Lesnictví pohledem politiků v předvolební kampani

Anketa Lesnické práce

Před očekávanou intenzivní kampaní k předčasným parlamentním volbám a v dlouhodobě nestabilní a složité situaci českého lesnictví jsme se reprezentantů politických stran zeptali na jejich názory a priority pro oblast lesního hospodářství.

O podněty ke zlepšení situace v LH jsme požádali také reprezentanty lesnicko-dřevařského sektoru.

-  Jak hodnotíte současnou situaci v lesnicko-dřevařském sektoru (dopady krize na sektor, protikrizová opatření, kvalitu lesnického hospodaření, ochranu přírody, myslivost, náhrady za plnění mimoprodukčních funkcí, působení na trh a hospodaření státního podniku Lesy ČR atd.)?
-  Jaké budou prioritní a nové kroky vaší politické strany ve vztahu k lesnímu hospodářství ČR v případě, že vám volební výsledek umožní jejich prosazování?

TOP 09, Karel Tureček
Ekonomické problémy v lesnicko-dřevařském sektoru nejsou ničím novým a v určité míře se objevují periodicky cca jednou za 5–6 let. Dnešní stav je závažnější tím, že je součástí celosvětové hospodářské recese, a proto pravděpodobně neexistuje zázračný recept pro uzdravení, pokud se nechceme uchýlit k populistickým předvolebním slibům. Každá podpora či úleva totiž musí mít svůj finanční zdroj, který se dosud nejčastěji nalezl v dalším zadlužování státu, a to rozhodně není politikou TOP 09. Je však třeba připomenout, že vedle globálních příčin je značná část problémů i dílem domácím. V ČR je několikanásobně menší spotřeba dříví na obyvatele než v jiných státech. Kvůli tomu je domácí poptávka minimální. Co jsme však udělali pro to, aby se tato věc změnila? Myslím, že nic, nebo jen velmi málo. Proto je dnes v ČR dříví předmětem zejména globálního obchodu, který podléhá recesi intenzívněji, a nezbývá, než nést důsledky. Obecně se podceňuje hledání rezerv a efektivních řešení v dobách dostatku a vytvoření zdrojů pro případ recese. To souvisí i s vysokou nákladovostí lesního hospodářství v ČR, jejíž příčinou jsou striktní požadavky legislativy, někdy neúměrné požadavky ochrany přírody, vysoké stavy spárkaté zvěře, neúčinné řešení náhrad újmy za omezení hospodaření, vysoké režie lesních podniků a další. Svůj podíl nese i státní správa lesů, jejíž struktura je nejkomplikovanější ze všech zemí EU. Nelze pominout ani hospodářskou politiku největšího správce lesů – Lesů ČR, která vnáší do podnikatelského sektoru spíše chaos než potřebnou transparentnost a stabilitu. Tam všude leží řešení krize, které je však nutno hledat dřív, než je nejhůře. Jako jedno z mála racionálních řešení situace vidíme okamžitou a účinnou podporu exportu a zejména domácí spotřeby dříví. Bezpochyby by pomohly i delší doby splatnosti faktur, zejména ze strany státních institucí. V nejbližším období to musí být i vytvoření stabilního podnikatelského prostředí, jednoduchého a efektivního systému státní správy a zejména návrat správy lesních majetků na vysokou lesnickou a ekonomickou odbornost. Zdá se, že dnes se správa velkých státních lesních majetků řídí spíše politickými než odbornými požadavky a to je špatná zpráva.

