Dotace do lesů prostřednictvím programů garantovaných MŽP

Petr Kostečka

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) každým rokem uvolňuje na realizaci opatření v přírodě a krajině řádově stovky milionů korun. Z toho jde nemalá část do zlepšování stavu lesů zejména ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), lokalitách soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality) a v územích systému ekologické stability (ÚSES). Hlavním cílem podpor v gesci MŽP je zachování nebo zlepšení stavu lesů v těchto prioritních územích, která jsou podporována především z důvodu důležité funkce v krajině a významu pro udržení biologické rozmanitosti. Jedná se o finanční prostředky z národních zdrojů i z fondů Evropských společenství.

Nejvýznamnějším dotačním programem zejména z pohledu výše vyčleněných finančních prostředků je pro následující roky Operační program Životní prostředí (OP ŽP), který umožňuje čerpat prostředky z evrop-ských fondů. Programy dotující lesy z národních zdrojů jsou již několik let Program péče o krajinu (PPK) a Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu, jehož vyhlašování letos po 11 letech skončilo. MŽP se prostřednictvím programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MŽP, podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ, stará o cenné pozemky v majetku státu. Péči o tyto pozemky zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a správy národních parků (NP) prostřednictvím smluv o dílo uzavíraných především s místními zhotoviteli.

Operační program Životní prostředí
OP ŽP umožňuje v období let 2007–2013 čerpat finanční prostředky na projekty zaměřené především na ochranu a zlepšování stavu životního prostředí. Program je primárně financován z fondů EU a spolufinancován z národních zdrojů. Na financování konkrétní akce se dále podílí příjemce podpory, spoluúčast činí minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů.
Z celkem osmi prioritních os, na které je program členěn, podporuje lesnické projekty osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, konkrétně jde o oblasti podpor 6.2 (Podpora biodiverzity) a 6.3 (Obnova krajinných struktur), přičemž na podporu diverzity je vyčleněno téměř 114 a na obnovu krajinných struktur 78 mil. eur. Termín příjmu žádostí je soustředěn do období tzv. výzvy. Pro osu 6 dosud proběhly výzvy dvě, na přelomu let 2007/2008
(2. výzva OP ŽP) a na podzim 2008 (6. výzva OP ŽP). Následující výzva je plánována v druhé polovině roku 2009.
Okruh žadatelů v OP ŽP je natolik otevřený, že na finanční podporu může dosáhnout téměř každý – obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a orga-nizační složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé, církve, veřejné výzkumné instituce a další. Realizace projektů musí probíhat v souladu s příslušnými dokumenty, kterými se OP ŽP řídí. V souladu s těmito dokumenty se při hodnocení žádosti posuzuje způsobilost výdajů, dále se hodnotí podle kritérií, která jsou nastavena pro každou oblast podpory rozdílně (posuzuje se hlavně přínos pro biologickou rozmanitost, lokalizace, kvalita zpracování záměru, hledisko přiměřenosti nákladů ad.). Příjem žádostí o podporu a posouzení jejich formální úplnosti a přijatelnosti zajišťuje pro celou osu 6 AOPK ČR. Pro Státní fond životního prostředí AOPK ČR dále zpracovává návrhy způsobilých výdajů a návrh hodnocení dle ekologických a technických kritérií a poskytuje součinnost při kontrolách, včetně následného vyhodnocení akce.

Oblast podpory 6.2 – Podpora diverzity
Oblast podpory 6.2 je zaměřená na obnovu a ochranu přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů. V lesích jsou podporovány projekty zaměřené především na:
- opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,
- zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,
- opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů,
- předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů.
Z výčtu je zřejmé, že oblast podpory 6.2 je zaměřena na specifická opatření posilující populace ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů a posílení biologické rozmanitosti s preferencí zvláště chráněných druhů a ZCHÚ.

