Kam kráčí lesnická typologie

Petra Kulhanová

Ve dnech 11.-13. 9. se u příležitosti nedožitých devadesátin Karla Plívy konala v Těchově u Blanska konference na téma „Rozvoj lesnické typologie a její využití v praxi“. Organizátoři – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a Česká lesnická společnost si dali za úkol shrnout vývoj lesnicko-typologického systému na našem území, popsat současný stav a využití lesnické typologie, dát prostor k prezentaci praktických poznatků přímých uživatelů z řad státní správy, ochrany přírody a zástupců soukromých majetků a vyvolat diskusi nad dalším směřováním lesnicko-typologického systému.
Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a byla akreditována u Ministerstva vnitra ČR jako program pro průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy. Ústav zemědělské ekonomiky a informací ji zařadil mezi akce pro celoživotní vzdělávání poradců v lesnictví. Každý z účastníků obdržel na konci osvědčení o absolvování programu.

Program konference
První dva dny konference byly vyčleněny k prezentaci referátů a odbornou diskusi, třetí den se konala fakultativní exkurze na ŠLP Masarykův les Křtiny. V průběhu konference účastníci kromě přednášek zhlédli dvě videa věnovaná autorům Typologického systému ÚHÚL, Karlu Plívovi a Eduardu Průšovi, a měli možnost si prohlédnout 13 posterů s lesnicko-typologickou problematikou.
Konference byla rozčleněna do pěti tematických bloků:
- Úvod – lesnicko-typologický,
- Současný stav lesnické typologie,
- Uživatelé lesnické typologie a jejich po-hled na její vývoj,
- Aplikace a využití lesnické typologie,
- Workshop „Vývoj lesnicko-typologického klasifikačního systému v ČR“.
V rámci prvního bloku, po oficiálním zahájení a přivítání účastníků ředitelem ÚHÚL Jaromírem Vašíčkem, vystoupil zástupce MZe, František Pásek, který ve svém projevu zdůraznil význam lesnické typologie a plány na její zakotvení v legislativě. Účastníky na konferenci poté přivítal nový ředitel ŠLP Masarykův les Křtiny Vladimír Dolejský. Pozdrav z Kanady zprostředkovaně zaslal Karel Klinka, v šedesátých letech lesnický typolog tehdejšího Lesprojektu na pracovišti v Karlových Varech, dnes emeritní profesor university BC ve Vancouveru. Vzácným hostem byl profesor Jan Jeník, který vystoupil s přednáškou o mezioborových kořenech lesnické typologie v Česku a na Slovensku, v níž jako pamětník připomněl významné osobnosti mající vliv na formování lesnické typologie, Jaromíra Kliku a Aloise Zlatníka.
Není v možnosti krátké reportáže věnovat se všem předneseným příspěvkům, některá témata byla publikována v rámci série lesnicko-typologických článků na stránkách Lesnické práce, mediálního partnera celého letošního „lesnicko-typologického“ projektu. Všechny přednesené referáty jsou obsaženy ve vydaném sborníku z konference (208 stran). Kromě sborníku účastníci obdrželi publikaci Karla Plívy „Přirozená lesní společenstva“ a kopie všech výše zmíněných článků z Lesnické práce. Vedle historie vývoje typologických systémů na území bývalého Československa v rámci státních i vojenských lesů a zhodnocení současného stavu lesnické typologie v ÚHÚL se podstatná část přednášek zabývala možnostmi praktického využití lesnické typologie, a to nejen na našem území a nejen v praxi ryze lesnické. Několik příspěvků odráželo používání podkladů lesnické typologie v oblasti ochrany přírody a poslední část konference byla věnována vyhodnocení silných a slabých stránek lesnické typologie a jejímu dalšímu vývoji.

Postřehy z konference
Lesnická typologie jako interdisciplinární obor prošla na svém počátku ve 40. letech
20. století značným vývojem, od 70. let 20. století se již ale systém v podstatě neměnil. V současnosti je k dispozici databáze, která je svým rozsahem ve světě ojedinělá. Data je ale potřeba analyzovat, vyhodnotit a nadále doplňovat.
Přes svou nezastupitelnou roli jako nástroje pro diferencování hospodaření v lesích není lesnická typologie zcela doceněna. Důvody mohou být různé – praktickými lesníky je často shledáván systém jako složitý, chybí publikace a osvětové materiály, které by byly distribuovány mezi odbornou veřejnost. Za alarmující byla označena skutečnost, že lesnická typologie nemá právní ukotvení v současné legislativě přes to, že na lesnicko-typologickém mapování stojí oceňování lesů, je důležitým podkladem pro žádosti o dotace či plánování managementu chráněných území. V této věci je potřeba v budoucnu iniciovat patřičné změny.
Zástupci majitelů lesa upozornili právě na skutečnost, jak typologie ovlivňuje ekonomickou stránku hospodaření. Jako problém byla označena určitá nejednotnost v mapování v rámci jednotlivých poboček či situace, kdy po revizi typologického mapování přišli majitelé lesů na základě nového vymapování o dotace. S určitými obavami je pohlíženo na vytvoření typů vývoje lesa v NP či ZCHÚ s cílem obnovy přirozené skladby a na možné dopady na vlastníky.
Na konferenci zazněla rozdílná představa o další podobě lesnicko-typologického systému z pohledu jednotlivých uživatelů. Zatímco ochraně přírody vyhovuje současné podrobné mapování, lesníci se přiklánějí k zjednodušení systému, tj. sjednocení lesnicko-typologických jednotek. Tomu je ostatně nakloněn i ÚHÚL, kde od roku 2008 působí Odborná skupina lesnické typologie, která se zabývá návrhem změn a úpravami systému. Uvedené zjednodušení by mělo přinést také vyšší přesnost klasifikačního systému. Změny byly navrženy také například v případě mapování antropogenně pozměněných lokalit.
Vyústěním diskuse bylo společné prohlášení účastníků, kde byly zformulovány hlavní výstupy z konference.
Doporučení konference s názvem „Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi“, uspořádané ve dnech 11.-13. 9. 2012 v Češkovicích u Blanska, k dalšímu rozvoji lesnické typologie:
- Pokračovat v analýzách databáze lesnické typologie
- Na základě výsledků analýz otevřít diskusi s odbornou veřejností a navrhnout případné úpravy lesnicko-typologického klasifikačního systému
- Zakotvit lesnickou typologii do lesnické legislativy
- Pokračovat v monitoringu lesních stanovišť s cílem sledování měnících se přírodních podmínek.
- Publikováním informovat lesnickou veřejnost s vývojem v lesnické typologii

Závěrem
Na závěr nezbývá než pořadatelům poděkovat za perfektní organizaci a průběh nejen oficiální části programu, ale i obou tematicky zaměřených večerů. Konference bezesporu přispěla k pokračování odborné diskuse o dalším směřování lesnické typologie a přinesla nové pohledy a poznatky z řad praktických uživatelů tohoto ve světě jedinečného systému.

Autor: Petra Kulhanová
Foto: autorka