Může rekordní hospodaření Lesů ČR způsobit kolaps sektoru?

Srpen přinesl mnoho podstatných informací o situaci lesnicko-dřevařského sektoru. Státní podnik Lesy ČR na tiskové konferenci oznámil rekordní hospodářský výsledek za první pololetí 2011 ve výši 3,4 miliardy korun, který je podle Lesů ČR navíc nižší o 134 milionů korun z důvodu nevydání indexu cen dříví Českým statistickým úřadem. Státní podnik proto podal na postup ČSÚ ústavní stížnost.

Lesnické firmy sdružené v SPLH se obrátily otevřeným dopisem na premiéra a mimo jiné jej upozornily na možnost kolapsu lesnicko-dřevařského sektoru v důsledku špatné finanční situace. Zároveň uvedly, že Lesy ČR jako dominantní respondent zkreslily cenovou statistiku ve 3. a 4. čtvrtletí 2010, a v důsledku toho navýšily nabídkové ceny ze zadávacího řízení. Na základě toho vyúčtovaly partnerům minimálně o stovky milionů korun více.

Rekordní hospodářský výsledek Lesů ČR

Rekordní průběžný hospodářský výsledek za první poletí 2011 ve výši 3,4 miliardy korun (při tržbách 6,142 miliardy korun) byl podle slov generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkory dosažen díky správně nastaveným parametrům tendrů na lesnické práce pro letošní rok, které umožnily dosáhnout výrazného nárůstu zpeněžení dřeva. Více než 91 % hrubého zisku za první pololetí letošního roku (3,1 miliardy korun) je tvořeno hlavní činností podniku, tedy lesnickým hospodařením a prodejem dříví. Zbytek připadá na výnosy z finančních operací a prodej nepotřebného majetku.

Těžba dřeva přitom zůstala podle vyjádření Lesů ČR na srovnatelné úrovni s minulými roky a průběžné hospodářské výsledky dokazují správnost zvolené koncepce hospodaření a modelu P ve státních lesích.

Letošní tendry podle zprávy Lesů ČR prokázaly, že pokud státní podnik spravedlivě soutěží cenu dříví, je schopen dosahovat o řády lepších hospodářských výsledků než v historii.

Lesy ČR, s.p., dosáhly rekordního hospodářského výsledku, přestože od ledna letošního roku nesou zvýšené náklady v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské správy, kdy do působnosti Lesů ČR přešla správa dalších 14 000 km drobných vodních toků a bystřin a 114 zaměstnanců.

Pozitivních hospodářských výsledků Lesy ČR dosáhly zejména:

- díky vyššímu zpeněžení dříví na lokalitě P (zpeněžení oproti prvnímu pololetí 2010 narostlo o 44 % z průměrných 974 Kč/m3 na 1 398 Kč/m3),

- snížením nákladů na služby – především v těžební oblasti (meziročně klesly náklady na služby o 25 %, to je o 619 mil. Kč).

Ústavní stížnost na ČSÚ

Lesy ČR v rámci prezentace výsledků hospodaření uvedly, že pokud by byla standardně provedena indexace cen dříví, byl by hospodářský výsledek vyšší o 134 mil. Kč. Na základě tohoto zjištění podal státní podnik stížnost na postup Českého statistického úřadu k Ústavnímu soudu a právníci podniku sepsali také správní žalobu, na jejímž základě by podle slov Svatopluka Sýkory měl soud jasně říci, zda a případně kde nějaká vina nastala. Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová oponovala tím, že neoficiální údaj, který ČSÚ poskytl Lesům ČR a z něhož dovozují ztrátu 134 mil. Kč, je pouze údaj orientační a není možné ho s indexem srovnávat. Český statistický úřad v květnu letošního roku kritiku Lesů ČR odmítl a předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová uvedla, že za skutečnost, že index byl zakomponován do smluv Lesů ČR, odpovídají státní lesy. Iva Ritschelová již v květnu odmítla možnost, že by ČSÚ nezveřejněním indexu porušil zákon. V návaznosti na změnu struktury respondentů danou přechodem k modelu P bylo rozhodnuto, že není možné prolongovat časovou řadu indexu cen vlastníků surového dříví v původní metodice, protože by byl tento údaj počítán na základě dvou nesrovnatelných skupin respondentů. ČSÚ je podle slov Ivy Ritschelové přesvědčen, že takový index by nebyl objektivním ukazatelem cenového vývoje na trhu se surovým dřívím a z tohoto důvodu se rozhodl jej nezveřejnit.

Lesnické firmy varují před kolapsem sektoru

Sdružení podnikatelů při Agrární komoře ČR (SPLH), sdružující rozhodující část smluvních partnerů Lesů ČR, se formou otevřeného dopisu obrátilo přímo na předsedu vlády České republiky Petra Nečase z důvodu nezájmu a neochoty vést jakýkoli dialog jak ze strany státního podniku Lesy ČR, tak ze strany jeho zakladatele – ministerstva zemědělství. V důsledku tohoto nezájmu se podle SPLH problémy dále prohlubují a hrozí kolaps celého lesnického sektoru a navazujícího dřevozpracujícího průmyslu, ale i státního podniku.

SPLH upozornilo premiéra, že ve „sporu o cenu dřeva“ zdaleka nejde jen o rozpor mezi Lesy ČR a Českým statistickým úřadem. Zmiňované nezveřejnění statistického indexu cen dříví není podle SPLH příčinou problému, nýbrž jedním z důsledků. „Lesy ČR údajně žalují ČSÚ kvůli nezveřejnění indexu cen dříví za I. čtvrtletí 2011 a mluví o škodě ve výši min. 134 mil. Kč, ale nehovoří o tom, že samy, coby zcela dominantní respondent, zkreslily cenovou statistiku ve 3. a 4. čtvrtletí 2010, a v důsledku toho navýšily nabídkové ceny ze zadávacího řízení o 4-5 % oproti skutečnosti v době podávání nabídek. Na základě toho vyúčtovaly svým smluvním partnerům neoprávněně minimálně o stovky milionů Kč více, než jim smluvní partneři ve skutečnosti v zadávacím řízení nabídli. V důsledku toho se Lesy ČR chlubí rekordními výsledky hospodaření, zatímco jejich smluvní partneři se potýkají s červenými čísly,“ uvádí v otevřeném dopise premiérovi SPLH.

Více informací k aktuálním tématům naleznete na serveru Silvarium.cz

Jan Příhoda