Program rozvoje venkova: dotace v rámci opatření investice do lesů a jejich možnost čerpání do konce roku 2013

Jana Michálková

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se významnou měrou otevřel prostor v rámci podpory vlastníků lesů a subjektů hospodařících v lesích. Rok 2011 byl již pátým, ve kterém bylo možné žádat o finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007–2013 prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 v rámci osy I. opatření Investice do lesů. Podívejme se tedy podrobněji, jak byly v uplynulých letech využívány možnosti čerpání finančních prostředků v rámci tohoto opatření a jak je bude ještě možné čerpat v roce 2012.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova České republiky 2007–2013 vychází z Národního strategického plánu pro rozvoj venkova ČR na období 2007–2013, který byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prová-děcími pravidly uvedeného předpisu. Pro bližší plnění podmínek v rámci jednotlivých opatření však slouží národní předpisy, a to nařízení vlády pro nároková opatření (např. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, Lesnicko-environmentální platby a další) a Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (např. Lesnická infrastruktura a další).

V rámci PRV je na lesnictví zaměřena osa I. – Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a osa II. – Zlepšování životního prostředí a krajiny.

Opatření I.1.2 Investice do lesů

V rámci osy I. je zahrnuto opatření I.1.2 Investice do lesů. Opatření v sobě zahrnuje další tři podopatření, a to I.1.2.1 Lesnická technika, I.1.2.2 Technické vybavení provozoven a I.1.1.3 Lesnická infrastruktura. Opatření je zaměřeno hlavně na možnosti zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické životaschopnosti lesnictví, a to prostřednictvím restrukturalizací lesnického sektoru, dosažení vyšší výkonnosti lesnických podniků a v neposlední řadě i možnosti zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podpora je poskytována v režimu „de minimis“, kdy má žadatel možnost během tří let získat až 200 000 eur. Jedinou výjimku tvoří podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura, které bylo v loňském roce vyjmuto z režimu „de minimis“. To tedy znamená, že dotace v rámci tohoto opatření může být poskytnuta i žadatelům, kteří mají limit „de minimis“ vyčerpán. Limit maximálních výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 6 mil. Kč na projekt.

K 31. 3. 2012 bylo za celé opatření zaregistrováno 3 912 projektů s požadovanou částkou ve výši 4 186 694 698 Kč. Schváleno bylo celkem 1 558 projektů ve výši 1 452 822 030 Kč. Úspěšným žadatelům bylo doposud proplaceno 1 279 projektů v celkové výši 1 061 410 028 Kč (tabulka 1). Pro porovnání přehledu projektů v rámci jednotlivých kol nám může posloužit tabulka 2.

Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika

Podopatření lesnická technika významně přispívá k modernizaci podniků, které tak mohou zavádět nové technologie a inovace v podobě nových produktů a služeb. Posky-továním podpory se rovněž zvýšila i nezávis-lost příjemců na dodavatelských službách. V rámci samotného podopatření je podpora zaměřena na pořízení strojů a zařízení ke zlepšení udržitelného hospodaření v lesích, a to zejména z hlediska zavádění šetrné výchovné, těžební a dopravní technologie. Do opatření je rovněž zahrnuto prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi včetně zpracování těžebních zbytků. Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, obec nebo její svazky, obhospodařující vlastní či pronajatý lesní pozemek ve vlastnictví soukromých osob nebo obcí o rozloze minimálně 3 ha. V loňském roce byl mezi žadateli největší zájem o štěpkovače, mulčovací frézy, drtiče, křovinořezy, motorové pily, ale také o UKT včetně příslušenství.

Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven

Podopatření pomáhá zavádět nové technologie (včetně nehmotných investic), které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a umožňují zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely. Také je podporována výstavba a modernizace provozů (včetně technologií), které budou sloužit pro zpracování lesnických produktů (pásové pily, rámové pily, briketovací lisy, vysokozdvižné vozíky, teleskopické manipulátory, dopravníky, kolové nakladače). Žadatelem je mikropodnik – fyzická nebo právnická osoba podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví s méně než 10 zaměstnanci a ročním obratem nižší než 2 mil. eur. V rámci podopatření nejsou podporovány technologie pro výrobu nábytku, ale pro výrobu např. řeziva a deskových materiálů a jejich základní opracování.

Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura

Jak už z názvu vyplývá, podopatření je zaměřeno na lesní dopravní síť. Je možné žádat o finanční prostředky, které se využijí na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy (např. zřízení krajnic, čištění, opravy a zřízení příkopů a další) lesních cest kategorií 1L, 2L a 3L včetně souvisejících objektů. Dále je možné žádat o dotaci na zařízení, která upravují vodní režim v lesích a na ostatní infrastrukturní objekty a zařízení, které slouží lesnímu hospodářství. Žadatelem je opět fyzická nebo právnická osoba, obec nebo její svazky, obhospodařující vlastní či pronajatý lesní pozemek ve vlastnictví soukromých osob nebo obcí o rozloze minimálně 3 ha.

Jak podat Žádost o dotaci na projektová opatření z PRV ČR 2007-2013?

Ministerstvo zemědělství pro jednotlivá opatření, podopatření nebo záměry vyhlašuje minimálně čtyři týdny předem tzv. kolo příjmu žádostí, kdy jsou formou tiskové zprávy zveřejněny termíny pro příjem a registraci žádostí o dotaci. V každém daném kole příjmu žádostí může žadatel předložit a zaregistrovat v rámci PRV pouze jedinou žádost o dotaci, což znamená, že může zaregistrovat jeden předmět dotace (výdaj projektu). Hlavním kontaktním místem pro nového žadatele je příslušný Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) podle místa realizace projektu (jednotlivé RO SZIF lze nalézt na www.szif.cz).

Než dojde k samotnému podání žádosti o dotaci, žadatel by měl mít nejdříve alespoň reálnou představu o tom, jaký projekt by chtěl z Programu rozvoje venkova vlastně realizovat. Pro bližší představu je nutné, aby si budoucí žadatel nastudoval programový dokument, který je zveřejněn na stránkách www.eagri.cz. V něm najde potřebné informace o jednotlivých opatřeních PRV, o podmín-kách poskytnutí dotací, o okruzích možných žadatelů dotací, o způsobilých výdajích, na které lze dotace poskytnout, o územních omezeních a dalších podmínkách, které musí splnit, aby mu byla dotace poskytnuta.

Pokud budoucí žadatel nalezl v programo-vém dokumentu požadovanou oblast podpory, měl by si promyslet, jaký konkrétní záměr by chtěl do budoucna realizovat. K tomu je zapotřebí, aby si řádně nastudoval aktuální Pra-vidla, která jsou zveřejněna jak na internetových stránkách MZe, tak i na stránkách SZIF. Pro doplnění nebo objasnění nejasných informací se může žadatel obrátit na MZe – odbor řídící orgán PRV (nejlépe na jednotlivé gestory opatření) nebo na příslušný RO SZIF. Po vybrání konkrétního záměru poté žadatel na internetových stránkách MZe nebo SZIF sleduje výzvu o vyhlášení kola příjmu žádostí na dané konkrétní opatření, které se týká jeho záměru. Současně je nutné, aby žadatel zahájil přípravu projektu, a to tak, aby byl schopen k žádosti o dotaci předložit všechny povinné přílohy, které jsou stanoveny Pravidly pro konkrétní opatření/podopatření. Samotné zaslání žádosti o dotaci probíhá v elektronické podobě prostřednictvím internetového Portálu farmáře SZIF. Příjem žádostí probíhá v termínu, který je stanoven ve výzvě. V tomto termínu musí žadatel předložit vyplněnou a podepsa-nou žádost na příslušný RO SZIF. Pokud žadatel splnil všechny náležitosti podání žádosti, je jeho žádost zaregistrována. Následně proběhne administrativní kontrola žádosti. V případě zjištění jakýkoliv nedostatků je žadatel vyzván, aby je odstranil. Současně probíhá kontrola přijatelnosti a hodnocení projektu. Pokud je projekt schválen ke spolufinancování a nejsou shledány nedostatky v přílohách, které jsou předkládány žadatelem při podpisu Dohody, je s žadatelem sepsána Dohoda. Samotná dotace z PRV je poskytována zpětně na základě předložené žádosti o proplacení – žadatel si musí projekt nejprve financovat sám.

I v tomto roce jsou možnosti čerpání finančních prostředků z EU v rámci opatření Investic do lesů. Z celkového rozpočtu opatření, který je 85 mil. eur, bylo celkem „zazávazkováno“ 71 mil. eur. K svazkování tak ještě pro investice do lesů zbývá 13 mil. eur. Na podzim letošního roku, konkrétně v říjnu, tak bude ještě vyhlášeno poslední kolo příjmu žádostí.

Autor:

Ing. Jana Michálková

Ministerstvo zemědělství ČR

Odbor Řídící orgán PRV

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.