První celorepublikové setkání lesních pedagogů

Lada Matoušková Prylová

Ve dnech 12. a 13. 11. 2008 uspořádala pracovní skupina pro rozvoj lesní pedagogiky pod záštitou ministerstva zemědělství v Koutech nad Desnou tematický seminář „Jak na handicapy lesního pedagoga“.

Náplň semináře
Cílem semináře bylo:
- definovat problematické okruhy v práci lesního pedagoga a na základě zkušeností různých subjektů nalézt možná řešení,
- prezentace a výměna nových podnětů, nápadů a aktivit podporujících práci lesních pedagogů,
- vyhodnocení Evropského týdne lesů 2008 z pohledu lesních pedagogů,
- diskuse v tematických sekcích za účelem zkvalitnění a zefektivnění práce lesních pedagogů.
Semináře se zúčastnilo přes 60 lesních pedagogů z ČR a pozvání přijali i dva zástupci ze Slovenska. Téměř polovina účastníků byla z LČR, zastoupeny byly i všechny ostatní významné subjekty – ÚHÚL, městské lesy (Olomouc a Hradec Králové), SLŠ Hranice, VLS, Lesy hl. m. Prahy aj.
První den setkání proběhly prezentace zaměřené na marketing a komunikaci, finance a koordinaci s informacemi o vzdělávacím systému ZŠ a krajskými koncepcemi EVVO. Ludmila Marušáková z Národního lesnického centra ve Zvolenu účastníky seznámila se situací lesní pedagogiky na Slovensku. Odpoledne a druhý den na prezentace navázaly 3 pracovní sekce – sekce pro marketing a komunikaci; sekce pro koordinaci činností lesního pedagoga a sekce pro možnost získávání finančních prostředků na činnost lesní pedagogiky. Tyto tři sekce vybrala pracovní skupina jako nejvíce problematické v práci lesních pedagogů v ČR.
Prezentace a sborník ze semináře naleznete na  www.lesnipedagogika.cz.

Závěry semináře
Lesní pedagogové vyjádřili znepokojení nad skutečností, že MZe neplní dostatečně roli garanta lesní pedagogiky; tato role MZe přísluší na základě vládního dokumentu (Usnesení vlády č. 611/2007). Domnívají se, že za současného stavu, kdy MZe věnuje lesní pedagogice jen minimální pozornost, nebude možné splnit úkoly dané usnesením vlády. Proto apelují na zodpovědné instituce, aby začaly složitou situaci lesní pedagogiky v ČR řešit.
V jednotlivých oblastech lesní pedagogové považují za velmi potřebné:

Oblast financování
- Vytvořit systém vícezdrojového financování zajišťujícího fungování lesní pedagogiky.
- Najít profesionálního koordinátora (servisní subjekt) na zajištění potřebných finančních prostředků.
- Řešit právní formu koordinátora včetně metodiky finančních toků.
- Lesní pedagogové mají zájem se zapojit do hledání zdrojů financování.

Oblast koordinace
- Vytvořit platformu pro organizační, finanční, metodické a legislativní zajištění lesní pedagogiky.
- Jednat s Českou lesnickou společností o možnosti zastřešení lesní pedagogiky v ČR.
- Jednat se Sdružením lesních pedagogů ČR o převzetí odborné garance za lesní pedagogiku v ČR.
- Jednat se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů s cílem najít formy spolupráce.
- Vytvořit pozici krajského koordinátora lesní pedagogiky.
- Navázat kontakty s krajskými koordinátory EVVO.
- Připravovat pravidelná odborná setkávání lesních pedagogů (2x ročně).
- Zvýraznit roli MZe jako garanta v oblasti koncepcí, strategií a mezinárodních kontaktů.

Oblast komunikace a marketingu
- Vytvořit systém vnitřní komunikace lesní pedagogiky a koordinovat komunikaci na krajské úrovni, především proto, že lesní pedagogové pracují v různých organizacích.
- Vytvořit nové komunikační nástroje (manuál komunikace lesního pedagoga – s veřejností, médii).
- Posílit roli webových stránek www.lesnipedagogika.cz jako základního informačního a komunikačního nástroje lesní pedagogiky v ČR.
- Vytvořit systém cílené propagace lesní pedagogiky.

Úloha pracovní skupiny
Jak již bylo v úvodu zmíněno, toto setkání připravila pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou (viz LP 10/2007 a 12/2007). Jejími členy jsou: Václav Stránský (MZe), Pavlína Vašičková (MZe), Lada Matoušková Prylová (ÚHÚL), Lucie Wojtylová (LČR), Alice Palacká (SLŠ Hranice a SLP ČR), Kristýna Stránská (ÚZEI), Pavel Kotala (ML Ostrava) a Jan Řezáč (Nadace dřevo pro život).
V této pracovní skupině se setkávají zástupci různých typů subjektů, které se zabývají lesní pedagogikou v ČR. Členy do této pracovní skupiny jmenovalo v polovině roku 2007 Ministerstvo zemědělství za účelem naplňovat usnesení vlády č. 611 (4. 6. 2007) z něhož vyplývá povinnost zpracovat resortní program, který by měl být naplněn konkrétními aktivitami. Ministerstvo se bude dle svých možností podílet finančními prostředky, odbornými konzultacemi, vydáváním publikací, tiskovin, propagačních materiálů a výrobou odborných videopořadů na aktivitách, které se týkají environmentálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti lesního hospodářství. Ministerstvo je taktéž garantem zpracování plánu aktivit vždy na dvouleté období.
Posláním pracovní skupiny je analyzovat současné podmínky, za nichž je realizována lesní pedagogika v ČR, a připravit podklady pro její další rozvoj, a to především v oblasti organizační a koordinační, komunikační a marketingové, finanční a metodické.
Mezi hmatatelné výsledky spolupráce této pracovní skupiny patří například výše zmíněný seminář či webové stránky o lesní pedagogice. Tyto stránky jsou průběžně aktualizovány a upravovány ve spolupráci s některými lesními pedagogy a pracovní skupina uvítá i další náměty. Dále pracovní skupina vydala informační leták o lesní pedagogice v ČR, jehož již 3. vydání připravuje v příštím roce.
Na základě podnětů lesních pedagogů na semináři v Koutech nad Desnou pracovní skupina umístila na www.lesnipedagogika.cz hlasování a otevřela diskusi o jednotném logu lesní pedagogiky, které by zastřešovalo aktivity lesní pedagogiky v celé republice. Dále na těchto stránkách zveřejnila závěry ze svých jednání a kontakty na své členy. Pracovní skupina přivítá nové pohledy na problematiku, a proto se na její jednotlivé členy můžete kdykoliv obrátit.

Autor:
Ing. Lada Matoušková Prylová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.