Prioritní kroky TOP 09
Priority lesnické politiky TOP 09 vychází ze současného stavu a potřeb jeho řešení.
- Ve vztahu ke všem vlastníkům lesů je to zejména:
- podpora domácí spotřeby dřeva a rozvoj jeho dalšího domácího zpracování,
- podpora exportu,
- systémové a organizační zajištění plného přístupu vlastníků lesů k podporám z veřejných financí a zdrojů EU,
- vytvoření otevřeného podnikatelského prostředí,
- efektivní řešení škod zvěří na lese a účinné řešení náhrad za omezení hospodaření v lesích.
- Ve vztahu k lesům v majetku státu je to:
- jasná definice požadavků státu vůči státnímu lesnímu majetku,
- koncepční řešení smluvních vztahů s podnikatelskými subjekty a otevřené hospodářské soutěže při podnikání v LH,
- vytvoření obchodní politiky, která zajistí transparentní prodej státního dříví bez politických a lobbistických vlivů,
- úprava zákona o státním podniku, která ochrání státní podniky před neracionálními zjevnými i skrytými mocenskými zásahy politické sféry a zajistí výběr managementu podniků dle odbornosti, nikoliv podle příslušnosti k té či oné mocenské struktuře.
V neposlední řadě vidíme nutnost reformy státní správy lesů a vytvoření jejího jednoduchého a efektivního modelu, který nebude zatěžovat vlastníky lesů ani státní rozpočet. Dnešní stav, kdy je tato správa vykonávána pěti či šesti institucemi, je v Evropě opravdovou raritou.

Strana zelených, Milan Hron, Michal Rezek
- Lesnicko-dřevařský sektor (LDS) se nachází v neuspokojivé situaci již několik let, současná ekonomická krize mu ještě přitížila. Je ekonomicky závislý prakticky na jediné komoditě, kterou umí tržně využít. Ostatní produkty jsou marginální nebo zatím nejsou společností nakupovány, ale bezplatně využívány. Je ale zároveň třeba řešit otázky ekologické, s ekonomikou úzce spjaté – příčiny nahodilých těžeb, stav lesních půd, stavy spárkaté zvěře atd.
- Kvalitu lesnického hospodaření nelze paušalizovat a hodnotit bez stanovení kritérií kvality. Pro SZ není kvalitou jen výnosná smrková monokultura, ale ani hezký lesní porost sám o sobě. Kvalitou je trvale udržitelné hospodaření s vyváženými ekologickými, ekonomickými i sociálními aspekty. Pokud má jakýkoliv les dobrého hospodáře s dlouhodobou koncepcí, jsme na dobré cestě.
- V ČR je převážná část přírodně hodnotných území již chráněna. Zbývá vyhlásit některé CHKO (např. oblast soutoku Moravy a Dyje) a dokončit vytváření soustavy Natura 2000. Zelení navrhují, aby stát ve spolupráci s krajem a místními obcemi vytvořil nový národní park v nejkrásnější části Křivoklátska. Prosazujeme rychlejší realizaci vymezených biocenter a biokoridorů jako součásti územního systému ekologické stability.
Ekonomické hospodaření v lesích podle nás není v rozporu s ochranou stanovišť a druhů. Jde o nastavení priority a rozsahu opatření v konkrétním území.
- Současné (převažující) myslivecké hospodaření je v rozporu se zásadou trvalé udržitelnosti v lesích. Reformu současného zákonodárství považujeme za nezbytnou. Chceme vytvořit podmínky pro to, aby se velké šelmy přirozeně regulující stavy zvěře natrvalo vrátily do našich hor.
- Vážíme si kulturní tradice českých zemí, které mj. umožňují bezplatně využívat mimoprodukčních funkcí lesů. Na druhou stranu vlastníkům lesů podle našeho názoru patří kompenzace za posilování funkcí nad míru poskytovanou samotnou přírodou. Za vlastníky lesů si rentu z těchto užitků berou jiní (odběratelé podzemních vod, provozovatelé rekreačních areálů, pořadatelé komerčních sportovních akcí atd.). Tím je ekonomická pozice vlastníků lesů dále zhoršována.
Zavedeme transparentní a efektivní systém vyplácení náhrad za ekonomickou újmu způsobenou z titulu ochrany přírody.
- Přes svoji velikost ani LČR nemají na trhu úplně jednoduchou pozici, protože velcí odběratelé jsou nadnárodní firmy, pro které existuje vždy několik možností nákupu dříví od jiných velkých producentů. Každopádně ale výsledky cenových jednání velkých hráčů ovlivňují cenovou úroveň a dostupnost dříví menších subjektů na obou stranách trhu.
Hospodaření LČR jako celku nejsme schopni a seriózně vzato ani ochotni hodnotit, protože jsme nikdy nebyli zastoupeni v orgánech podniku. Firma je pod trvalým politickým tlakem, bez dlouhodobé či alespoň střednědobé jistoty právní formy, doplácí na časté změny vedení resortu i svých manažerů. Přesto se daří postupně žádoucím směrem měnit druhovou skladbu lesů, zlepšovat infrastrukturu, pečovat o svěřené vodní toky.
Lesnické hospodaření (lesní management) také nelze hodnotit jako celek: Zatímco některé organizační jednotky dokáží hospodařit šetrně bez holosečí, nákladného zalesňování a následné péče a jejich výsledkem jsou přírodě bližší a ekologicky stabilnější lesní porosty, jinde to tak (i při respektování místních podmínek) zatím nejde.

