Rakouské lesnické školství - Vyšší lesnická škola Bruck an der Mur

Hana Nováková

Vyšší lesnická škola sídlí ve městě Bruck an der Mur (13 000 obyvatel), v malebném prostředí uprostřed Alp v srdci spolkové země Štýrsko. V současné době je jedinou lesnickou školou v Rakousku, která poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Škola má bohatou a dlouhou tradici. V letošním roce oslaví 110 let od svého vzniku.

Historie a současnost školy

Koncem 19. století nastala na území dnešního Rakouska potřeba založit lesnickou školu, která by svým zaměřením odpovídala poměrům této alpské oblasti. Po dlouhých úvahách bylo v roce 1898 rozhodnuto o založení školy v zemi Štýrsko ve městě Bruck an der Mur, kde v roce 1900 zahájila vyučování Vyšší lesnická škola pro rakouské alpské země. Tříleté studium navazovalo na praktický výcvik v polesí, které dalo škole k dispozici město Bruck. Přes obtížné období 1. světové války se škola rozvinula v proslulé vzdělávací lesnické zařízení. Od roku 1928 bylo studium prodlouženo na čtyřleté a pro žáky ze vzdálenějšího okolí byl v letech 1927–29 postaven internát. Nelehkým obdobím pro existenci školy byla hospodářská krize. Ministerstvo zemědělství a lesnictví omezilo prostředky na vzdělávání, škola byla na krátké období uzavřena a přičleněna k zemědělské škole. Díky úsilí nadšených učitelů lesnictví byla v roce 1938 obnovena výuka na Říšské lesnické škole, kde se vyučovalo i během druhé světové války. Poválečná modernizace lesnictví v Rakousku zvýšila potřebu kvalifikovaných sil v lesnické profesi. To vedlo v roce 1958 ke vzniku druhé střední lesnické školy v Gainfarnu (30 km od Vídně). Obě školy připravovaly pro lesnická povolání absolventy s maturitou až do roku 2005, kdy byla po složitých jednáních v rámci optimalizace lesnického školství škola v Gainfarnu uzavřena. Vyšší lesnická škola v Brucku je od té doby jedinou v Rakousku.

Zřizovatelem lesnické školy v Brucku je ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska, výchovné a vzdělávací cíle jsou stanoveny ministerstvem pro vzdělání, vědu a kulturu.  Ve školním roce 2008/09 bylo ve škole zaměstnáno 42 vyučujících na plný nebo částečný úvazek (asi třetinu tvoří ženy), 10 vychovatelů v domově mládeže, 25 zaměstnanců ve správě a údržbě školy včetně školní jídelny, 6 zaměstnanců ve dvou školních polesích. Ředitelem školy je Dipl. Ing. Anton Aldrian.

Studium

Studium je od roku 1976 pětileté, do dvou tříd jsou přijímáni žáci ve věku 14–15 let po ukončení základní školy nebo nižšího stupně víceletého gymnázia. Také v Rakousku zaznamenal demografický vývoj posledních let pokles počtu žáků. Dříve vykonávali přijímací zkoušky všichni uchazeči o studium, od školního roku 2007/08 skládají přijímací zkoušky jen žáci, kteří mají na vysvědčení ze základní školy z němčiny, matematiky a angličtiny známku trojku nebo horší. Zájem o školu je stále velký a studium je považováno za prestižní. Ve školním roce 2008/09 navštěvovalo školu 349 žáků, zastoupení podle jednotlivých spolkových zemí bylo následující: Štýrsko 179, Korutany 54, Dol. Rakousko 47, Hor. Rakousko 26, Tyrolsko 12, Salcbursko 11, Burgenlandsko 7, Vídeň 4, Vorarlbersko 4, zahraničí 1.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je prezentace závěrečné práce („Diplomarbeit“). Absolventi pokračují po maturitě ve studiu na vysokých školách, univerzitách a akademiích, především na lesnických oborech Zemědělské univerzity ve Vídni („BOKU“– Universität für Bodenkultur Wien). Řada absolventů se uplatní v provozu u státních lesů (ÖBf) nebo získají místo u soukromých lesů jako „výkonní lesní správci“. V Rakousku ukládá zákon majitelům soukromých lesů o výměře 1000–3600 ha zaměstnat kvalifikovaného lesníka s maturitou, který jako výkonný orgán dohlíží na dodržování lesních zákonů a hospodaření v souladu s trvale udržitelnými principy (§ 113 zákona 440/1975 ve znění pozdějších úprav). Část absolventů se uplatní v dřevozpracujícím průmyslu, v obchodu s dřívím, v oblasti hrazení bystřin a lavinové ochrany, jako odborní poradci při zemědělských komorách nebo obcích.

