Rekreace a ochrana přírody

Jitka Fialová, Alice Kozumplíková, Jiří Schneider

Rekreace a ochrana přírody, tak zněl název konference, kterou uspořádal Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU v Brně ve spolupráci s AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, ČeMBA, Klubem českých turistů, Správou jeskyní ČR a Českou společností krajinných inženýrů. Nad konferencí převzal osobní záštitu Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Konference se uskutečnila ve dnech 5. a 6. května 2010 ve Společenském a vzdělávacím centru zámek Křtiny, kde si přes 100 účastníků vyslechlo celkem 29 příspěvků k dané problematice a vystaveno bylo celkem 12 posterů. Konference každý den vyvrcholila exkurzemi do přístupných i nepřístupných jeskyní Moravského krasu.

Představení problematiky

Přírodní vzácnosti a zajímavosti jsou pro člověka atraktivní. Zvyšují rekreační potenciál daného místa (i regionu) a tím většinou jeho návštěvnost. Brzy se stávají předmětem zájmu cestovního ruchu. Současně s rozvojem konzumu dochází k vytváření umělé poptávky po nových „adrenalinových“ zážitcích a volnočasových aktivitách. K těm je pak často potřeba nových technických prostředků či pomůcek. Jejich používání většinou vyžaduje menší či větší technický zásah do lokality, samy ji také mohou přímo či nepřímo poškozovat. Ke značnému rekreačnímu zatížení lokality dochází samotnou aktivitou rekreantů, turistů a budováním doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. V případě, že rekreační využívání nepřesáhne únosnost prostředí, nebo přímo nepoškozuje jeho existenci, lze hovořit o udržitelném využívání území. Řada zvláště chráněných území a dalších přírodních segmentů (např. les, voda, trvalé travní porosty, skalní útvary) již trpí intenzivní rekreační zátěží, ta přesto nemusí vždy překračovat rekreační únosnost stanoviště. S přílivem evropských financí do regionálního rozvoje je propagováno a v rámci rekreace a cestovního ruchu stále více využíváno i menších přírodních či kulturních zajímavostí.

Průběh konference

Konferenci zahájil Ilja Vyskot krátkým proslovem, ve kterém přivítal účastníky a představil hlavního organizátora akce Ústav tvorby a ochrany krajiny a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, v jehož prostorách se konference konala.

V dopoledním programu předneslo své příspěvky 5 přednášejících: Jaroslav Knotek (Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU v Brně), Tomáš Görner (AOPK ČR, Praha), Michal Medek, Jiří Matuška (Správa CHKO Pálava) a Hana Hermová (Česká mountainbiková asociace). Náplní odpoledního programu byly tematické terénní exkurze na území CHKO Moravský kras.

Druhý den byl konferenční program rozdělen do dvou paralelních sekcí, ve kterých zaznělo po 12 příspěvcích. Odpolední program byl zahájen křtinskou zvonohrou a návštěvou krypty kostela. Následovala návštěva jeskyní Moravského krasu.

Je člověk ten, před kým je třeba chránit přírodu?

Přednáškový blok zahájil svým příspěvkem Jaroslav Knotek, ve kterém se věnoval právním omezením rekreačních aktivit vyplývajícím z legislativy ochrany přírody.

Na obecný úvod do problematiky právních mantinelů navázal Tomáš Görner svým příspěvkem o monitoringu udržitelného turismu v národních parcích České republiky a tvorbě indikátorového systému pro hodnocení managementu těchto území. Představil informační portál www.management-chu.cz, kde lze nalézt výsledky monitoringu a indikátory turismu.

Interpretaci a zkušenosti ze zahraničí i tuzemské začátky představil ve svém příspěvku Michal Medek. Zabýval se především protnutím zájmů ochrany přírody a návštěvníka. Přiblížil historii oboru interpretace přírodního dědictví a představil tři nejběžnější metody interpretačního plánování.

O rekreačních možnostech a o zatížení CHKO Pálava účastníky konference informoval vedoucí správy Jiří Matuška. Upozornil na některé devastační účinky pěší turistiky i cykloturistiky na území.

Dopolední blok svou přednáškou uzavřela Hana Hermová, která se ve svém příspěvku zabývala problematikou rekreace a ochrany přírody z pohledu zástupce jedné z uživatelských skupin. Ve svém příspěvku představila na příkladu České mountainbikové asociace motivy vzniku zástupce uživatelské skupiny jako organizace, která se odborně angažuje v problematice ochrany přírody a návštěvnosti. Z pozice zástupce uživatelské skupiny, která se zabývá především problematikou přístupu do krajiny a přírodě blízkou infrastrukturou pro pobyt v přírodě, nastínila, že při řešení infrastruktury stezek není vhodné se snažit jednotlivé uživatelské skupiny za každou cenu oddělovat a z některých území je vyhánět, ale nabídnout jim kvalitní udržitelné stezky.

