Nový nástroj EU v boji proti nelegálním těžbám dřeva

Kateřina Ventrubová

Dne 3. prosince 2010 vešlo v platnost nové nařízení Rady EU a Evropského parlamentu, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (nařízení o dřevu). Hlavním cílem nařízení je snaha zabránit umístění na trh Unie dřevo, které nebylo vytěženo zákonným způsobem, a omezit tak nelegální těžby.

Po úspěšném zahájení procesu dobrovolných partnerských dohod s třetími zeměmi, které se právně zavazují importovat do EU dříví obhospodařované trvale udržitelným způsobem, jde o další krok, kterým EU výrazně pokročila v naplňování závazků, vycházejících z Akčního plánu EU pro vymahatelnost lesního práva, správu a obchod (Akční plán FLEGT).

Nařízení o dřevu chce přispět k řešení širších závazků Unie

Nezákonná těžba dřeva je přetrvávajícím a značným problémem na mezinárodní úrovni. Představuje významnou hrozbu pro lesy, protože přispívá k odlesňování a znehodnocování lesa, které stojí asi za 20 % celosvětových emisí CO2, ohrožuje biologickou rozmanitost a podkopává udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa, jakož i obchodní rentabilitu hospodářských subjektů jednajících v souladu se závaznými právními předpisy. Přispívá rovněž k rozšiřování pouští a erozi půdy a může zvyšovat nebezpečí extrémních povětrnostních podmínek a záplav. Kromě jiného má i sociální, politické a hospodářské dopady, často narušuje pokrok na cestě k řádné správě, ohrožuje živobytí místních komunit závislých na lese a může souviset s ozbrojenými konflikty. Účinnému řešení problému s nezákonnou těžbou dřeva v kontextu nařízení by mělo přispět také úsilí Unie zaměřené na zmírňování dopadů změny klimatu a mělo by doplňovat činnosti Unie a její závazky vyplývající z mezinárodně přijatých dohod.

Nařízení o dřevu zavádí nové pojmy

Uvádění na trh

Jeden z klíčových údajů nařízení představuje pojem uvádění na trh. Dle nařízení se uváděním na trh rozumí: „Bez ohledu na využitý prodejní postup jakékoliv dodávání dřeva a dřevařských výrobků poprvé na vnitřní trh, za účelem distribuce nebo použití v průběhu obchodní činnosti, ať již za úplatu, nebo bezplatně. To rovněž zahrnuje dodávku prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku, jak je definován ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Dodávání dřevařských výrobků získaných ze dřeva nebo z dřevař-ských výrobků, které již na trh byly uvedeny, se nepovažuje za uvádění na trh“. V praxi to znamená, že nařízení je zaměřeno pouze na to dřevo a dřevařské výrobky, které se prozatím neobjevily na unijním trhu. Příloha nařízení přesně specifikuje, jaké produkty jsou nařízením dotčeny. Produkty jsou roztříděny dle celní nomenklatury, protože je jednotná pro všechny členské státy EU a nemělo by tak docházet k nejasnostem při identifikaci. Z nařízení je vyloučeno recyklované dřevo a výrobky z něj. Jde o logický postup, který určitým způsobem podporuje využívání recyklovaného materiálu, a především by zahrnutím těchto produktů došlo k neúměrnému zatížení hospodářských subjektů.

Hospodářský subjekt

Hospodářský subjekt je každá fyzická nebo právnická osoba uvádějící dřevo nebo dřevařské výrobky na trh.

Obchodník

Obchodníkem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která v průběhu obchodní činnosti prodává nebo nakupuje na vnitřním trhu dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh.

Kontrolní organizace

Kontrolní organizace budou fungovat na dobrovolné bázi s hlavním cílem udržovat a pravidelně hodnotit systém náležité péče a udělovat hospodářským subjektům práva jej využívat. Dále by měly ověřovat řádné využívání systému náležité péče ze strany hospodářských subjektů a v případě, že hospodářský subjekt řádně nevyužívá svůj systém náležité péče, přijímají odpovídající opatření a ozna-mují příslušným orgánům případy významných nebo opakovaných porušení ze strany hospodářských subjektů.

Nařízení o dřevu zavádí nový systém

Nařízení č. 995/2010 Rady EU a Evrop-ského parlamentu (nařízení o dřevu) je založeno na systému náležité péče, který má zajistit, aby se na evropský trh nedostalo nezákonně vytěžené dříví. Systém náležité péče vychází z právních předpisů členských států, týkajících se hospodaření v lesích, a zahrnuje tři prvky, na nichž je založeno řízení rizik: přístup k informacím, posouzení rizik a zmírnění zjištěného rizika. Systém náležité péče by měl poskytnout přístup k informacím o zdrojích a dodavatelích dřeva a dřevařských výrobků uváděných na vnitřní trh poprvé včetně relevantních informací, jako například soulad s použitelnými právními předpisy, země těžby, druhy, množství a případně region dané země a oprávnění k těžbě. Na základě těchto informací by hospodářské subjekty měly provádět posouzení rizik. Dojde-li ke zjištění rizika, hospodářské subjekty by je měly zmírnit způsobem, který je úměrný zjištěnému riziku, s cílem zabránit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků na vnitřní trh.

