Úvodník

Vážení čtenáři,

v současné době se na základě projednávání NLP II otevřela diskuze, zda otevírat či neotevírat zákon o myslivosti č. 449/2001. V klíčové akci 11, která nese název „Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří“ k tomuto tématu proběhla poměrně obšírná diskuze. Nechci se zde přiklánět na tu či onu stranu diskutujících. Je však nutno si přiznat, že se jen velice obtížně v některých oblastech vyrovnáváme se stavy zvěře vysoké, na celém území enormně narostly stavy zvěře černé a dalším velice vážným problémem se stává na stále větším území zvěř sičí.

Správci a majitelé lesů současně s ekologickými organizacemi na straně jedné již delší dobu poukazuji na celkově neutěšený stav v objektivitě mysliveckého výkaznictví a s tím souvisejících následných odlovů jednotlivých druhů zvěře, jehož důsledkem jsou neúměrné škody na lesích v některých částech vlasti. Na straně druhé je vyjádření státní správy o vyhovujícím současném legislativním rámci a pouze potřebě novelizace plánovací vyhlášky č. 553/2004.

Jedno je jisté. Současný stav v plánování chovu a lovu zvěře ze strany uživatelů honiteb a jeho následná kontrola ze strany orgánů státní správy je nevyhovující, neboť nezaručuje odpovědné snižování přemnožené zvěře.

Proto byl předložen návrh metodiky pro posuzování vlivu zvěře na lesní ekosystémy (viz článek Miroslava Sloupa na straně 4). O uplatnění a využití této metodiky se povede ještě obsáhlá diskuze, ale jsem přesvědčen, že tato metodika bude potřebným nástrojem jak pro majitele pozemků, tak pro orgány státní správy k odpovědnému stanovení počtu zvěře na základě poškození prostředí.

Škody zvěří a s tím vynaložené náklady na ochranu lesa tvoří velmi významnou položku v ekonomice každého vlastníka lesa, nicméně zvěř vždy byla součástí lesního ekosystému a v současnosti je definována jako obnovitelné přírodní bohatství státu.

Myslím si, že stanovení únosné míry poškození lesa a tlaku zvěře na ekosystém nám jistě částečně pomůže v řešení dlouhodobě neutěšeného stavu v hospodaření se spárkatou zvěří.

Lesu zdar!

Jiří Janota, VLS ČR, s. p.