Pracovní úrazovost v lese a na pracovištích obdobného charakteru v letech 2010–2012

Jiří Harazim, Ondřej Varta

Manuální těžba dřeva patří mezi pracovní činnosti s vysokým stupněm rizika ohrožení života jak dřevorubců, tak osob pohybujících se v ohroženém prostoru kácených stromů. Na pracovní úrazovosti při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru se v letech 2010–2012 podílely jak faktory nahodilé, které dřevorubci mohli jen stěží předvídat, či ovlivnit, tak faktory související s flagrantním porušením zásad bezpečné práce. Počet smrtelných pracovních úrazů je za uvedené období u osob samostatně výdělečně činných vyšší, než u zaměstnanců.

Osoby samostatně výdělečně činné a právní předpisy BOZP

Osoby samostatně výdělečně činné jsou na základě legislativních požadavků povinny zajistit a dodržovat bezpečnost práce. Uvedený požadavek vyplývá z povinností daných zejména zákoníkem práce a § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Podle § 13 tohoto zákona platí, že tam, kde se v zákoníku práce uvádí zaměstnavatel, nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12 zákona č. 309/2006 Sb., tj. mimo jiné i fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost (OSVČ), např. podle živnostenského zákona. V § 12 je dále uvedeno, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li rovněž o OSVČ, se vztahují § 2 až 11 a § 101 odst. 1 a 2, § 102, § 104 a § 105 zákoníku práce, s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti, nebo poskytování služeb, a jejich rozsahu. OSVČ je tedy např. podle § 101 odst. 1 zákoníku práce povinna zajistit svou bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s ohledem na rizika možného ohrožení svého života.

Některé povinnosti uvedené v nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, jsou tedy závazné i pro OSVČ, např. podle Přílohy, části II. (těžba dříví, zpracování vývratů, polovývratů a polomů) nesmí OSVČ pracovat podle bodu 1 písm. e) v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu. Podle bodu 7 pak musí OSVČ při kácení stromu o průměru nad 15 centimetrů na pařezu zajistit, aby byl proveden směrový zářez do hloubky jedné pětiny až jedné třetiny průměru stromu; výška směrového zářezu se musí rovnat dvěma třetinám jeho hloubky a hlavní řez se vede vodorovně v horní polovině směrového zářezu. K zajištění bezpečného pádu stromu do určeného směru musí ponechat nedořez hlavního řezu o průměru nejméně 2 cm (myšleno jako tloušťka nedořezu). Proti sevření řetězové pily a k usměrnění stromu do směru pádu se do hlavního řezu vloží vhodná pomůcka, například dřevorubecká lopatka nebo klín.

Nedodržení povinností při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce, jakož i porušení povinností týkajících se organizace práce a pracovních postupů stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb., a v nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je fyzická osoba – OSVČ (zaměstnavatel) povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, je podle zákona č. 251/2005 Sb. považováno za přestupek, který lze následně podle § 17 uvedeného zákona postihovat.

Smrtelná pracovní úrazovost a pracovní úrazovost s hospitalizací delší jak 5 dnů v letech 2010 až 2012

Rok 2010

Státní úřad inspekce práce v Opavě (SÚIP) evidoval v roce 2010 v souvislosti s prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru 10 smrtelných pracovních úrazů, z toho sedm v souvislosti s manuální těžbou dřeva; dva při dopravě a manipulaci s dřívím a jeden při mechanizované těžbě dřeva. V souvislosti s těžbou dřeva byly dva případy způsobeny obtížně předvídatelným pádem větve, nebo stromu. V jednom z těchto případů došlo při těžbě buků k pravděpodobnému „dotyku větví“ kácených stromů. Po cca 10 minutách se stojící buk samovolně vyvrátil a smrtelně dřevorubce zavalil. U dalších pěti smrtelných pracovních úrazů došlo k porušení bezpečného postupu při kácení stromů, kdy dřevorubec byl zavalen padajícím kmenem. Většinou se jednalo o ne-dostatky v provedení bezpečných parametrů řezů, přičemž neponechání nedořezu bylo zjišťováno jako jedno z nejzávažněj-ších porušení. Jedna z příčin smrtelného pracovního úrazu byla práce ve svahu pod zpracovávaným stromem. Šest smrtelných pracovních úrazů se přihodilo OSVČ a čtyři zaměstnancům.

