Východisko z krize lesnického oboru – posílení vztahu lesnictví a venkova

Pavel Draštík, Vít Skála

Na konci listopadu se v Humpolci na konferenci pořádané Českou lesnickou společností sešlo téměř šedesát zástupců krajů, obcí, lesnického provozu, odborných lesnických škol, správců a vlastníků lesů, aby diskutovali o aktuálních otázkách týkajících se vztahu lesnictví a venkova. Byly představeny odborné příspěvky ve čtyřech blocích: Význam lesů pro města a obce, Vztah lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, Lesnictví a rozvoj venkova, Podpora lesnictví, a to z úst představitelů akademické sféry, vedoucích představitelů zainteresovaných asociací, sdružení a nadací, i praktiků z provozu, kterých se diskutované problémy životně dotýkají.

Právě díky tomuto složení jak přednášejících, tak účastníků se podařilo vytvořit tvůrčí atmosféru, ve které proběhla ote-vřená diskuse, jež probíhala i v kuloárech během přestávek. Základní poznatky, které na konferenci zazněly, byly zapracovány do prohlášení účastníků konference, které obsahuje doporučení, jež by měla ve své praxi využívat jak odpovědná ministerstva (zejména Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), tak veškeré instituce zabývající se regionálním plánováním (např. kraje, mikroregiony, místní akční skupiny), ale i samotní aktéři působící v oblasti lesnictví, dřevozpracujícího průmyslu a ochrany přírody (představitelé jednotlivých sdružení, firem a iniciativ).
Dle účastníků se lesnictví v současné době díky realizovaným politikám v minulých letech nachází v krizi. Tato krize má nepříznivé dopady na obyvatele venkova, a pokud příslušné instituce v krátké době nepřijmou odpovídající opatření, změny v životě na venkově budou nevratné se všemi souvisejícími negativními dopady.

Prohlášení účastníků konference
Účastníci konference „Význam lesnictví pro rozvoj venkova“ konané 29. 11. 2012 v Humpolci konstatovali, že:- české lesnictví a lesní zdroje jsou součástí evropské tradice,- les je významným zdrojem trvale obnovitelné suroviny ČR a společenských funkcí,- k lesnictví neoddělitelně patří i dřevařská výroba, přičemž specifickou roli na venkově hrají především malé a střední zpracovatelské provozy, které:

- vytvářejí velký počet pracovních míst v oblastech, kde je nedostatek jiných možností,
- zpracovávají dříví primárně z místních lesů, čímž dochází k minimali-zaci přepravních vzdáleností, ke snižování zátěže na životní prostředí spojené s trans-portem dřeva, ale i k posilování vztahů mezi místními občany,
- práce v lese je stále spolu se zemědělstvím významným zdrojem obživy, v některých lokalitách takřka jediným, pro významnou část obyvatel venkova,
- odborní lesní hospodáři jsou důležitým prvkem lesního hospodářství, který má garantovat kvalitu péče o les,
- v lesnictví existují zavedené nezávislé certifikační standardy (PEFC pokrývá cca 70 % lesních pozemků, FSC pokrývá cca 2 % lesních pozemků),
- na podporu venkova byla v minulých letech přijata řada usnesení, mnohá však nejsou promítnuta do konkrétních opatření,
- čistě ekonomické principy neberou specifika venkova v úvahu a je tak nutné v celospolečenském zájmu zapojit regulační a stimulační opatření.

Aktuální situace
Stávající situace vede dle účastníků konference k tomu, že:
- tradiční lesnická a dřevozpracující činnost je ekonomickými tlaky z venkova vytlačována,
- malých a středních pilařských kapacit v posledních letech ubývá a hrozí, že během následujících let z některých regionů zcela vymizí, byť zásoba dřeva v lesích stoupá,
- surové dříví je vyváženo do zahraničí, čímž dochází k odlivu přidané hodnoty mimo ČR a také k výrazné zátěži životního prostředí, zejména pohybem kamionů po silnicích.

Doporučení
Na základě výše uvedeného odpovědným představitelům doporučili účastníci konference:
- Uvést do praxe konkrétní opatření na podporu zejména malých a středních lesnicko-dřevařských podniků působících ve venkovských oblastech.
- Využívat výstupy Národního lesnického programu pro období do roku 2013, zejména v klíčové akci 13, v praxi odpovědných představitelů.
- Při zavádění opatření na ochranu přírody vyhodnocovat ekonomický dopad těchto opatření na lesní majetky a tento dopad v odpovídající výši vlastníkům lesa finančně kompenzovat.
- Nastavit efektivní komunikační nástroje mezi lesníky, ochránci přírody, veřejnou správou a místními občany pro hledání souladu mnohdy protichůdných zájmů ochrany přírody, ekonomiky a rekreace.
- Zahrnovat problematiku vztahu lesnictví a obyvatel venkova do strategií LEADER.
- Posílit roli odborných lesních hospodářů (OLH): legislativně, finančně, kvalifikačně, osvětově; zavést akreditovaný systém celoživotního vzdělávání OLH.
- Více využívat existující standardy v lesnictví (PEFC, FSC) pro kontrolní a jiné činnosti státní správy.

Autoři:
Ing. Pavel Draštík,
Česká lesnická společnost
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Ing. Vít Skála
Česká lesnická společnost
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: Archiv ČLS