KA 14 - posílení slabého postavení SSL

Tomáš Macháček

Smyslem klíčové akce 14 bylo nastavit systém posílení státní správy lesů, aby výkon státní správy byl na vysoké odborné úrovni a dále aby byl vytvořen systém celoživotního lesnického vzdělávání pro pracovníky orgánů státní správy, jejichž působnost se dotýká lesů a lesního hospodářství. Dalším posláním KA 14 je revidovat kvalifikační předpoklady pracovníků orgánů státní správy, jejichž působnost se dotýká lesů a lesního hospodářství na všech stupních, a v neposlední řadě činnost orgánů státní správy, jejichž působnost se dotýká lesů a lesního hospodářství, orientovat více do oblasti poradenské a osvětové, nikoliv represivní.

Vytvoření modelu posílení slabého postavení státní správy lesů předcházelo v prvé řadě precizní sestavení expertní skupiny, aby tematicky byly zastoupeny jak instituce, tak subjekty, které se ve výše uvedené problematice dobře orientují. V expertní skupině byli zástupci ČZU Praha, krajských úřadů, ÚHÚL, MZe a privátní subjekt v lesním hospodářství.

Po řádném sestavení expertní skupiny bylo svoláno několik jednání spojených s hlasováním k dosažení konsenzu. První pracovní verze byla koordinační radě přednesena k posouzení. Po prvním seznámení koordinační rada vyzvala expertní skupinu k doplnění s konstatováním, že nelze zasahovat do stávající legislativy. S tímto závěrem se expertní skupina neztotožnila a opakovaně prosazovala názor, že právě úprava stávajících právních předpisů zajistí posílení slabého postavení státní správy lesů. Výstup expertní skupiny samozřejmě vycházel ze SWOT analýzy. K výstupu SWOT analýzy byl expertní skupinou dále připojen soupis jednotlivých ustanovení lesního zákona, který státní správu nejvíce svazuje a vytváří obrovské byrokratické zatížení státní správy, což je příčinou jejího slabého postavení. Přesto expertní skupina dle pokynů koordinační rady a v rámci možností zachování smyslu opatření návrh doplnila a v roce 2010 byl projekt koordinační radou schválen.

Závěr činnosti expertní skupiny lze shrnout do 3 základních výstupů a 1 výstupu doporučujícího.

Základní výstupy

14.1- Vytvořit systém celoživotního lesnického vzdělávání pro pracovníky orgánů státní správy, jejichž působnost se dotýká lesů a lesního hospodářství

Subkapitolu 14.1 je nutno rozdělit do 3 rovin upravujících předmětnou problematiku.

- Rovina právních předpisů: Kromě školení zvláštní odborné způsobilosti je nezbytné provádět školení zaměřená na poznatky z aplikace právních předpisů a dále školení zaměřená na změny právních předpisů, pokud k nim dochází. Uvedená školení by mělo zajišťovat Ministerstvo zemědělství, a to pokud možno formou školení akreditovaných Ministerstvem vnitra. Školení jsou jedinou možností, jak mohou v současnosti úředníci ORP interaktivně prohlubovat své znalosti. Uvedené předpisy je třeba školit v návaznosti na procesní provádění, tedy v návaznosti na správní řád a v souvislosti s ostatními předpisy. Příprava těchto školení je velice náročná.

- Rovina praktických znalostí: Z hlediska praktického se lze setkat s úředníky, kteří v terénu např. nedokáží odhadnout hektarovou holou seč. Nemají zkušenosti s tím, jak vypadá zalesněná holina ve smyslu vyhlášky, odhad zakmenění porostu a schází jim základní znalosti související s plněním zákonných povinností v lese. Jediné řešení je absolvování povinných pravidelných školení (alespoň pololetně, min. 1x ročně), zaměřených na praktické hospodaření a aplikace HÚL. Využití ÚHÚL se jeví jako ideální, neboť by dokázal zajistit školení s prakticky nulovým navýšením nákladů. Praktické posouzení - školení organizované Středočeským krajem či krajem Vysočina ve spolupráci s ÚHÚL bylo v minulém roce realizováno s vynikajícími výsledky a mohlo by posloužit jako pilotní projekt pro organizování školení v ostatních krajích.

