Stav a perspektivy rozvoje hospodářské úpravy lesů v ČR

Jaroslav Simon

Dne 22. 1. 2009 se na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně konala konference se zahraniční účastí „Stav a perspektivy rozvoje hospodářské úpravy lesů v ČR“, která byla uspořádána jako vstupní část odborného programu k oslavám 90. výročí založení fakulty a dále k blížícímu se stému výročí narození prof. Dr. Dr.H.c. Bohumila Doležala, DrSc. Konference se zúčastnilo více než 60 specialistů a řídících pracovníků představujících špičku hospodářské úpravy lesů v ČR. Zvlášť potěšující byla aktivní účast profesorů z Technické univerzity Zvolen a Lesnického výzkumného ústavu Zvolen.

Průběh konference a prezentované referáty
Konferenci zahájil děkan LDF MZLU v Brně Petr Horáček, který se zmínil o historických kořenech disciplíny, sahajících až do 13. století, a o jejím tradičním významném postavení spojeném s tak výraznými osobnostmi, jako byli např. prof. Konšel, prof. Haša, prof. Doležal a další. Nosné téma konference představovaly referáty úvodního bloku – stav hospodářské úpravy lesů (Jaroslav Simon), její perspektivy (František Pásek), národní lesnický program a jeho dopady (Jaromír Vašíček), zvláštní pozornost vzbudil referát Martina Flory, týkající se nově připravované legislativy, zejména ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody.
Na základní blok referátů navazovaly dva bloky speciálních referátů, cílené ke všem zásadním oblastem hospodářské úpravy lesů. Prezentovány byly jednak otázky související s oblastními plány rozvoje lesů (Vladimír Krchov), národní inventarizací lesů (Jiří Nechvíle), jednak aktivity a rozvoj institucí v oblasti hospodářské úpravy lesů – Vojenské lesy a statky, s.p. (Miroslav Hůlka), ÚHÚL Brandýs nad Labem (Vratislav Mansfeld).
Velmi cenné poznatky k praktické oblasti hospodářské úpravy lesů (LHP a LHO) bylo možno načerpat z referátů Jana Kaluži, který hovořil o problematice jejich zpracovávání z pozice zpracovatele, a dále z referátu Jaroslava Tomka, který hovořil o problémech a nedostatcích z pozice státní správy lesního hospodářství.
V další části byly prezentovány referáty, které se týkaly hospodářské úpravy lesů v různých formách lesa – les nízký a střední (Jan Kadavý, Michal Kneifl), les výběrný (Rostislav Boháček), přestavbou lesa pasečného na les s bohatou strukturou se zabýval referát Stanislava Vacka a Jaroslava Simona. V závěru bloku referátů bylo hovořeno o oblasti navazující i oblasti terestrické. Zajímavý byl referát Antonína Bučka, který se týkal otázky typologického mapování, hospodářské úpravy lesů jako součásti krajinného plánování a vysvětlení nového pojmu starobylého lesa. Oblast modelování a jeho optimalizace ve svém příspěvku řešil Karel Drápela, na což vhodně navázal referát Marka Fabriky, týkající se růstového simulátoru SIBYLA.
Celkem bylo prezentováno 17 referátů, ve sborníku bylo možno se seznámit s dalšími 7 prezentacemi k problematice, např. k otázce vlivu klimatických změn na lesní hospodářské plánování, k problematice biodiverzity, znalecké činnosti, počítačové analýzy obrazu, k postavení odborného lesního hospodáře atd.

Odpolední řízená diskuze
Diskuse, která uzavírala konferenční den, byla rušná a neformální. Lze říci, že nosným tématem bylo postavení hospodářské úpravy lesů ve vztahu k vlastníkům lesních majetků a legislativě (Pavel Rensa), dále pak k problematice zpracování lesních hospodářských plánů na bázi provozní inventarizace (Vladimír Zatloukal) a další otázky rozvoje disciplíny.
V průběhu konference měli účastníci možnost se vyjádřit k návrhu rezoluce z konference připravené organizátory (celkem 15 souborů připomínek). Upravená rezoluce, která je přiložena, byla, vzhledem k tomu, že řeší zásadní otázky, předložena k projednání vědecké radě LDF MZLU v Brně, která ji dne 19. 2. schválila.
Závěrem lze na základě osobních sdělení a bohaté kuloární diskuse konstatovat, že kdo se zúčastnil, ten nelitoval. Důvodem byla bohatost programu a úroveň referujících, kteří si ze svého času ukrojili část a přijali pozvání. Za to je třeba jim velmi poděkovat.

Autor:
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
odborný garant
Foto:autor