní standardizace lesních dělníků.“
Primárním cílem projektu tedy bylo trvale vzdělávat lesní dělníky. V průběhu příprav se však ukázalo, že takto postavený cíl je nedostatečný a že je nezbytné jej rozšířit o vzdělávání vlastníků lesa, bez jejichž poučeného přístupu by nebylo možné napravovat vzniklé problémy. Vlastníkům ale není vhodné připomínat jen jejich povinnosti, ale je nutné je informovat i o tom, jakým způsobem lze zvýšit výnos z lesního majetku. A to lze zejména co nejvyššími tržbami a naproti tomu co nejnižšími náklady na nutné práce, služby atp. Projekt tedy musí poskytovat nejnovější poznatky rovněž učitelům lesnických učilišť, kteří by měli ve vzdělávacím systému fungovat jako konzultanti při vysvětlování komplikovanějších dotazů.
Projekt však nemá za cíl vytvořit konkurenci poradenským firmám. Jde skutečně pouze o vzdělávání, a to především distanční formou, tedy bez nutnosti denního studia, z domácího prostředí formou e-learningu, tedy přes internet.
Odvoláme-li se na již ukončený projekt „Learn For Work“ (viz Lesnická Práce 11/2006, s. 24 až 25), můžeme říci, že tento nový projekt není přímým pokračováním dřívějšího, ale že na některé jeho výsledky navazuje. Projekt tedy definuje svůj cíl takto:
„Cílem projektu je vytvořit evropskou informační síť, kterou bude prostřednictvím internetu poskytována vysoká úroveň vzdělávání bez ohledu na geografickou vzdálenost. Vzniká vysoká poptávka po této formě vzdělávání, která by reagovala na mobilitu lesních dělníků a rostoucí potřebu poskytnout nový úhel pohledu na problematiku životního prostředí.“
Řečeno srozumitelněji – má jít o vytvoření celoevropského systému, který by umožňoval zájemcům poučit se o kterémkoli z témat trvale udržitelného hospodaření v lesích, a to v jazyce, který zájemce sám ovládá ( na rozdíl od původní vize, kde měl být celý objem kurzů zpracován v anglickém jazyce a je pouze věcí národních zástupců jejich překlad do mateřského jazyka). Témata budou zpracována tak, že za pomoci textů, obrázků, filmových záznamů, animací atp. bude přístupnou formou vysvětleno vše potřebné. Systémem kontrolních otázek pak výukový program zjistí, zda byl problém pochopen, a v případě, že zájemce problém nepochopí správně, nabídne podrobnější vysvětlení související látky nebo umožní přímou konzultaci s učitelem. Konzultace jsou realizovány pomocí podpůrných komunikačních nástrojů jako chat, fórum, videokonferencí apod., a to jak v průběhu studia, tak i v rámci evaluace kurzů.
Lesním dělníkům a posluchačům učilišť má systém poskytnout informace o zásadách trvale udržitelného hospodaření, pokud jde o vlastní výkon lesnických prací. Učitelům lesnických škol a vlastníkům lesa má nabídnout srozumitelně zpracované nejnovější poznatky z oboru. Vlastníkům lesa má nabídnout možnosti jak minimalizovat náklady a maximalizovat výnosy z hospodaření. Nejde však o klasickou poradenskou činnost. Vlastník bude muset být schopen sám využít nabytých znalostí, popřípadě formulovat požadavek na zpracování vlastního projektu odbornou poradenskou nebo projekční firmou. V rámci vlastního projektu však všechny tyto cíle nebudou a ani nemohou být naplněny. Jde o tzv. pilotní projekt, který by měl najít cestu k řešení a vyzkoušet první vybrané části systému.
Cílová skupina se rekrutuje z učilišť celé Evropy a z aktivních vlastníků lesa. Univerzita ve Växjö a čeští partneři budou odpovědni za kursy pro učitele lesnických učilišť. Bude vytvořena unikátní virtuální síť lesnických vzdělávacích institucí. Další pracovní skupina vytvoří systém vhodný pro toho, kdo nemá čas či peníze, aby se mohl vzdělávat ve stávajících formách výuky. Bude vytvořen systém, který poskytne potřebné informace i tam, kde je dnes obtížné je získat.