- Rovina legislativní: Upravit či změnit některá nepružná ustanovení lesního zákona a tím snížit stále narůstající byrokratizaci a vytvořit prostor orgánům státní správy pro poradenskou a osvětovou činnost.

14.2 Revidovat kvalifikační předpoklady zaměstnanců orgánů státní správy, jejichž působnost se dotýká lesů a lesního hospodářství na všech stupních

Pro subkapitolu 14.2 bylo navrženo variantní řešení:

- Varianta I: Zakotvit nově požadavky na kvalifikační předpoklady pro všechny osoby vykonávající státní správu lesů v lesním zákoně (lesnické vzdělání) a požadovat vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 512/2002 Sb., o úřednících (zde možnost uznání kvalifikace v případě absolvování magisterského studijního programu v oboru právo – pouze na úrovni ústředních orgánů). Na úrovni Ministerstva zemědělství dochází již většinou k řešení problémů (správnímu rozhodování) na úrovni především formálně právní, nikoliv věcné. Za rovnocenné zkoušce by měla být uznána praxe zkušebního komisaře zvláštní odborné způsobilosti lesní hospodářství - myslivost v délce alespoň tří let.

Nutné – novelizovat lesní zákon a zákon o úřednících.

U této varianty lze předpokládat zvýšení nákladů na úředníky s patřičnou kvalifikací.

- Varianta II: Prosadit u Ministerstva vnitra novelu vyhlášky č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, konkrétně přílohy č. 2 tak, aby bylo vypuštěno absolvování studijního programu „lesnictví“ a „lesní inženýrství“ jako vzdělání rovnocenné zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti v lesním hospodářství myslivosti. Absolvování dvou uvedených studijních programů není rovnocenné zkoušce, neboť součástí studijních programů není výuka právních předpisů na úseku lesního hospodářství v rozsahu odpovídajícím znalostem vyžadovaným u zkoušky. Rovněž není vzato v úvahu, že někteří absolventi studijních programů ukončili studium ještě za předchozí právní úpravy a jejich vzdělání tedy ani rovnocenné zkoušce být nemůže.

Nutné – novelizovat vyhlášku Ministerstva vnitra č. 511/2002 Sb.

U této varianty lze předpokládat zvýšení finančních nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

14.3 Činnost orgánů státní správy, jejichž působnost se dotýká lesů a lesního hospodářství, orientovat více do oblasti poradenské a osvětové

Tuto subkapitolu expertní skupina navrhla řešit ve dvou úrovních, a to:

- Poradenství: (zakotvit pro všechny stupně SSL)

Poradenská činnost by měla být vykonávána především ORP. Její výkon je přímo odvislý od toho, jak se podaří zakotvit základní předpoklady pro výkon státní správy lesů (lesnické vzdělání) a dále jak kvalitní bude systém celoživotního vzdělávání. Poradenství na úrovni krajských úřadů lze považovat za kvalitní na dostatečné úrovni.

Poradenství na úrovni Ministerstva zemědělství lze považovat za dostatečné. Je realizováno především formou vydávání materiálů a zveřejňování informací na webových stránkách.

- Osvětová činnost: (zakotvit pro všechny stupně SSL, včetně les. pedagogiky)

Osvětová činnost vyžaduje určitou úroveň a prostředky, které ORP nemají. Tuto činnost by tedy mělo vykonávat především Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů. ORP pak mohou být „šiřiteli“ osvěty připravené orgány vyššího stupně. Kromě uvedených institucí je třeba využívat k propagační činnosti též VÚLHM Jíloviště Strnady, v.v.i. (děje se tak již nyní například na úseku ochrany lesa), ÚHÚL jako organizační složku státu a dále by bylo vhodné pro osvětovou činnost využít i podnik Lesy ČR, s. p.

Stát (orgány SSL) nemůže úspěšně provádět osvětovou činnost, pokud nebude aplikovat to, co je předmětem osvětové činnosti na státním majetku.

S předloženým a koordinační radou odsouhlaseným návrhem řešení kapitoly 14 se bude bude zabývat ústřední orgán státní správy lesů. Koordinační radou odsouhlasený výstup expertní skupiny 14 naleznete na www.uhul.cz.

Autor:

Ing. Tomáš Macháček

Krajský úřad Středočeského kraje

oddělení zemědělství a lesnictví

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.