Více než třetina žáků pochází z rodin, kde má lesnictví rodinnou tradici. Lesnaté okolí Brucku poskytuje žákům nejen možnost porovnání různých vlastnických forem lesa, ale i přehled o rozmanitém zpracování dříví. Jižně od Brucku se rozkládají lesy soukromého závodu Franze Mayra-Melnhofa-Saurau s centrem ve Frohnleitenu. V okolí města se nachází rovněž spolkové lesy, dále lesní porosty patřící k drobným zemědělským hospodářstvím a také řada podniků dřevozpracujícího průmyslu.

Organizace výuky

Výuka začíná ve druhém zářijovém týdnu a končí v prvním týdnu července. Povinné všeobecně vzdělávací a odborné předměty svou skladbou přibližně odpovídají obsahu vzdělávání středních lesnických škol v ČR. V nabídce volitelných předmětů je např. lesní pedagogika, tento obor je v Rakousku ve veřejném zájmu. Bohatá síť školicích středisek po celé zemi je financována z prostředků EU a státu. Žáci získávají po absolvování vzdělávacího modulu osvědčení školitelů lesní pedagogiky. Součástí výuky je povinná praxe v lese v rozsahu čtyř týdnů mezi 2. a 3. ročníkem (v Rakousku), deseti týdnů mezi 3. a 4. ročníkem (začíná v květnu dvoutýdenním kurzem harvestorů a lesní techniky v některém z technických vzdělávacích center, např. v Ossiachu). Mezi 4. a 5. ročníkem absolvují žáci opět čtyři týdny praxe, mnozí z nich v zahraničí. Rakouské spolkové lesy jsou v kontaktu se školou a na svých internetových stránkách nabízí žákům možnost praxe na celém území Rakouska.

Vedle pětiletého studia škola nově umožňuje tříleté nástavbové studium pro absolventy nižších, především zemědělských škol, kteří si chtějí rozšířit vzdělání o lesnické obory a složit maturitu. Povinná praxe u tohoto typu studia trvá dva týdny mezi 2. a 3. ročníkem. V roce 2010 opustí školu první absolventi tříletého nástavbového studia.

Školní polesí

Pro praktickou výuku má škola k dispozici dvě polesí, v Bruck an der Mur a v Lanhube, jejich celková rozloha je 700 ha. Polesí Bruck leží asi 10 minut pěšky od školy. Město ho dalo škole k užívání po jejím založení v roce 1901, jako protislužbu získalo nárok na část výnosu z polesí a určitý objem deputátního dříví. Polesí o rozloze 430 ha (400 ha hospodářský, 30 ha ochranný les) se nachází v nadmořské výšce 500–1380 m, tvoří ho z 93 % jehličnatý les, zejména smrčino-jedlový, na jižních svazích jsou smíšené porosty se zastoupením dubu a buku. Objem těžby dosáhl v loňském roce 2 700 m3. V polesí Bruck je hojný výskyt srnčí zvěře. Na území polesí se nachází vzdělávací centrum lesní pedagogiky a moderní budova pro praktická cvičení. Školní polesí Lanhube leží asi 30 km jihozápadně od Brucku, celková rozloha je 280 ha (180 ha hospodářský les, 36 ha ochranný les, 4 ha zemědělské plochy, 60 ha bezlesá skalnatá oblast). Je to vysokohorský alpinský revír v nadmořské výšce 1000–1900 m. Hlavními dřevinami jsou smrk, jedle, modřín, částečně javor horský, buk, zastoupeny jsou klečové porosty. Vyskytuje se zde zvěř srnčí, jelení a kamzičí, každoročně na podzim se tady koná školní hon. Obě polesí dávají žákům možnost porovnat podmínky lesa hospodářského i ochranného v různých nadmořských výškách.

Domov mládeže

Ve školním roce 2008/09 využívalo domova mládeže rekordních 260 žáků. Za ubytování a stravu zaplatí rodiče měsíčně 370 eur, což i na rakouské poměry není levná záležitost. Internátní život nabízí žákům celou řadu zájmových aktivit. Pro první ročníky jsou určeny programy, které pomáhají žákům s mnohdy obtížnou adaptací. V domově mládeže mohou žáci navštěvovat knihovnu, multimediální místnosti s televizí a počítačem, hudebně nadaní využívají sál s hudební technikou. V rámci zájmových kroužků mají žáci k dispozici fotolaboratoř, víceúčelové dílny, střeleckou stanici, pro sportovně založené je zde fitcentrum. Pokud žák nerespektuje řád domova mládeže, jsou mu za přestupky uděleny body podle stanoveného systému, dosažení určitého počtu bodů může být důvodem k vyloučení. Žáci mají možnost přestupky odpracovat v areálu školy nebo školního polesí a „trestné“ body vynulovat. Součástí domova mládeže je jídelna s pestrou nabídkou jídel, snídaně probíhají formou švédského stolu, oběd žáci vybírají ze tří chodů (jeden vegetariánský), ke každému jídlu je salátový bufet a výběr nápojů.

