Dřevěná kniha na jednání Vlády

Po letech, kdy se koncepce státního vlastnictví lesů měnila v přímé závislosti na personálním obsazení ministerstva zemědělství a státního podniku Lesy ČR, se ministerstvo zemědělství pokouší prosadit koncepci, která má za cíl stabilizovat obor jasnou strategií nakládání se státním lesním majetkem. Hlavním principem vycházejícím z Dřevěné knihy je tzv. senátní systém představující postupné vypsání komplexních zakázek na lokalitě P podle platností jednotlivých Lesních hospodářských plánů (LHP).

Dřevěná kniha vzbudila zejména kvůli prodeji dřeva na lokalitě P, nižšímu počtu SÚJ či době platnosti smluv velký odpor zejména mezi členy Hnutí DUHA, SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR), SŽLH (Sdružení živnostníků v LH) a AČMD (Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů). Negativní stanovisko k Dřevěné knize prezentují též politici ČSSD a zásadní připomínky mají též ministři Věcí veřejných.

První verze Dřevěné knihy

Základní principy, které byly představeny ministrům Vlády ČR dne 19. 1. 2011:

- Vyhlásit jednu veřejnou zakázku na 117 SÚJ nebo 117 veřejných zakázek na 117 SÚJ (možnost rozhodnout dle aktuální judikatury).

- Doba trvání zakázky bude odpovídat době platnosti LHP příslušného ke konkrétní SÚJ – (tzv. senátní systém), kdy bude každoročně soutěženo cca 10 % SÚJ.

- Zakázka bude provedena jako komplexní, kdy zajištění všech lesnických činností včetně prodeje dřeva bude uskutečněno smluvním partnerem na lokalitě P (při pni).

- Součástí komplexní zakázky nebude prodej lesních těžebních zbytků, mimo jiné proto, že Vládou nebyla prozatím schválena koncepce nakládání s energetickou dendromasou.

- Zadávací řízení bude dvoukolové, s omezením počtu účastníků v 1. kole.

- Jediným kritériem 2. kola bude cena.

- Nutnou součástí budou dostatečné bankovní garance pro zajištění zájmů LČR.

- Tvorba cen bude založena na čtvrtletní indexaci na základě referenčních cenových indexů uveřejňovaných ČSÚ.

- Dokumentace bude obsahovat smluvní povinnost prodeje objemu 20 % vytěženého dříví přes veřejné trhy (komoditní burza, elektronické aukce).

- Lesy ČR zpracují metodiku hodnocení smluvních vztahů vzešlých ze zakázky pro období od roku 2012 (hodnocení vždy po ukončení smlouvy na jednotlivé SÚJ) a na základě zkušeností se zavedením tohoto systému a využitím metodiky LČR k hodnocení smluvních vztahů budou zadávací řízení případně upravována.

- Lesy ČR zvýší důraz na kontrolní činnost prováděnou vlastními zaměstnanci LČR; vedle toho bude uskutečňována vnější kontrola inženýrskou organizací zřizovanou Ministerstvem zemědělství, případně jinými externími subjekty. Ve speciálních případech bude vnější kontrola uskutečňována mezinárodní renomovanou auditorskou organizací. Ministerstvo zemědělství přizve k přípravě veřejné zakázky nezávislou organizaci, například Transparency International.

- Hospodářská politika LČR od roku 2012 bu-de respektovat možnost církevních restitucí uskutečněných na základě politického rozhodnutí.

Dřevěná kniha byla v této podobě bez zásadních připomínek projednávána se členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky i členy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky.

Projednávání Vládou ČR bylo 19. 1. 2011 pozastaveno a ministerstvu bylo uloženo přepracovat body týkající se doby trvání zakázky, doplnit možnost konání aukcí na pni a další.

Druhá verze Dřevěné knihy

Pro jednání Vlády dne 26. 1. 2011 byla v Dřevěné knize upravena zejména maximální doba trvání zakázky. Podle nové verze bude zakázka 5letá, přičemž nebude opuštěn systém návaznosti na LHP. Další změnou oproti první verzi je doplnění modelu prodeje dřeva aukcemi dříví nastojato na lokalitě P v celkové výši do 10 %, což by mělo zlepšit přístup k dříví menším subjektům. Celkově tak bude na volném trhu nabízeno cca 30 % těžby Lesů ČR.

Dopracovány byly principy controllingu a projednáván byl také způsob případné regulace dominantního postavení smluvního partnera.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opět zasáhl

Z jednání Vlády dne 26. 1. 2011 byla Dřevěná kniha stažena. Důvodem bylo dle informací ministerstva zemědělství zejména to, že zatím nedošlo k ukončení jednání s ÚOHS.

Do 28. 1. 2011 se má ÚOHS vyjádřit k některým parametrům zadávání veřejných zakázek LČR po roce 2012. Následně by měla být Dřevěná kniha opět zařazena na jednání Vlády ČR.

Zpracoval Jan Příhoda

Celé znění Dřevěné knihy naleznete na serveru Silvarium.cz