Otázka užívání lesních cest jako pozemních komunikací II.

Petr Dvořák

V srpnu 2009 zveřejnil časopis Lesnická práce článek ohledně užívání lesních cest jako pozemních komunikací, jehož jsem autorem. Uvedený článek byl reakcí na snahy zpochybnit zákaz vjezdu a stání motorovými vozidly v lese (lesních cestách), který je zakotven v ustanovení § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona.
V té době byly bohužel obhajovány snahy o toto zpochybnění i ze strany některých úředníků správních orgánů. Určité náznaky se objevily i z kanceláře veřejného ochránce práv.

Novelizace zákona o pozemních komunikacích
Z důvodu odstranění těchto snah se v roce 2011 ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem dopravy a ve shodě s ministerstvem životního prostředí dohodlo v rámci meziresortního jednání na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem této snahy bylo přijetí novely zákona o pozemních komunikacích č. 152/2011 Sb. Uvedený zákon mimo jiné doplnil (s účinností od 1. července 2011) ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích o níže uvedený text: „Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena.“.
Zmíněná novelizace tedy popírá tvrzení o tom, že omezení provozu na lesních komunikacích obsažené v lesním zákoně je bezpředmětné, toto tvrzení je obsaženo např. v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. Zn. 33 Odo 449/2005 ze dne 22. 2. 2006. V uvedeném rozsudku je konstatováno zhruba tolik, že: „Lesní zákon neomezuje provoz na pozemních komunikacích, kterými jsou mimo jiné i lesní cesty, které tedy lze užívat v rozsahu stanoveném zákonem o pozemních komunikacích.“
Díky novelizaci zákona o pozemních komunikacích je zdůrazněno, že omezení stanovená zvláštními právními předpisy (lesním zákonem co se týče zákazu vjezdu a stání motorovými vozidly v lese a zákonem o ochraně přírody a krajiny co se týče vjezdu na území zvláště chráněných území) zůstávají v platnosti, přes obecné ustanovení zákona o pozemních komunikacích, které zakotvuje veřejné užívání účelových komunikací.

Vjezd do lesa pouze s povolením
Od 1. července 2011 by tedy již nemělo docházet ke zpochybňování výše uvedeného zákazu vjezdu a stání motorovými vozidly zakotveného v lesním zákoně a ochrana lesa a zájmů vlastníků lesů zajištěná uvedeným zákazem by tak měla být bezvýhradně respektována a její porušení důsledně sankcionováno ze strany orgánů státní správy lesů.
Výše uvedenou informaci lze považovat rovněž za důležitou z toho hlediska, že stanoviska, rozhodnutí správních orgánů a eventuální rozsudky soudů vydané před 1. červencem 2011 (tedy před změnou právní úpravy) již nelze považovat za relevantní.
V této souvislosti je třeba výslovně zmínit skutečnost, že orgány státní správy lesů jsou povinny vjezd a stání motorovým vozidlem v lese (pokud k tomu nemají udělenu výjimku podle § 20 odst. 4 lesního zákona) posuzovat jako činnost v lese zakázanou a udělit za ni sankci dle § 54 odst. 2 písm. c) lesního zákona.  
Přestože k výše uvedené změně právní úpravy došlo již v polovině minulého roku, není s ní dosud lesnická veřejnost dostatečně obeznámena. Z důvodu ochrany lesa a posílení argumentace ze strany vlastníků lesních pozemků jsem tedy považoval na novou (již rok účinnou) právní úpravu touto formou upozornit.

Autor:
Mgr. Petr Dvořák
Ministerstvo zemědělství ČR
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.