Má smysl říkat svůj názor?

 

{mosimage}

00DISK 

Má smysl říkat svůj názor?

Petr Žaba

Podobný nebo stejný smysl měl nadpis článku, který se zabýval situací v ČMMJ před sjezdem (Svět myslivosti č. 3/2006 - pozn. red.) a vede mě k napsání těchto řádků.

Ano, je to nutné a v zájmu ČMMJ i nezbytné. Členem naší organizace jsem od r. 1960 a vždy jsem hájil její jednotu, vědom si toho, že v té je její síla. Z těchto důvodů jsem nikdy nevyužil možnosti členství v jiných mysliveckých organizacích, které jsem považoval spíše za elitářské a jednotu myslivců rozdělující. Po celou dobu jsem také aktivním myslivcem, byl jsem funkcionářem mysliveckých sdružení, mysliveckým hospodářem v honitbě MS i v režijních honitbách. Ve dvou mysliveckých obdobích jsem z pozice zástupce Lesů České republiky, s. p., ovlivňoval tvorbu honiteb, usiloval o stabilitu situace v celém regionu a usměrňoval výkon práva myslivosti v pronajatých honitbách LČR.

Považoval jsem za zbytečný uměle vytvořený konflikt mezi vedením ČMMJ a ředitelstvím LČR, vyvolaný tajemníkem ČMMJ Vladimírem Broukalem a živený dr. ing. Rudolfem Novákem. Několikrát jsem se snažil vyvrátit jejich nepravdivé nebo zkreslené argumenty o tvorbě honiteb, o výši nájemného, o početních stavech zvěře i o škodách působených zvěří. Napsal jsem otevřený dopis řediteli pojišťovny Halali, když bylo členství v naší organizaci odmítáno zaměstnancům LČR, kteří nebyli u této pojišťovny pojištěni. Nikdy mě redakce časopisu, řízená stejnými lidmi, nedala prostor veřejně prezentovat svůj názor. Přesto jsem zůstal členem ČMMJ a věřím, že ku prospěchu věci, a dál spolupracoval s okresním mysliveckým spolkem, a tak je tomu dodnes. Ani kádrování pana tajemníka mi hrůzu nenahnalo. Jsem přesvědčen a svými kolegy i informován, že stejně funguje spolupráce mezi okresními mysliveckými spolky a lesníky, včetně pracovníků LČR, i v jiných regionech.

Když však čtu kritické a svými zkušenostmi potvrzené články na adresu ústředí ČMMJ, zveřejňované, bohužel, opět jinde než v časopisu Myslivost, když vidím reakce pana Broukala na tuto kritiku, když sjezd, nám obyčejným, konečně částečně odkryl, jak hospodaří pojišťovna Halali, kam až dovedl své odborné služby pro myslivce Interlov a čí je vlastně dnes honosné sídlo, na něž řadoví myslivci pořádali sbírky, obávám se, že se ČMMJ před sjezdem na žádném rozcestí nezastavila, ale dál pokračuje nešťastným směrem.

ČMMJ neumožní říci členům svůj názor, pan tajemník bude dál používat demagogické argumenty, vyhledávat ve svém okolí osoby pro něho nepřijatelné a řídit celou organizaci direktivně podle svých představ. Neznám většinu nově zvolených členů myslivecké a dozorčí rady, ale věřím, že přicházejí s čestnými úmysly a přál bych jim i nám, aby se nedali zmanipulovat. Panu ing. Palasovi se však již podařilo rozbourat celé odvětví lesního hospodářství a ty, kteří pouze plnili jeho příkazy, prohlásit za neschopné a zatratit. A tak buďme ve svém optimismu, který nám nyní ČMMJ ústy těchto dvou pánů nalévá, velmi opatrní. Vzdát boj za jednotu a demokratičnost naší zájmové organizace, loučit se s ní a odcházet, však nepovažuji za správné.

Svět myslivosti na Facebooku