STARÉ ZLATÉ ČASY

 

{mosimage}

00CASY

STARÉ ZLATÉ ČASY

Z dopisů naší šlechty za starodávna

Na důkaz toho, jak bývalá naše šlechta libozvučnou češtinou dovedla psáti, stůjtež zde dopisy bývalých velmožů českých, pokud se týkají honů zvěře apod.

Urozenému pp. Jindřichovi z Rožmberga, příteli tovaryši mému milému
Službu svou vzkazuji urozený pane, příteli a tovaryši milý. A vědětiť dávám, že drahně zvěři černé okolo Hradce jest. I chtěl bych tu rád honiti a psi mi sešli, žeť jich málo mám; i prosím tebe, milý tovaryši, jelikožs mi řekl psy dáti, že mi je pošleš po tomto poslu ...
Datum in Hradec 21. Dec. 1447.
Jan z Hradce

Urozenému pp. Janovi z Hradce
Službu svou ... Jakož mi nyní píšeš,
žeť jsou psi sešli a prose, ať bych psy
dal a po tomto poslu poslal a tak knihy a sedla, milý příteli, ačkoli nyní málo psů máme, neb nám vlci na nich letos škodu učinili, ale však tobě k libosti a k tvému utěšení teď posílám dva dobré štvací hafany.
Datum Krumlov 26. Dec. 1447
Jindřich
(Archiv Třeboňský)

Nejmilejšímu pánu a švakru pp. Joachymovi z Hradce
Nejmilejší pane a pane švakře můj! Rač Bůh ... V. Mti všecko nejlepší dobrý, z srdce Vám to žádám. Teď Vám nejm. pp. a švakře tuto zvěřinu novou posílám, kterýž zvíře jest v noci této zastřeleno i prosím račte panu purkrabí nejvyššímu ode mne čtvrt jednu s touto cedulkou poslati a podle toho na mne jako na svého neračte zapomínati ... a s tím sem vždycky Váš a věčnej pán Bůh rač dáti naše spolu šťastný a potěšený shledání.
D. spěšně v outerey. Váš věrný švakr Jan z Valdšteina rukou svou.

Urozenému p. Bohuslavovi Kunašovi z Machovic a na Holkově, hejtmanu mému panství Hradeckého a příteli milému k dodání
Urozený p. Bohuslave Kunaši, příteli můj milý! Zdraví i jiného mnoho dobrého přeji Vám rád.
Porozuměl jsem tomu s manželkou mou nejmilejší, že by J. M. p. z Rožmberga Její Mt. pí. mateř naši nejmilejší navštíviti v toho úmyslu býti ráčili, pročež J. Mti panu píši, aby J. M. pán upřímno na zámek jeti ráčil J. M. žádajíce, kteréžto psaní J. Mti ihned odešlete.
A vyrozumějíc o příjezdu J. Mti páně buď je na zámku aneb v městě býti chtíti ráčili, tehdy J. M. pána jídlem, pitím i všecky J. M. dvořany, též koně obrokem náležitě opatřiti hleďte, aby nebylo potřebí nic J. Mti pánu v hospodách dáti platiti. Jiných věcí od srnců neb srn a potřeb časem budete věděti zachystati.
Jakož jsem předešle psal, abyste mi 1. dne Septembris fůru profiantu odeslali, nařiďte to, aby zajisté v příští pátek aneb v sobotu ráno zde byla; při ní mi 2 indi-anské kohouty, 2 husy a 4 kapouny krmné odešlete a pokudž od čerstvé zvěřiny před rukama tolikéž ...
V Praze 21. Augusti 1604.
Vilím Slavata z Chlumu a z Košumberka na Stráži, Hradci a Telči vlastní rukou.
(Archiv J. Hradecký)

Obyčejem bylo u předků našich těm, kteřížto pánům neb lidem jeho škodívali, grunty své zapovídati. Takový, jemuž gruntů zapověděno, směl sice jeti skrze panství po cestách veřejných a svobodných, nesměl však choditi po pěšinách, mezích, polích a lesích, neřku-li na nich honbu provozovati. Jestliže byl někde na gruntech postižen a usvědčen, propadl jistou pokutou, ze kteréž ho mohl pán k soudu komornímu dohnati. Tak učinil i Volf Krajíř z Krajku z jistých příčin bratřím Zahradeckým na tento způsob.

Uroz. vladykám p. Jindřichovi, Linhartovi, Václavovi, bratřím vladykům z Hradce a na Hobzí přátelům mým milým!
Urozené vladyky, páni Zahradečtí! Přátelé moji milí! Přál bych Vám všeho dobrého. Poddaní moji často na mě vznášejí, kterak že byste jim také čeleď a poddaní Vaší často po gruntech jich s myslivostí pěšky i na koni jezdíce znamenité škody činili a mně také všecko po gruntech mých co nejvejše můžete, zajíce a jiné vyhubíte, že já sám ku potřebě své musil bych toho na dlech sám v tom nedostatek trpěti. Také vidím, že se zůmysla ke mně nutíte, chtíce mne rádi půhony i jiným ke škodám připraviti, ježto bohdá na tom málo potrhnete, než že mne daremně a svévolně k útratám připravujete. A protož Vám všem třem bratřím, čeledi i poddaným vašim všecky grunty své i sirotčí po pánů Hradeckých sám od sebe a na místě jiných p. poměníků všelijakou myslivostí Vám zapovídám a chci tomu, abyste vy těch všech gruntů všelijakou myslivostí s služebníky i s poddanými svými prázni byli i po dnešní den gruntů mých myslivostí všelijakou více neužívali. Tím se spravte.
D. v Bystřici 1540.
Volf Krajíř z Krajku, nejv. kancléř král. Českého.
(Archiv Třeboňský)

Podává K. Navrátil, Lovecký obzor č. 3, roč. XIII., 1910

Vánoce podruhé
Jaký by to byl konec roku, kdybychom z témat zobrazovaných na starých pohlednicích vynechali Vánoce. Protože jsme si však jeden vánoční soubor představili již vloni, nazval jsem letošní výběr Vánoce podruhé. Přestože vánočních pohledů s motivy zvěře je velká spousta, takže by neměl být problém vybrat takové snímky či náměty, aby se neopakovaly, tak jednoduché to nebylo. Je to kvůli tomu, že nejčastěji zobrazovanou zvěří je srnčí, a to až v 90 % případů. Přesto s podařilo vytvořit celkem pestrý soubor, v němž najdete více druhů zvěře, děti se zvěří u vánočního stromečku v lese, ale i lovecký motiv, který však může působit ve spojitosti se svátky klidu až absurdně ...
Vážení čtenáři, v tomto čísle časopisu končí náš dvouletý seriál, v němž jsme se pravidelně setkávali s motivy zvěře a myslivosti na starých pohlednicích. Doufám, že vás zaujal. Má spolupráce s redakcí Světa myslivosti však nekončí. Věřím, že staré pohlednice s mysliveckou tématikou najdou i v budoucnu v časopisu své místo. Přeji vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdaru v roce 2005.
Připravil ing. Jiří Dort

Svět myslivosti na Facebooku