Novela zákona o myslivosti – mýty a fakta

Vzhledem k  informacím, které se objevily k připravované novele zákona o myslivosti, jsme prostřednictvím tiskového mluvčího oslovili ministerstvo zemědělství s žádostí o odpověď na několik otázek týkajících se problematiky škod zvěří a návrhů změn v zákoně o myslivosti.

- V současnosti se z iniciativy MZe připravuje novela zákona o myslivosti – kdo se na podobě dokumentu podílí a jaký je harmonogram prací?
Ministerstvo zemědělství připravuje návrh novely zákona o myslivosti ve spolupráci s odborníky z oblasti myslivosti, podle legislativního plánu vlády má být předložen vládě k projednání do 30. června 2013.

- Jaké hlavní změny by novela zákona o myslivosti měla přinést?
Novela by měla přispět k většímu zapojení vlastníků honebních pozemků a zemědělských subjektů do myslivosti. Dále by měla zmírnit povinnosti uživatelů honiteb, pomoci ke snížení počtu spárkaté zvěře, a s tím souvisejících škod na zemědělských a lesních pozemcích. Novela má také rozšířit možnosti státní správy, aby mohla lépe řešit nečinnost zainteresovaných subjektů. Právní úprava má také uvést zákon do souladu s ostatními právními předpisy, zejména novým občanským zákoníkem.

- Dle publikovaného textu ze Světa myslivosti (4/2012) je v pracovní verzi návrhu novely zákona o myslivosti (stav k 20. 2. 2013) snížení minimální výměry honitby ze současných 500 ha na 250 ha, proti čemuž se zvedla v odborných kruzích vlna odporu. Čím je tato změna odborně podložena?
Cílem připravované novely není změna velikosti honiteb.

- Diskutuje se v souvislosti s novelou zákona o myslivosti o umožnění vysílat do problematických honiteb „nájemní lovce“, kteří by tam redukovali stavy zvěře?
Ano toto se diskutuje a zvažuje se za určitých podmínek pověřit lovem jiné osoby, než uživatele honiteb obdobně jako na nehonebních pozemcích, tzn. pověřit lovem uživatele nejbližší honitby.

- Myslivci poukazují na to, že nemohou za současnou zemědělskou politiku, která způsobuje velkoplošné pěstování plodin, v nichž černá zvěř nalézá ideální podmínky pro život a reprodukci. Rovněž upozorňují, že k poškozování lesních porostů dochází následkem zneklidňování zvěře. Jakou váhu MZe přikládá těmto argumentům?
Ministerstvo zemědělství vnímá nezbytnou nutnost spolupráce myslivců, zemědělců a lesníků, na kterou dlouhodobě poukazuje, a která v mnoha honitbách existuje. Z tohoto důvodu se ministerstvo zemědělství bude snažit vytvořit pro tuto spolupráci co nejlepší podmínky. V rámci koncepce zemědělské dotační politiky zvažuje i o úpravě podmínek vyplácených dotací.

- V současnosti se připravuje novela zákona o zbraních a střelivu, kde by mělo být povoleno noční vidění a novela vyhlášky o dobách lovu. V jakém stadiu se oba dokumenty nacházejí, a lze upřesnit, jakých konkrétních druhů zvěře by se měly změny v době lovu týkat?
Novela zákona o střelných zbraních byla dne 27. 3. 2013 schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Usnesení č. 1612. Jde o vládní návrh zákona předkládaný ministrem vnitra. Aktuální text lze nalézt na webových stránkách Poslanecké sněmovny PČR. S ohledem na důvody připravované novely zákona o myslivosti ministerstvo zemědělství rovněž zvažuje novelu vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, a to zejména rozšíření doby lovu u dospělých prasat.

n V novele zákona o myslivosti se objevuje návrh možnosti přikrmovat zvěř pouze v době nouze – kde bude tento pojem (doba nouze) specifikován?
„Doba nouze“ se užívá v předpisech o myslivosti více jak 70 let. S jejím používáním v praxi „myslivci“ neměli výraznější obtíže. Péče o zvěř v tomto období je předmětem výuky jak na odborných školách, tak v rámci výuky pro adepty na složení zkoušky z myslivosti. Za dobu nouze se považuje období, kdy je obtížné pro zvěř obstarat si potravu (např. silné holomrazy, vysoká sněhová pokrývka, apod.)

- Škody v lesích majitelé nevymáhají z mnoha důvodů, jeden z nich je i skutečnost, že současná vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, jim přiznává velmi nízké částky. Neuvažuje se v této souvislosti o její novelizaci?
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, je vyhláškou vydanou na základě lesního zákona. V souvislosti s novelou zákona o myslivosti se proto neuvažuje o změně vyhlášky k provedení lesního zákona.

Děkujeme za odpovědi (Za MZe odpovídal tiskový mluvčí Jan Žáček)
Petra Kulhanová a David Vaca