V roce 2010 bylo evidováno 23 pracovních úrazů s hospitalizací delší, jak 5 dnů (dále jen „závažné“ pracovní úrazy), z toho 15 v souvislosti s manuální těžbou dřeva a 8 v souvislosti s dopravou, skladováním a manipulací s dřívím. V souvislosti s manuální těžbou dřeva byly zaznamenány čtyři případy, které byly způsobeny obtížně předvídatelným pádem větve. Dva případy byly způsobeny obtížně předvídatelným pádem (vývratem) stromu. V jed-nom z těchto případů se jednalo o vývrat stromu a odhození kořenovým koláčem, ve druhém případě šlo o vývrat stromu, který byl pravděpodobně zasažen předcházející těžbou, případně jeho stabilita mohla být narušena kmeny, které byly přibližovány pomocí navijáku traktoru. Příčiny některých dalších závažných pracovních úrazů byly např.: rozštípnutí zmrazeného kmene; práce pod zavěšeným stromem; uklouznutí a pád pod padající strom, nebo zasažení dřevorubce odraženým kmenem. Sedm závažných pracovních úrazů se přihodilo OSVČ a šestnáct zaměstnancům.

Rok 2011

V roce 2011 evidoval SÚIP v souvislosti s prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru 14 smrtelných pracovních úrazů, z toho devět v souvislosti s manu-ální těžbou dřeva; tři při dopravě, manipulaci s dřívím a údržbě strojů, jeden při práci s křovinořezem, a jeden v souvislosti s prací spojenou s výrobou štěpky. V souvislosti s manuální těžbou dřeva byly tři případy způsobeny obtížně předvídatelným pádem větve, nebo stromu. K jedno-mu z těchto případů došlo v průběhu kácení smrkových souší, kdy postižený ustupoval od káceného stromu a pádem kácené souše došlo k zasažení a zlomení jiné souše, jejíž pád způsobil smrtelný pracovní úraz. Další smrtelný pracovní úraz způsobil nahodilý vývrat jiného stromu, který zasáhl dřevorubce v okamžiku, kdy skácel a odvětvoval jiný strom na pracovišti, kde předtím probíhala harvestorová těžba. V šesti případech došlo k porušení bezpečného postupu při kácení stromů. Ve třech případech se jednalo o práci v ohroženém prostoru káceného/zavěšeného stromu. Příčiny dalších tří smrtelných pracovních úrazů byly: rozštěpení silně nahnuté borovice z důvodu mělkého směrového zářezu a nepoužití kmenového spínače; podřezávání stromu, na kterém spočíval zavěšený strom a uvolňování zavěšeného stromu kácením jiného stromu. Devět smrtelných pracovních úrazů se přihodilo OSVČ a pět zaměstnancům.

V roce 2011 bylo evidováno 39 závažných pracovních úrazů, z toho 10 v sou-vislosti s manuální těžbou dřeva, 13 v sou-vislosti s dopravou, skladováním a mani-pulací dříví, čtyři závažné pracovní úrazy byly v souvislosti s pádem ze žebříku v průběhu ořezu stromů a jeden úraz se přihodil po pádu ze žebříku při uvazování lana na kácený strom. Tři závažné pracovní úrazy byly způsobeny při práci s křovi-nořezem a osm závažných pracovních úrazů bylo způsobeno jinou pracovní činností při práci v lese. Procentické zastoupení „závažných“ pracovních úrazů v roce 2011 je uvedeno v grafu 1.

Rok 2012

V roce 2012 evidoval SÚIP v souvislosti s prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru 5 smrtelných pracovních úrazů. Čtyři z nich měly přímou souvislost s manuální těžbou dřeva a jeden souvisel s pádem pracovníka v průběhu ořezu stromů ruční pilou. V souvislosti s manuální těžbou dřeva byl jeden případ způsoben nahodilým vývratem jiného, než káceného stromu. Tři smrtelné pracovní úrazy byly způsobeny porušením bezpečného postupu při kácení stromů, jako např.: neponechání nedořezu, nebo provádění práce v ohro-ženém prostoru podříznutého stromu. Čtyři smrtelné pracovní úrazy se přihodily OSVČ a jeden zaměstnanci.

V roce 2012 bylo evidováno 29 závažných pracovních úrazů, z toho 16 v souvislosti s manuální těžbou dřeva a ořezem stromů, 11 v souvislosti s dopravou, skladováním a manipulací dřeva. Jeden závažný pracovní úraz byl v souvislosti s pěstební prací (uklouznutí a pád) a jeden souvisel s prací s křovinořezem. Šest závažných pracovních úrazů se přihodilo OSVČ a dvacet tři zaměstnancům.