Prioritní kroky Strany zelených
SZ má cíle ve vztahu k lesnímu hospodaření dlouhodobě stabilní, jsou popsány ve volebním programu pro předčasné volby 2009. Tam jsou analyzovány problémy a navržena východiska.
Za aktuální a bezodkladné považujeme zejména zpracování a kodifikaci zákona o lesích v majetku státu a změnu zákonodárství v oblasti myslivosti.
S výjimkou dílčích úprav hranic nepovažujeme za smysluplné uvažovat o masivní privatizaci státních lesů, a proto ji nepodporujeme.

Česká strana sociálně demokratická, Michal Hašek
Zhodnotit jakoukoliv situaci, kdy nejsem jejím přímým účastníkem, je vždy obtížné a mnohdy subjektivní, pokusím se tedy zůstat „nad věcí“ a možná některé skutečnosti zobecnit.
Les, hospodaření v lesích a dřevozpracující průmysl je dle mého názoru jeden ucelený sektor, který se musí se současnou krizí vypořádat jako celek. Vezmu-li v potaz, že klíčovým problémem je pokles poptávky po dřevě v podstatě v celém surovinovém spektru a na něj navazující pokles solventnosti jak těžařských firem, dřevozpracujících firem, ale nepřímo i firem zabývajících se obnovou lesa, pak dle mého názoru je řešení dvěma možnými cestami – podporovat poptávku po dřevě (tuto cestu je možné vidět v automobilovém průmyslu), nebo naopak řešení hledat v sanaci nabídky (nalézt dodatečné zdroje k dotačním titulům). Život zpravidla volí obě varianty současně.
Nicméně pokud se vrátím k vlastnímu problému, to je les a jeho funkce, vidím jeden zásadní problém, a to je přiměřenost hospodaření v lese a jeho ochrana. Tento názorový střet se stále více polarizuje. Mám velkou obavu, že právě období krize může být bohužel vhodným klimatem při prosazování různých extrémních řešení. Nepřirozené navyšování objemu těžby považuji za velké riziko do budoucnosti, protože to přinese pouze krátkodobý ekonomický zisk. Na druhé straně snaha o pokles těžby pod záminkou „ochrany životního prostředí“ povede k další ztrátě trhů.
Z hlediska řešení aktuální krize se snažím problematiku vidět z pozitivního hlediska, a to jako příležitost pro racionalizaci všech prvků tohoto složitého systému – klíčově však pro změnu legislativní a na ni navazující procesní/kompetenční změny. Vše ostatní bude v podstatě odrazem těchto změn.
Z hlediska tzv. protikrizového balíčku jsem zastáncem podpory poptávky zejména po dřevní hmotě pro stavebnictví a energetiku.
Z hlediska možné restrukturalizace státního podniku Lesů ČR považuji za klíčové, že tento podnik byl ušetřen úvah o privatizaci. V současné době, přes všechna negativa je právě obrovským potenciálem jak v oblasti vlastního hospodaření, tak vhodným subjektem pro prosazení změn v sektoru jako celku.