Velkým úsilím při jednáních o nařízení bylo především nenavyšovat administrativní zátěž. Nemělo by tedy být po hospodářských subjektech, které již používají systémy nebo postupy v souladu s požadavky nařízení o dřevu, požadováno, aby zavedly nové postupy. V zájmu uznání osvědčených postupů v odvětví lesnictví je možné v rámci postupu posouzení rizik používat certifikaci nebo jiné režimy ověřování třetími stranami.

Dřevařský průmysl má pro hospodářství Unie značný význam. Organizace hospodářských subjektů jsou důležitými aktéry v tomto odvětví, protože zastupují zájmy těchto subjektů ve velkém měřítku a jednají s celou řadou zúčastněných stran. Tyto organizace mají rovněž odborné znalosti a kapacitu pro analýzu příslušných právních předpisů a pro pomoc svým členům při dodržování předpisů, avšak neměly by této schopnosti využívat k ovládnutí trhu. Pro usnadnění provádění tohoto nařízení a pro přispění k vytvoření dobrých postupů je vhodné uznat organizace, které vypracovaly systémy náležité péče splňující požadavky tohoto nařízení.

Organizace může požádat, aby byla uznána jako kontrolní organizace, pokud splňuje tyto požadavky:

- má právní subjektivitu a je zákonně usazena v Unii,

- má odpovídající odborné znalosti a kapa-citu umožňující výkon funkcí, specifikovaných v nařízení o dřevu uvedených v odstavci 1 a,

- zajišťuje nepřítomnost jakýchkoli střetů zájmů při výkonu své funkce.

Uznávání kontrolních organizací a odejí-mání takových uznání bude řešit Evropská komise. V této souvislosti budou probíhat další jednání o procedurálních pravidlech, kdy budou přijata prováděcí opatření tak, aby uznávání, příp. odejímání uznání, probíhalo spravedlivým a transparentním způsobem.

Nařízení o dřevu je zaměřeno na hospodářské subjekty, které chtějí na trh Unie poprvé uvést dřevo nebo výrobky ze dřeva. Nijak se nedotkne cílových spotřebitelů. Pro ty naopak představuje ujištění, že nakupují pouze takové produkty, které byly vytěženy zákonným způsobem, založeným na principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Nařízení se zaměřuje také na obchodníky vnitřního trhu, kteří mají povinnost na požádání doložit informaci o tom, od koho výrobek ze dřeva nakoupili a případně komu jej prodali.

Jak bude nařízení o dřevu fungovat

Nařízení o dřevu vejde v účinnost dne 3. března 2013. Do této doby je nutné přijmout nutná prováděcí opatření. Jde především o jednotná pravidla provádění systému náležité péče a jeho kontrol na úrovni členských států EU.

Důležité termíny

- 3. června 2011 mají členské státy povinnost podat Komisi informaci se jménem a adresou kompetentního orgánu, který bude provádět nařízení.

- 3. března 2012 mají být přijaty akty v přenesené působnosti v souvislosti s uznáváním a odejmutím uznání kontrolním organizacím.

- 3. června 2012 mají být přijata jednotná pravidla pro provádění čl. 6, odst. 1 „Systémy náležité péče“.

- 3. března 2013 vejde nařízení v účinnost.

Závěrem

Přijetí nařízení o dřevu a jeho plná implementace podpoří nejen snahy zabránit nelegálním těžbám dřeva, ale také napomůže v boji proti nelegálnímu obchodu a zefektivní evidenci toků dříví. „Zpřesnění lesní hospodářské evidence rozhodně nepovede k nárůstu povinností pro vlastníky lesa nad rámec současných požadavků. Naším zájmem vždy bude minimalizovat dodatečnou administrativní zátěž, a to zejména pro malé a střední podniky,“ zdůraznil Jiří Novák, náměstek ministra pro lesní hospodářství v tiskové zprávě ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2010. „Jak je uvedeno v samotném nařízení, nabídneme hospodářským subjektům za pomoci Evropské komise technickou a další asistenci tak, aby dodržovaly požadavky nařízení,“ uvedl dále Jiří Novák.

Autorka:

Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství ČR

odbor koncepcí a ekonomiky LH

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.