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.3 je z hlediska lesnictví stěžejní. Podporuje kromě  mimolesních krajinných prvků zlepšování přírodních poměrů v lesích a zlepšení stavu lesních půd prostřednictvím projektů zaměřených na:
- opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích v ZCHÚ, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech ÚSES, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,
- realizací lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) v ZCHÚ a územích soustavy Natura 2000.
Podporovanými činnostmi, které mohou být v projektu obsaženy, jsou především výsadba stanovištně vhodných druhů dřevin, ochrana provedených výsadeb a přirozeného zmlazení, výchovné zásahy za účelem podpory vtroušených druhů dřevin a zajištění vysoké prostorové, věkové a druhové diferenciace, zásahy redukující a likvidující nežádoucí druhy dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti, přestavby porostů v prioritních oblastech pásem ohrožení imisemi a zásahy umožňující bezpečné ponechání dřeva v porostu. Preferovány jsou technologie šetrné k půdnímu povrchu a stávajícímu porostu, nutnou podmínkou úspěchu projektu je soulad zamýšlených opatření s plánem péče o ZCHÚ či souhrnem doporučených opatření pro ptačí oblast.

Program péče o krajinu (PPK)
PPK je národní dotační program MŽP, který již od roku 1996 podporuje neinvestiční opatření až do výše 100 % uznaných nákladů zaměřená na drobný management v krajině. Program slouží k financování opatření, která nejsou schopna zabezpečit plošněji nastavené evropské programy, zejména OP ŽP a Program rozvoje venkova. Poskytování finančních prostředků se řídí Směrnicí MŽP, která je v aktuálním znění platná pro roky 2009 až 2011. Z celkových cca 190 mil. Kč, které MŽP prostřednictvím PPK každým rokem rozděluje, jde značná část i do péče o lesy. Program se dělí na tři podprogramy lišící se zaměřením, územním vymezením, možnými žadateli a způsobem financování. Lesnická opatření podporují dva z nich.

Podprogram A
Podprogram je určen k financování specifické péče stanovené v plánech péče o ZCHÚ a jejich ochranná pásma, dále k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Podprogramem podporovaná opatření realizují orgány ochrany přírody (Správy CHKO a NP) prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů, přičemž přednostně jsou oslovováni vlastníci či nájemci dotčených pozemků. Podporované činnosti lesnického charakteru jsou především výsadby melioračních a zpevňující dřevin včetně jejich ochrany, opatření k podpoře přirozené obnovy, zásahy zaměřené na zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa s cílem dosažení přírodě blízkého stavu lesa a provádění prací nezbytných k bezpečnému ponechávání dřeva určeného k zetlení. Výhodou opatření prováděných v rámci podprogramu oproti jiným programům je jejich zacílenost neboli možnost realizace specifického managementu v krátkém časovém horizontu.

Podprogram B
Poskytuje finanční prostředky obecným žadatelům na provádění drobného managementu a dalších drobných neinvestičních jednoletých opatření ve volné krajině (tj. mimo území, na která je zaměřen podprogram A). Podprogram kromě jiných opatření v mimolesní krajině přispívá na následnou péči prvků ÚSES realizovaných v rámci programu a na vytváření drobných přírodních prvků v krajině (obnovu mezí a remízků, realizace vymezených a schválených prvků ÚSES).
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, obec, kraj, občanské sdružení, organizační složka státu ad., vždy s právním vztahem k pozemkům (vlastník, nájemce, podnájemce). Realizací podprogramu je pověřena AOPK ČR prostřednictvím svých Krajských středisek, která jsou zároveň sběrnými místy pro podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků.

Dotační programy MŽP – podpora v péči o lesy
Dotační programy MŽP jsou významným zdrojem finančních prostředků při péči o lesy zejména v cenných územích. Vzhledem k výši alokovaných finančních prostředků bude především OP ŽP důležitým finančním zdrojem a AOPK ČR významným partnerem vlastníků i správců lesů, a to až do roku 2013. Jen na nich záleží, zda dají vzniknout kvalitním projektům, které umožní realizovat přírodě blízké postupy hospodaření v lesích ZCHÚ, lokalitách NATURA 2000 i vymezených biocentrech ÚSES.

Autor: Ing. Petr Kostečka
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.