OSVČ a hlášení pracovních úrazů

Povinnost zasílat záznam o pracovním úraze (PÚ) mají nejen zaměstnavatelé, ale rovněž OSVČ. Tato povinnost vyplývá z § 105 zákoníku práce, v návaznosti na § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky stanovené k evidenci a hlášení pracovních úrazů jsou dále uvedeny v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Povinnosti OSVČ při pracovních úrazech jsou definovány v § 105 zákoníku práce. Odstavec 4 pak ukládá OSVČ povinnost ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Ze záznamů ohlášených pracovních úrazů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (které SÚIP obdržel), vyplývá, že OSVČ tuto povinnost zjevně neplní. Pokud se SÚIP o pracovním úrazu OSVČ dozví, tak je to zpravidla od subjektu, na jehož pracovišti se úraz stal, nebo od Policie ČR. Vzhledem k neplnění povinností OSVČ ve vztahu k ohlášení závažného pracovního úrazu je nutné opětovně zdůraznit, že fyzická osoba (rovněž OSVČ) se musí řídit ustanovením § 105 zákoníku práce a musí mj. hlásit své pracovní úrazy orgánům a institucím stanoveným v § 105 zákoníku práce a v nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Stane-li se OSVČ smrtelný PÚ, je logické, že povinnost podle § 105 zákoníku práce již není relevantní.

Státní úřad inspekce práce v Opavě evidoval v letech 2010–2012 při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 19 smrtelných pracovních úrazů OSVČ a 10 SPÚ zaměstnanců. Za stejné období bylo evidováno 18 „závažných“ PÚ OSVČ a 73 „závažných“ PÚ zaměstnanců (graf 2).

Porovnáním smrtelných pracovních úrazů, které vznikly při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru se jeví, že počet evidovaných PÚ zaslaných OSVČ zjevně neodpovídá skutečnosti. K řešení tohoto stavu by byla vhodná větší spolupráce zainteresovaných stran, jako jsou např.: SUIP, zdravotní/úrazové pojišťovny, zdravotnická zařízení a Policie ČR.

Závěrem

Státní úřad inspekce práce dlouhodobě sleduje neuspokojivý vývoj pracovní úrazovosti na lesních pracovištích, a proto ve spolupráci s oblastními inspektoráty práce provedl v roce 2011 kampaň zaměřenou na bezpečnost práce OSVČ při práci v lese. Na základě neuspokojivých zjištění vyhlásil v roce 2012 hlavní úkol, kterým rozšířil provádění kontrol i na zaměstnavatele, a současně zvýšil četnost a rozšířil zaměření prováděných kontrol. Ze zjištění obou akcí vyplynulo, že při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru nebyly v mnoha případech dodržovány základní zásady bezpečnosti práce. Ve vztahu k manuální těžbě dřeva se jednalo zejména o pohyb v ohroženém prostoru zavěšeného, nebo podříznutého stromu, nebo u kácených stromů nebyly dodrženy základní parametry jednotlivých řezů. Opakovaně byly zjišťovány nedostatky v parametrech „nedořezu“, přičemž se zejména jednalo o „podříznutí nedořezu“, a to jak horním šikmým, tak spodním vodorovným řezem směrového zářezu. Uvedená porušení bezpečného pracovního postupu při kácení se bohužel ve významné míře podílejí na pracovní úrazovosti při manuální těžbě dřeva.

Cílem jak kampaně (2011), tak hlavního úkolu (2012) byla prevence, zejména zvýšení obecného povědomí o riziku ohrožení života a zdraví při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Vzhledem k negativ-ním zjištěním v průběhu obou kontrolních akcí si SÚIP uvědomuje potřebu neustálého zvyšování tlaku jak na fyzické, tak právnické osoby, jehož důsledkem by mělo být zlepšení ochrany zdraví při provozování pracovní činnosti v lese. Za tímto účelem SÚIP vyhlásil pro rok 2013 kontrolní akce:

- Hlavní úkol: „Dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a skladování dříví“.

- Mimořádná kontrolní akce: „Mimo-řádná kontrolní akce zaměřená na bezpečnost při těžbě a soustřeďování dříví při práci v lese“.

V případě, že vývoj pracovní úrazovosti a výsledky kontrolních zjištění nebudou vykazovat trvale klesající tendenci, je SÚIP připraven i nadále provádět aktivity, kterými bude usilovat o zlepšení ochrany života a zdraví při provozování pracovní činnosti v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Další informace jak o provedených kontrolních akcích, tak o pracovních úrazech lze získat na adrese:

http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/hlavni-ukoly-suip-a-mimoradne-kontrolni-akce-suip/

Autoři:

Ing. Jiří Harazim, Ph.D.

Ing. Ondřej Varta

Státní úřad inspekce práce, Opava

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: Jiří Harazim