Semenné sady z hlediska platné legislativy

Vladimír Hynek, Milan Lstibůrek, Jaroslav Kobliha, Jaroslav Klápště

V Lesnické práci 8/2009 nás zaujal článek „Zakládání semenných sadů z pohledu legislativy“. Autory tohoto příspěvku jsou pracovníci ÚHÚL zajišťující výkon funkce „pověřené osoby“ ve smyslu zákona č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále jen zákon č. 149/2003 Sb.). Ve svém příspěvku uvádějí některá tvrzení a požadavky, které podle našeho názoru nejsou v souladu s platnou legislativou, na kterou se přitom odvolávají.

Zakládání semenných sadů

Na základě požadavku vlastníka lesů se vypracuje návrh šlechtitelského programu, jehož jedním z výstupů je založení semenného sadu. Cílem semenných sadů je bohatá produkce geneticky kvalitního osiva. Zakládání semenných sadů je ošetřeno zákonem č. 149/2003 Sb.

- Semenný sad jako zdroj reprodukčního materiálu je účelová výsadba selektovaných klonů nebo reprodukčního materiálu získaného z rodičovského stromu (viz § 2, písm. g zákona č. 149/2003 Sb.).

- Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu (§15 zákona č. 149/2003 Sb.)

1) Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze semenný sad, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfo-logickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště.

2) O uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného pověřenou osobou. Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.

Zákonné kompetence „Pověřené osoby“ pro semenné sady

Zakladatel semenného sadu nemusí vstoupit v jednání s „pověřenou osobou“ o věcné a formální správnosti projektu. V příloze č. 26 vyhlášky č. 29/2004 Sb., je uvedeno: „Zásahy v semenných sadech, které by vedly ke změně údajů dokumentace, musí být povoleny, evidovány a registrovány pověřenou osobou“. Pověřená osoba ve smyslu § 30 zákona č. 149/2003 Sb. (vyhláška nemůže měnit ustanovení zákona č. 149/2003 Sb., v § 15) nepovoluje změny v projektu a ani v semenném sadu (např. vylepšování, genetická probírka apod.), pouze dokumentaci eviduje. Povo-lování změn a schvalování je až věcí orgánu veřejné správy např. při novém uznávacím řízení nebo při změně nebo zrušení dřívějšího uznání zdroje reprodukčního materiálu.

Povinnost uznání rodičovských stromů před samotným založením semenných sadů zákon č. 149/2003 Sb. nestanoví. Z definice semenného sadu a z přílohy č. 26 vyhlášky č. 29/2004 Sb. je uloženo v dokumentaci uvést počet použitých klonů – nikoliv tedy pouze počet uznaných rodičovských stromů. Sběr roubů pro založení semenného sadu nepodléhá režimu zákona č. 149/2003 Sb., protože tento materiál (rouby) není uváděn do oběhu. Na druhou stranu je možno využívat uznané rodičovské stromy mimo sběru uznaného osiva i k odběru roubů pro zakládání semenných sadů (§ 10 vyhlášky č. 29/2004 Sb.). „Pově-řená osoba“ nemá zákonné právo požadovat provádění každoroční inventury pěstovaných roubovanců.

Dokumentace semenného sadu je tvořena specifickým projektem, který vychází z vypracovaného šlechtitelského programu. Vypracování tohoto projektu je plně v kom-petenci vlastníka lesa. O uznání zdroje reprodukčního materiálu žádá vlastník zdroje orgán veřejné správy až v době začátku plodnosti semenného sadu. „Pověřená osoba“ orgánu veřejné správy ve svém odborném posudku pouze dokládá, zda je předložená dokumentace a založená výsadba semenného sadu v souladu se zákonem (viz § 15 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., a přílohou č. 26 vyhlášky č. 29/2004 Sb.). Ke schválení semenného sadu, jako zdroje reprodukčního materiálu, dochází až rozhodnutím orgánu veřejné správy (§ 11 zákona č. 149/2003 Sb.).

Reprodukční materiál vstupuje do oběhu až v okamžiku jeho využívání v lesním hospodářství různými vlastníky, tedy až v  okamžiku, když semenné sady začnou plodit a sazenice vypěstované z osiva původem ze semenného sadu se začnou využívat k obnově lesních porostů, viz § 2 písm. n) zákona č. 149/2003 Sb.

Pověřená osoba ověřuje soulad projektu s platnou legislativou

Stávající ustanovení lesnické legislativy mají za cíl zlepšovat stav lesních ekosystémů, jak je to definováno v § 1 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). Při aplikaci zákona č. 289/1995 Sb., a zákona č. 149/2003 Sb., není možno požadovat na vlastnících lesů povinnosti, které jdou nad rámec těchto zákonů.

„Pověřená osoba“ má ve smyslu § 30 zákona č. 149/2003 Sb. především vést evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a kontrolovat nakládání s tímto materiálem. Rozhodně nemá „pověřená osoba“ technické zázemí a adekvátní množství podkladů použitých autorem šlechtitelského programu na posuzování projektu semenného sadu, tj. posouzení např. počtu klonů, roubovanců a jejich rozmístění v semenném sadu.

Finanční vstupy do šlechtitelských opatření a odpovídající genetický zisk je v kompetenci vlastníka. „Pověřená osoba“ pouze ověřuje, zda je projekt v souladu s platnou legislativou. Jedná se tedy o formální posouzení podané žádosti ve smyslu platné legislativy. Pověřená osoba v odborném posudku konstatuje, zda jsou všechny požadované údaje v žádosti uvedeny. Tím de facto podanou žádost schválí a následně zaregistruje. K posouzení struktury semenného sadu, včetně posouzení zásahů do semenného sadu před podáním první nebo opakované žádosti o jeho uznání jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu, nemá „pověřená osoba“ legislativní oprávnění. Pověřená osoba kontroluje dokumentaci a srovnává ji se stavem semenného sadu. Všechny realizované změny v semenném sadu musí totiž být uvedeny v dokumentaci k tomuto semennému sadu a budou orgánem veřejné správy schváleny či neschváleny v rámci uznávacího řízení.

Je potřebné, aby legislativa, především pak její výklad a realizace, byla v souladu se současným stavem vědeckého poznání a odbor-nými požadavky. Legislativní výklady zákonů jsou v kompetenci soudů. Kontrola dodržování výše citovaných zákonů je v kompetenci ministerstva životního prostředí v rámci vrchního státního dozoru.

Autoři:

doc. Ing. Vladimír Hynek, CSc.,

doc. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D.,

prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.,

Ing. Jaroslav Klápště, Ph.D.

Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin

Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU Praha

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.