Rekonstrukce školy

Stará budova školy již dlouho nevyhovovala prostorově i vybavením požadavkům moderní výuky. V roce 2008 dospěla jednání mezi ministerstvem životního prostředí Rakouska a městem Bruck k rozhodnutí o rozsáhlé přestavbě a modernizaci školy, jejíž celkové náklady přesáhnou 20 milionů eur. Stavební práce byly zahájeny v létě 2009. Stavebním materiálům dominuje dřevo, pro stavbu bude zpracováno 1 700 m3 řeziva. Stavba bude splňovat všechny normy pro moderní nízkoenergetické domy. Plocha 500 m2 kolektorů fotovoltaického systému zabezpečí solární ohřev vody a pokrytí 30 000 kW roční spotřeby elektřiny. Od podzimu 2009 je škola napojena na síť nově otevřené teplárny na biomasu, která vytápí město Bruck a blízké okolí a zpracovává štěpku z okolních lesů. Po dlouhém období, kdy byl k vytápění a ohřevu vody využíván plyn, bude škola získávat energii z obnovitelných zdrojů. Přístavba rozšíří prostory školy o nové učebny, dílny pro zpracování dříví a obrábění kovů, laboratoře a cvičebny odborných předmětů, kabinety vyučujících. V adaptované historické budově bývalé hudební školy bude vytvořeno moderní technologické centrum dřeva a bioenergie. Poslouží k přípravě na praktické zkoušky a obhajobu závěrečných maturitních prací, žáci si tady mohou vyzkoušet modelové řízení podniků v rámci přípravy na budoucí profesi.

Aktivity školy a zahraniční kontakty

Škola pořádá mnoho zajímavých akcí v Rakousku i v zahraničí. Každoročně žáci odjíždí na týdenní zahraniční pobyt, jsou ubytováni v hostitelských rodinách a účastní se výuky s rodilými mluvčími. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou organizovány sportovní kurzy, letní turistický a vodácký a zimní lyžařský výcvik, pro který jsou v rakouských Alpách ty nejlepší podmínky. Žáci se účastní různých mezinárodních soutěží, v loňském roce zvítězil tým žáků na lesnické olympiádě v Chorvatsku za účasti 19 družstev ze čtyř zemí (Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Rakousko). Žáci soutěžili v lesnických činnostech a v dovednosti s motorovou pilou. Během celého roku jsou na programu exkurze v dřevozpracujících firmách v Rakousku i v zahraničí. V rámci projektů škola spolupracuje s lesnickými školami mnoha států Evropy (Finsko, Švédsko, Francie, Rumunsko, Slovinsko), již několik let má partnerskou spolupráci s ČLA Trutnov, od roku 2008 také se SLŠ Hranice. Prázdninové pracovní pobyty znamenají pro žáky nové zkušenosti a kontakty. K tradičním akcím školy patří „Zelený ples“ (Grüner Ball) ve druhé polovině listopadu, obdoba našich Hubertských zábav. Je to slavnostní akce studentů závěrečných ročníků, které se vedle žáků účastní rodiče a mnoho hostů.

Naše škola je první a jediná

Jak již bylo zmíněno na začátku, je škola v Brucku jedinou lesnickou školou v Rakousku, která poskytuje odborné středoškolské vzdělání s maturitou. Učitelé z Brucku často s hrdostí prohlašují: „Naše škola je první a jediná…“ V této souvislosti se nabízí srovnání se situací v České republice, kde je v současné době 5 středních lesnických škol (Trutnov, Písek, Žlutice, Šluknov, Hranice). Žáci rakouské lesnické školy studují s vědomím, že při jisté míře flexibility nebudou mít po maturitě problém nalézt místo v oboru. V tomto ohledu je situace v České republice složitější. Je obecně známo, že počty absolventů a jejich možnosti uplatnění jistě nejsou v optimálním poměru. Řešení této situace by ale bezesporu v každém případě naplnilo obsah přísloví: „Když se kácí les, lítají třísky...“

Autor: Mgr. Hana Nováková,

Střední lesnická škola Hranice

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.