Česká lesnická společnost je členem Unie evropských lesníků

Vít Skála

Česká lesnická společnost byla na XVIII. kongresu Unie evropských lesníků (Union of European Foresters, UEF), který se konal ve dnech 27.–31. 8. 2013 ve finském SAARISELKÄ, přijata za člena této významné mezinárodní organizace.

Česká lesnická společnost vstupem do této organizace deklaruje, že reprezentu­je zájmy významné části lesníků v České republice a bude tyto zájmy hájit i na evrop­ské úrovni.

XVIII. kongres UEF byl volební a bylo na něm částečně obměněno vedení této organizace. Novým předsedou UEF byl jednomyslně zvolen Michael Diemer z Ně­mecka. Místopředsedy na další období byli zvoleni Tomasz Markiewicz z Polska, Ilpo Puputti z Finska a Hervé Némoz-Rajot z Francie. Tajemníkem organizace je Tho­mas Baschny z Rakouska.

Historie a cíle UEF

UEF byla založena v roce 1965 v Berlíně jako výsledek touhy po tom, aby v evrop­ském prostoru zazníval jasný hlas lesníků. V současné době UEF zastupuje více než 80 tisíc lesníků pracujících na různých druzích majetků (státní, obecní, soukromé). Lesníci jsou v UEF zastoupeni prostřed­nictvím jednotlivých národních lesnických asociací, sdružení a společností. V roce 2013 se jednalo o 23 organizací z 19 evrop­ských zemí: Albánie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldávie, Polsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Nově tak díky České lesnické společnosti k těmto zemím přibyla i Česká republika.

Hlavní cíle UEF jsou:

- Poukazovat na zásadní význam lesů pro zachování rovnováhy přírodních procesů a ochrany životního prostředí při součas­ném plnění důležité ekonomické a sociální role lesa.

- Hájit a podporovat v evropském pro­storu profesní, etické a materiální zájmy členských organizací a jejich členů a vyu­žívat dostupných příležitostí pro posílení pozice lesníků v Evropě.

Při naplňování těchto cílů UEF vyvíjí následující aktivity:

- Podílí se na snaze pro lepší uvědomění si sociální role lesů a jejich významu pro ochranu životního prostředí.

- Podporuje úzkou spolupráci mezi jed­notlivými členskými organizacemi.

- Pomáhá členským organizacím v jejich vlastních aktivitách poskytováním informací a technické pomoci pro lepší porozumění a propojení evropských lesníků a jejich asociací.

- Spolupracuje s vládami, Evropským parlamentem a dalšími evropskými a nadná­rodními organizacemi při formulaci a imple­mentaci nařízení, která podporují lesnictví a jeho roli v ochraně životního prostředí

Význam UEF v evropě, fungování organizace

UEF je evropskými institucemi přijímána jako oficiální reprezentant lesnického sektoru v Evropě a zástupci prezidia UEF jsou při­zváni do různých výborů a poradenských sborů EU, které se zabývají lesnickými otáz­kami. Snad nejznámější z nich je poradní skupina pro lesnictví a korek. Členové UEF se tak aktivně podílí na tvorbě strategických do­kumentů na evropské a nadevropské úrovni.

Jednou za čtyři roky se koná kongres UEF. Mezi kongresy se konají schůzky prezidia UEF a jednou ročně se v některé z členských zemí pořádá tzv. Governing Council meetings, kterého se zúčastňují zástupci členských organizací.

K 45. výroční vzniku UEF byla vydána výpravná publikace, která podrobně popisu­je historii UEF, obsah jednotlivých kongresů za uplynulé období a vlastní činnost UEF. Tato publikace je k dispozici na objednání v kanceláři UEF. Kontakty a další informa­ce viz http://www.european-foresters.org.

Po členství ČLS v mezinárodním výbo­ru YPEF je tak UEF druhou nadnárodní institucí, kde ČLS zastupuje české lesnic­tví na mezinárodní úrovni. Navazuje tak na svou více než stoletou tradici profesní organizace lesníků, která hrála v evrop­ském prostoru vždy významnou roli.

Autor: PhDr. Ing. Vít Skála ČLS E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Foto: organizační tým kongresu