Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu rozvíjí svoji činnost

MUDr. Tadeáš Maślanka a Pavel Bartoš

Jednou z aktivit Řádu sv. Huberta za doby jeho zakladatele Františka Antonína hraběte Sporcka byla hospitální a charitativní činnost. Nejvýmluvnějším důkazem bylo založení hospitálu pro zestárlé a zchudlé osadníky na Kuksu, který byl funkční až do poloviny 20. století.


K povinnostem velmistra i členů Řádu patřilo „…udržovati řád nejen na výši dokonalé, hybe i všemožným způsobem se snažiti, aby počet jeho členů se množil a pokladna se plnila příspěvky, aby z nich mohla býti dávaná podpora na živobytí chudým vysloužilým a starým myslivcům, kteří mohou v nouzi u ní hledat útočiště…“. Sám hrabě Sporck patřil k dobrodincům, kteří měli cit a porozumění pro poddané v době nouze. Uvádí se, že v r. 1695, v době veliké drahoty a nedostatku potravin, otevřel sýpky na svých panstvích pro všechny potřebné a mezi poddané rozdal přes 900 korců obilí. Toto zopakoval i v dalších létech, kdykoli bylo potřeba pomoci strádajícím poddaným. Ve vzpomínaném r. 1695 mnoho šlechticů propustilo část služebnictva, aby ušetřili na výdajích. Na panstvích Sporcka naopak přijali více služebnictva. Sám Sporck to komentoval slovy „…jindy jsem já jich potřeboval, nyní potřebují oni mne…“ Za svého života rozdával hojně almužny a dary, někdy i velmi vysoké. Pamatoval i na strádající vzdálené křesťany a k tomu účelu odkázal jistinu 100 000 zlatých řádu Trinitářů určenou pro pomoc zajatcům.
Současný Řád sv. Huberta má charitativní činnost v programu od svého vzniku, ale pro její uskutečňování neměl odpovídající nástroje a prostředky. V r. 1993 byla zaregistrována Nadace Řádu sv. Huberta. V březnu r. 1998 se Řád rozhodl přeregistrovat Nadaci a uvedl ji do souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. Současně v souladu s dikci uvedeného zákona navýšil jmění Nadace a jmenoval členy jejích orgánů. Cílem Nadace bylo podle zřizovací listiny v duchu odkazu jejího původního zřizovatele především:
- usilovat o navrácení majetku původní nadace a tento využit pro jeho původní určení, tj. pro podporu duchovní, myslivecké a lovecké aktivity členů Řádu, jakož i jejich rodin a přátel,
- podílet se na podpoře aktivit na záchranu a obnovu mysliveckých, lesnických, rybářských, přírodopisných a církevních památek v duchu tradic původní nadace Řádu,
- rozmnožovat a udržovat majetek sloužící mysliveckým, loveckým, duchovním a humanitárním účelům.
V r. 2005 došlo k personálním změnám v orgánech Nadace a díky zvýšené aktivitě členů Řádu ke zvětšení jejího jmění. Nadace konečně začala rozvíjet svojí charitativní činnost.
Hospitální nadace F. A. hraběte Sporcka pracuje zcela bez státních příspěvků a její chod je financován pouze z darů a příspěvků. Hlavním přispěvatelem je Řád a jeho členové. Vybraní členové řídí Nadaci bezplatně na základě dobrovolnosti, což znamená, že všechny finanční prostředky nacházejí svůj cíl bez ztráty na financování režie Nadace. Z každé koruny není použit jediný haléř na jiné účely, než na ty, k nimž je finanční částka určena.
Jednou z prvních akcí Nadace bylo zorganizování pomoci ekologicky zdevastované krajiny v nejchudší části západní polokoule, na Haiti. Dnešní problém třetího světa totiž nespočívá ve školství nebo v bydlení, ale v devastaci životního prostředí místním obyvatelstvem. Řád a Hospitální nadace spolu s farností Zábřeh, Městským úřadem Zábřeh a Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje zorganizovali v Zábřehu na Moravě humanitární akci pod názvem Svatohubertské slavnosti – pomoc pro Haiti, která byla zaměřena na získání finanční pomoci právě pro tuto oblast světa. Všichni účastníci, ať to byli trubači nebo dechové kapely, se zřekli honoráře ve prospěch této akce a spolu s některými mysliveckými sdruženími i jednotlivci z řad myslivecké veřejnosti důstojně oslavili svátek patrona myslivců sv. Huberta v chrámu sv. Bartoloměje. Celý výtěžek akce byl předán prostřednictvím Nadace české křesťanské misii na Haiti.
Tímto způsobem chceme prezentovat českého myslivce jako člověka, který si uvědomuje odpovědnost vyspělých států a společností za naši planetu, jemuž není lhostejný osud lidí bojujících o přežití, který si uvědomuje, že právo „zabít“ zvěř je spojeno i s obrovskou odpovědností a s povinností pečovat o přírodu a krajinu jako správný hospodář.
Hospitální nadace má rozjednané i další projekty, např. pomoc při výchově mládeže v oblasti ochrany přírody a ekologie, záchranu a obnovu mysliveckých, lesnických, rybářských a přírodopisných památek apod.
Členové Řádu i správní rada Nadace děkují všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují nebo chtějí podpořit a přispívají či chtějí přispět na tyto projekty. Pro ty, jimž připadá charitativní činnost jako dobrý nápad a mají zájem jej podpořit, uvádíme číslo konta nadace.  Konto je vedené u České spořitelny a číslo účtu je 0805639389/0800. Pro příspěvky na akci „Studny pro Haiti“ použijte variabilní symbol 16620309, do poznámky uveďte slovo Haiti. Pro konkrétní jiné projekty budou případné identifikační údaje sděleny dodatečně. Příspěvky poskytnuté bez variabilního symbolu budou použité pro kterýkoliv momentálně realizovaný projekt. Věříme, že bude-li myslivost a činnost myslivců vůbec prezentována i takovým nebo jiným podobným pozitivním způsobem, obhájí daleko snadněji své místo a opodstatnění ve společnosti. I to je smyslem činnosti Nadace, stejně jako radost a příjemný pocit z vykonání dobrého skutku.

Autor je rytířem Řádu sv. Huberta a tiskovým koordinátorem Rady mistrů, resp. sacrificus.

Svět myslivosti na Facebooku