VLS ČR použijí emisní normy TDS jako jedno z kritérií výběrových řízení

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., jako první subjekt na českém trhu zařadily do podmínek výběrového řízení podmínku požadující, aby veškeré stroje dodavatelů (harvestory i forwardery) o výkonu 19 kW a vyšším, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje svou kvalifikaci, splňovaly minimálně emisní normu EPA Tier 3 (EU Stage IIIA). Divize Plumlov zařadila do tohoto výběrového řízení objem prací ve výši 80 300 m3 v letech 2014-2016. O vysvětlení tohoto kroku jsme požádali ředitele VLS ČR, Jiřího Janotu.

- Jaké hlavní důvody a zkušenosti vedly VLS ČR k uplatnění emisních norem EU Stage IIIA u těžebně-dopravních strojů ve výběrovém řízení?
VLS ČR, s.p., se v posledních měsících často potýkaly s problémy včasnosti a rovnoměrného plnění nasmlouvaných prací harvestorovými technologiemi, které pro nás zajišťují na základě výběrových řízení dodavatelské firmy. Jednou z hlavních příčin problému je, že část firem si pro zajištění těchto prací najímá drobné živnostníky, jejichž stroje jsou mnohdy již za hranicí životnosti. Není výjimkou, že tyto stroje mnohdy více stojí, než pracují. VLS ČR, s.p., měly vždy pověst odpovědného a spolehlivého obchodního partnera ve vztahu k dřevozpracujícímu provozu. Na základě smluvních vztahů musíme dodržet nejen objem nasmlouvaného dřeva, ale také časovou rovnoměrnost plnění dodávek. Toto plnění se stává často problematické, vzhledem k tomu, že dodavatelské firmy sice dodají nasmlouvaný počet harvestorových uzlů, nicméně výkon kvůli značným prostojům těchto zastaralých strojů pokulhává. Je pravda, že celkový objem vyrobeného dříví na OM je doháněn vždy ke konci stanoveného období nasazením většího počtu strojů, ale rovnoměrnost a pravidelnost dodávek bývá tímto často narušena.
Dokonce jsme dospěli v úvahách tak daleko, že jsme začali posuzovat možnost nákupu vlastních harvestorových uzlů. Od této myšlenky jsme nicméně upustili. Před několika lety jsme přijali strategii nákupu těchto prací od dodavatelských firem a v této bychom chtěli i nadále pokračovat. Není v zájmu státního podniku nabourávat již tak rozkolísaný zpracovatelský sektor a zmenšovat pracovní příležitosti privátnímu sektoru. Současně máme ale právo požadovat od nasmlouvaných firem záruku rovnoměrné výroby dříví na lokalitě OM. Tuto záruku nám těžko poskytnou majitelé těchto starších strojů. Jako jednu z cest ke zlepšení tohoto stavu považujeme předložení emisní normy EU Stage IIIA, která nám pomůže předejít výše uvedeným problémům. Jsem si plně vědom toho, že touto podmínkou znemožníme části starších harvestorových uzlů pracovat jako dodavatelé prací pro firmy, které u nás zakázku vysoutěžily, na straně druhé věřím, že toto opatření může pomoci nastartovat nápravu již tak značně deformovaných cen prováděných prací. Samozřejmě bychom mohli být spokojeni, neboť pro podnik jsou tyto soutěžené ceny velice příznivé a přispívají k tvorbě historicky nejvyšších zisků firmy v posledních letech. Na straně druhé však existuje velice reálné riziko, že se celý systém brzy zbortí, neboť tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Většina firem dnes pracuje pod reálnými cenami. Větší firmy díky své ekonomické síle ještě nějakou dobu vydrží, nicméně drobní dodavatelé prací pro tyto firmy v následujících letech již nebudou moci přežít.
Zároveň si je potřeba uvědomit, že existuje celospolečenský požadavek na kvalitu a čistotu ovzduší, který je zakotven v předpisech EU, a i tento musíme jako správci státního majetku dodržovat.

- Opatření jste se rozhodli aplikovat v období 2014–2016, zhruba na 3 % roční těžby (80 000 m3 na divizi Plumluv). Uvažujete o postupném rozšiřování těchto požadavků i u dalších výběrových řízeních VLS ČR?
Tato podmínka je již nedílnou součástí výběrových řízení vypsaných v poslední době pro těžbu harvestorovými technologiemi i pro naše další divize.

- Použitá norma EPA Tier 3 (EU Stage IIIA) v podstatě definuje technologie mladší šesti let. Předpokládáte postupné zpřísňování podmínek emisních norem ve výběrových řízeních?
Dle vyhlášky č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, je přímo zakotvena povinnost veřejných zadavatelů při pořizování vozidel kategorie N a M nakupovat jen vozidla splňující emisní limity Euro 4 (u kategorie N1 a M1 dokonce Euro 5).

- Jakým způsobem budou lesnické firmy splnění norem dokládat?
Způsob prokázání splnění tohoto požadavku zadavatele v rámci zadávacích řízení je podrobně popsán v zadávací dokumentaci každé předmětné veřejné zakázky. Jedná se o prokázání formou čestného prohlášení.

Děkuji za odpovědi (22. 8. 2013), Jan Příhoda