Priority ČSSD
Především bych rád akcentoval skutečnost, že les chápeme jako jeden ze strategických zdrojů České republiky. Už jenom úvahu o privatizaci státních lesů považujeme za zásadní chybu a raději nebudu spekulovat o motivech, proč byla tato otázka nastolena. Nicméně právě s ohledem na podíl lesní produkce na trhu neprodleně zahájíme komplexní audit s cílem eliminovat potenciální „kostlivce“ a především k identifikaci silných a slabých stránek podniku k dalšímu rozvoji.
Nepochybně při této příležitosti narazíme na velmi citlivý problém, a to systém obchodování se dřevem. Zde jsem zastáncem jakéhokoliv ekonomicky výhodného systému. Za zcela neudržitelnou považujeme stávající indexaci cen dřeva.
V návaznosti na tyto audity zpracujeme dlouhodobé strategie rozvoje všech státních podniků, tedy zaměříme se na jejich růst. Náš názor je, že stát není a nemusí být a priori špatným hospodářem – nicméně musí vědět, co chce dosáhnout, a toto dát srozumitelným způsobem managementu najevo, včetně nezbytné manažerské kontroly. Výhradně cestou hospodářských výsledků podniku.
Naší vizí je restrukturovaný a stabilizovaný podnik LČR, který bude schopen dlouhodobě generovat přiměřený zisk (např. pro potřeby důchodové reformy).
Klíčové změny pro celý sektor budeme realizovat v legislativních úpravách, a to zejména stávajícího uspořádání ústředních úřadů, kdy jsme přesvědčeni, že je vhodné provázat agendy ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.
Cílem je zjednodušit dosud „roztržené procesy“ v rámci těchto úřadů jak pro lesníky, zemědělce, tak i pro obce a kraje.
Na druhou stranu považujeme za nutné vytvořit silný a účinný kontrolní mechanismus jak v oblasti životního prostředí, tak například v oblasti bezpečnosti potravin.
Z hlediska podpory podnikání vidíme silné příležitosti zejména v oblasti podpory využití dřevní hmoty pro potřeby stavebnictví, např. pro výstavbu rodinných domů. Na straně druhé budeme podporovat obnovitelné zdroje energie. Zde vidíme prostor např. pro využití dřeva v rámci tepláren. Je zřejmé, že spoléhat se pouze na plyn pro nás může být do budoucna strategickým problémem v situaci, kdy „teplo“ fakticky nelze nahradit.

Občanská demokratická strana, Petr Gandalovič
Přestože je situace v lesnicko-dřevařském sektoru v ČR v posledních několika letech značně složitá, nelze v žádném případě hovořit o celkové krizi oboru. Skutečností je, že dřevozpracující průmysl se musel jako první ze všech průmyslových oborů vyrovnat s důsledky zaoceánské hypoteční krize, opakovanými větrnými kalamitami a následném propadu odbytu a cen dřeva. Nebyli jsme v tom však sami, problémy postihly celý vyspělý svět. Právě v tomto období ale došlo v naší zemi k významným krokům pro postupnou stabilizaci oboru. Tím samozřejmě nemyslím ceny dřeva, ale zásadní změnu v systému vyhlašování veřejných výběrových řízení na zakázky pro státní podnik Lesy České republiky. Takzvané střednědobé tendry na zakázky na období 2008 až 2010 respektovaly a respektují na rozdíl od předchozího období zákon o zadávání veřejných zakázek a nejsou jako celek v rozporu ani s názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ani s evropským soutěžním právem. Druhým stabilizačním prvkem byl podpis společného Memoranda mezi MZe a Konfederací lesnických a dřevozpra-cujících svazů. Na základě této dohody byly vypsány soutěže na období 2008 až 2010 dvojím způsobem (lokalita P a lokalita OM), což umožnilo objektivně porovnat oba způsoby těžby. Výsledkem obou těchto kroků jsou zkušenosti, které hodláme využít v následujícím období.