V rámci večerního programu, který byl věnován neformálnímu společenskému rautu, probíhala posterová sekce. Bylo představeno celkem 12 posterů a témata byla nejen z České republiky, ale také ze Slovenska.

Druhý konferenční den otevřeli svými přednáškami v paralelně probíhajících sekcích Adam Vokurka z Fakulty stavební ČVUT Praha a Zuzana Sarvašová z Národního lesnického centra ve Zvolenu. Adam Vokurka zahájil přednáškou o Hlubockých oborách sekci, která byla věnována technické stránce řešení problematiky rekreačního využívání krajiny a která byla ukončena přednáškami Alice Kozumplíkové a Hany Trtílkové o možnostech zpřístupnění ŠLP ML Křtiny pro osoby se sníženou mobilitou. Paralelní sekce byla věnována tématice lesního hospodářství a využívání lesního prostředí rekreanty.

Dagmar Sláviková z Lesnické fakulty Technické univerzity ve Zvolenu pohovořila o rekreačním potenciálu CHKO Bílé Karpaty. V oblasti Bílých Karpat je vysoký rekreační potenciál pro statickou (chatovou, chalupářskou) rekreaci a pro většinu letních forem dynamické rekreace. Chalupářská rekreace úzce souvisí s kopaničářským osídlením tohoto území. Původní „hospodáři“ území opouštějí a usedlosti nabývají druhotnou funkci.

Rajnochovické lesní dráze a celkově problematice lesních drah se věnoval ve své přednášce Jiří Junek. Představil Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice a její aktivity.

Blok navazující na lesnickou tématiku byl věnován výzkumům a aktivitám v konkrétních chráněných územích (např. Krkonoše, České Švýcarsko, Moravský kras).

Velmi zajímavou přednášku i s praktickými videoukázkami přednesl Rudolf Remeš ze správy CHKO Orlické hory. Věnoval se ve svém příspěvku problematice motoristických aktivit. Představil negativní i pozitivní vlivy motorismu. Možné pozitivní vlivy vidí například pro speciální management tam, kde je žádoucí narušení drnu či půdního povrchu.

Výsledky z hodnocení návštěvnosti národního parku České Švýcarsko prezentoval Tomáš Salov. Konstatoval, že je velmi důležité sledovat návštěvnost a výsledky využít pro managementová rozhodnutí. Představil pyroelektrické senzory, které na území národního parku pro měření návštěvnosti používají.

Přednáškovou část celé konference ukončil svým vystoupením Ondřej Vítek z AOPK ČR Praha. Svou přednášku věnoval geocachingu.

Venkovní exkurze

Na přednáškovou část navázaly po oba dny terénní exkurze vedené pracovníky Správy CHKO Moravský kras.

Středeční exkurze byly vedeny do přístupných i nepřístupných jeskyní Moravského krasu.

Druhý den po dopoledním bloku přednášek následovalo představení křtinské zvonohry a krypty pod kostelem a účastníci byli převezeni k jeskyni Výpustek. Následoval vyčerpávající výklad o historii a současnosti této historické památky.

Venkovní exkurze byly ukončeny návštěvou nepřístupné jeskyně Býčí skála.

Vize v řešení

Velký zájem o celou akci a její zdárný průběh přispěl k předpokladu budoucího vyváženého řešení problémů při plánování, realizaci, financování a především užívání krajiny rekreanty. Diskuze nad střety zájmů ochrany přírody a krajiny a jejich (nejen) rekreačního využívání však musí být vedena na základě důkladné syntézy potenciálu a únosnosti krajiny a společenských požadavků. A to jak v úrovni koncepčních dokumentů, jakým je např. i Národní lesnický program II, tak i při řešení konkrétních problémů.

Poděkování:

Konference se konala za finanční podpory Jihomoravského kraje a projektu MŠM 6215648902 – „Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny“. Děkujeme pracovníkům správy CHKO Moravský kras za vedení odborných exkurzí a také Správě jeskyní ČR za vstřícný přístup a podporu.

Sborník, prezentace a fotogalerie z konference jsou dostupné na stránkách http://utok.mendelu.cz/node/117

Autoři:

Ing. Jitka Fialová, Ph.D.

Ing. Alice Kozumplíková

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF MENDELU v Brně

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.