Příspěvky na hospodaření v lesích v krajích

Lesy plní kromě funkce produkční i celou řadu jiných, z pohledu společnosti důležitých funkcí.
Zachování lesů a zlepšení jejich kvality je jistě veřejný zájem, proto je na vybrané formy hospodaření poskytována finanční podpora. V České republice je v současné době možné získat podporu na hospodaření v lesích z Evropské unie, státního rozpočtu a krajských rozpočtů.


Prostředky z krajských rozpočtů získávají žadatelé od roku 2005. Do roku 2004 včetně byly finanční prostředky na hospodaření v lesích součástí státního rozpočtu. V důsledku přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní byly finanční prostředky na úhradu příspěvků poskytovaných ve smyslu přílohy k zákonu o státním rozpočtu České republiky „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“ začleněny pro rok 2005 procentním podílem do rozpočtů krajů. Od 1. 1. 2005 orgány kraje rozhodují o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích v samostatné působnosti. Tím došlo k situaci, že se v rámci jednotlivých krajů liší vypsané dotační tituly, sazby a objem vyhrazených finančních prostředků. Následu-jící přehled představuje srovnání poskytovaných podpor na hospodaření v lesích v  jednotlivých krajích za rok 2008 a aktuální stav dotačních titulů a vyčleněných finančních prostředků pro rok 2009. Do přehledu není zařazeno hlavní město Praha, které poskytuje finanční prostředky formou grantových podpor. Součástí přehledu je i srovnání sazeb u dotačních titulů: A. Obnova lesů poškozených imisemi, B. Obnova, zajištění a výchova a D. Ekologické a přírodě šetrné technologie pro rok 2009. Tabulky jsou z prostorových důvodů upraveny, u dotačního titulu B obsahují pouze sazby v hospodářských lesích. U Moravskoslezského kraje se ve všech případech jedná o sazby za rok 2008 (v době zpracovávání článku nebyla schválena konečná podoba „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití“).   U dotačních titulů se mohou lišit podmínky jejich poskytnutí, pravidla poskytování příspěvků na hospodaření v lesích včetně vypisovaných dotačních titulů a sazeb jsou k dispozici na internetových stránkách krajů. Kompletní tabulky srovnání dotačních titulů A, B a D a přehled dalších příspěvků poskytovaných kraji najdete na internetových stránkách www.lesprace.cz.

Petra Darebníková