Priority ODS
Pokud k tomu bude mít ODS dostatečnou politickou sílu, je naše strana připravena situaci v oboru dále stabilizovat. Při vyhlašování dalšího kola výběrových řízení chceme v souladu s výsledky vyhodnocení Memoranda výrazně zvýšit podíl zakázek na lokalitě P. Na jednotlivých lokalitách by měly být státní zakázky vyhlašovány na období totožné s termíny lesních hospodářských plánů. Výsledkem bude „senátní způsob“ vyhlašování zakázek v budoucnosti, který nebude přinášet riziko absence smluvních vztahů na celém území spravovaném státními lesy. Podmínky pro účast v připravovaných tendrech budou pozměněny tak, aby prakticky vyloučily riziko spekulativních nabídek „firem z paneláků“.
Součástí změn v lesnictví, které chceme prosadit, jsou i změny současné legislativy, která upravuje podmínky pro podnikání v oboru. Jednou z nich je zákon o státním podniku Lesy České republiky, který by měl nově stanovit mantinely pro činnost podniku v celé řadě oblastí včetně účetnictví. Součástí zákona by například měla být nová definice postavení státního podniku jak z hlediska vlastnictví, tak z hlediska faktického hospodaření. Zákon
by také vymezil strukturu lesů a vztah k regionům. Jsme pro to, aby státní podnik zůstal vcelku a Lesy České republiky nebyly nějakým nevhodným způsobem rozčleněny na soubor malých podniků, na druhou stranu je nutné respektovat právo krajů na lepší informace o vývoji tohoto podniku. Vyřešit je také třeba vztah s vojenskými lesy, neboť v současnosti již není důvod pro oddělenou existenci dvou státních podniků. To ale neznamená, že by vojenské lesy přišly o kompetence hospodařit v oblastech aktivního výcviku. Jsme také připraveni otevřít citlivý zákon o myslivosti tak, aby zvýšil kompetence vlastníků honebních pozemků a vlastníků vůbec a dořešil s konečnou platností důležitou otázku náhrad za škody způsobené na lesních porostech a majetku vlastníků přemnoženou zvěří. Základním cílem je užší sepětí mysliveckého práva s vlastnictvím pozemků jako nástroje pro optimalizaci stavů zvěře v tuzemských lesích.
Lesní porosty obecně vnímá ODS jako jeden z rozhodujících krajinných prvků pro omezování vodní eroze a rizik povodní. Naši odborníci v současné době sbírají podklady pro vytvoření Národního plánu adaptace venkova a zemědělství na klimatické změny. Jeho nedílnou součástí bude samozřejmě také ochrana lesa a podpora jeho mimoprodukčních funkcí. Chceme ale v této souvislosti usilovat o vyvážený vztah mezi ochranou lesa a těžbou dřeva jako činností podílející se na vytváření pracovních míst na venkově. ODS se také hodlá intenzivněji věnovat cílenému marketingu při propagaci využití dřeva ke stavebním a dalším průmyslovým účelům. V této oblasti má naše země značné rezervy. Jejich využití by kromě vyššího zhodnocení dřevní suroviny zvýšilo příjmy podniků na tuzemském dřevozpracujícím trhu a navíc by přispělo k další stabilizaci oboru. ODS nehodlá podporovat využití dřeva jako suroviny pro obnovitelné zdroje energií v případě pohonných hmot. K energe-tickým účelům je ale možné na lokální úrovni využívat zbytkovou dřevní hmotu.
Osloveny byly také KDU-ČSL a KSČM, které ovšem do uzávěrky LP 9/2009 své odpovědi nezaslaly.
Odpovědi jednotlivých stran jsou řazeny dle pořadí, v jakém byly zaslány do redakce.

Děkuji za odpovědi, Jan Příhoda