Řešitelé a konkrétní úkoly partnerů z ČR
Navrhovatelem projektu jsou Ingemar Hedin a Sakari Lempessalmi (Švédsko). Koordinátorem projektu je Joeri Vanbelle (Belgie).
V rámci projektu spolupracují dvě vzdělávací instituce ze Švédska (Naturbruksgymn Svenljunga a Växjö Universitet), a po jedné z Německa (Lehranstalt für Forstwirtschaft, Bad Segeberg), Belgie (Inverde), Nizozemska (IPC Groene Ruimte), České republiky (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita), Rakouska (BOKU Wien), Skotska (Barony College) a Španělska (Centre Technologic Forestal de Catalunya).

První mítink projektu
Seznamovací schůzka partnerů se konala ve dnech 26. února až 2. března 2007 v městečku Svenljunga, sídle střední lesnické školy (Naturbruksgymnasiet). Zástupkyně Národní agentury Leonardo Marianne Feldt vysvětlila základní pravidla, kterými se práce na projektu musí řídit, a představila úkoly a harmonogram celého projektu.
Projekt Forest Web byl zahájen v únoru 2007 a je rozvržen na dva roky. Již ve fázi přípravy projektu projevilo zájem o řešení tohoto úkolu ministerstvo zemědělství ČR, které dopisem vrchního ředitele vyjádřilo projektu plnou podporu. Projekt rovněž podporují resortní ministerstva všech partnerských zemí a ELO, Evropská organizace vlastníků půdy, která projekt sleduje.

Současný stav
V rámci projektu byly zřízeny www stránky www.forestweb.eu, kde jsou prezentovány všechny informace, které nejsou výhradním vlastnictvím jednotlivých zúčastněných subjektů (vlastnictví know-how). V rámci zemí partnerských institucí bylo vybráno vždy 5 evaluátorů kurzů z obou oblastí, tzn. studenti učilišť a lesní dělníci či učitelé a vlastníci lesní půdy. Tito od září letošního roku průběžně absolvují jednotlivé kurzy a svým hodnocením napomáhají k jejich doladění do formy nejvíce srozumitelné a plně naplňující požadavky cílové skupiny. Současné pilotní projekty nejsou veřejně dostupné, až po jejich otestování je mohou partnerské instituce zveřejnit na svých webových stránkách a přeložit si je do mateřského jazyka. Navíc se očekává zveřejnění po otestování na výše uvedených www stránkách.  

Proč zrovna e-learning a co si lze pod tímto pojmem představit?
Běžně jsou rozlišovány dvě formy studia, a to denní a dálkové (distanční). Cílovou skupinou e-learningu by měli být lesní dělníci, učitelé či vlastníci půdy, u kterých nelze očekávat denní vzdělávání, ale bude jim vyhovovat spíše forma vzdělávání dálková a časově nelimitovaná. Pod pojmem e-learning si lze představit od: komunikaci přes e-mail či formu prezentací ve formátu pdf, uložených a dostupných na internetu, až po formy rozvinuté, vytvořené na platformách specializovaných právě tento způsob výuky (moodle), které již obsahují prvky testovací či přímo prvky zkoušení. Dle zájmové skupiny jsou vytvářeny prvky podporující interaktivitu (Hot Potatoes, grafické hry, puzzle apod.), které studenty motivují a vytvářejí uživatelsky příjemnější prostředí.
E-learning nachází své uplatnění i při denní formě studia, kdy ho lze použít k samostudiu nebo jako prerekvizici některých předmětů, neboť zde mohou být shrnuty informace, které musí student vědět ještě před započetím studia daného předmětu. E-learnigové kurzy lze případně použít pro prezentaci terminologie v rámci daného předmětu. Protože jsou veškeré informace v elektronické podobě, je velice snadné je aktualizovat a tím udržovat takto vytvořené studijní materiály aktuální.

Pozn.: Práce byla podpořena projektem Leonardo.

Autoři:
Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
Ing. Stanislav Liška
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.