Novelizace střeleckého řádu čmmj (1. část)

Ing. Josef Kraus

Sportovní lovecká střelba se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Proto bylo zapotřebí po čtyřech letech od vydání posledních změn střeleckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty přikročit k jeho novelizaci. Ve stručném přehledu jsem se zaměřil na články střeleckého řádu, které prošly změnami, a na nově vzniklé disciplíny.

Změny střeleckého řádu (dále jen SŘ) Mezinárodní střelecké federace ISSF se odrazily i v našich národních disciplínách (lovecké kolo a lovecký skeet). Podle pravidel Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní FITASC byl nově zaveden univerzální trap a podle evropských pravidel lovecký čtyřboj kulí. Zásluhou velké popularity loveckého parkúru byly některé jeho prvky zavedeny např. do loveckého desetiboje („asfaltový zajíc“).
Velký počet závodů a přeborů dokazuje, že zájem o sportovní loveckou střelbu roste. Zároveň s tím narůstá a rozšiřuje se i střelecká základna. Novelizovaný SŘ by měl organizátorům a rozhodčím usnadnit jejich práci a střelcům vytvořit rovnocenné podmínky pro podávání sportovních výkonů.

B. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Charakter soutěží
Komentář: Po mnohých alternativách rozdělení střelců do kategorií bylo použito rozdělení podle FITASC.
1.4. Soutěž jednotlivců bude rozdělena do kategorií: muži (senioři) do 55 let včetně, veteráni 56 let a starší a dále ženy. Výsledky kategorie se vyhodnotí při počtu minimálně 6 účastníků dané kategorie.
1.5. U vzduchovky mládeže jsou střelci zařazováni do dvou věkových kategorií:
do 14 let včetně – střílí všechny terče v leže,
15-17 let – střílí se v polohách K4M podle toho, jaký věk závodník dosáhne v příslušném kalendářním roce bez rozdílu, zda se závod koná před nebo po datu jeho narozenin.

2. Druhy střeleckých soutěží
Komentář: Dochází ke snížení počtu střelců, kteří obdrží finanční příspěvek (v minulých letech byl příspěvek vyplácen závodníkům až do 30. místa). Z ušetřených peněz budou financovány nově vzniklé celostátní přebory ČMMJ v loveckém skeetu, univerzálním trapu a loveckém kulovém čtyřboji.
2.1.4. Přebory jednotlivých stupňů se pořádají jednou ročně a vítěz se stává přeborníkem.
2.1.5. Přebory jsou vnitřní soutěže, při kterých je rozpisem (propozicemi) stanoven počet položek, terčů, výstřelů.
Okresní přebory – zúčastnit se může každý držitel loveckého lístku nebo zbrojního průkazu, který je členem příslušného OMS ČMMJ. Členové jiného OMS ČMMJ nebo nečlenové ČMMJ se mohou zúčastnit mimo přebor. jsou hodnoceni mimo soutěž.
Celostátní přebory – u loveckého kola, loveckého skeetu, kulového čtyřboje malorážkou, loveckého kulového čtyřboje, loveckého parkuru, loveckého desetiboje a univerzálního trapu. Střelecká komise ČMMJ střelce nenominuje. Podle finančních možností a rozpočtu uhradí ČMMJ finanční příspěvek účastníkům přeboru, kteří se umístí do 10. místa tohoto přeboru.

4. Povinnosti střelců
Komentář: Jednoznačně jsou jmenovány předepsané doklady.
4.3. Každý soutěžící je při prezentaci povinen předložit platný zbrojní průkaz a průkaz na všechny zbraně, které bude v soutěži používat. Osoba nevlastnící zbrojní průkaz střílí pod dozorem odpovědné osoby. Při přeborech ČMMJ všech stupňů předkládá každý soutěžící i členský průkaz ČMMJ se zaplaceným členstvím na příslušný rok a doklad o platném pojištění (výjimkou je soutěž vzduchovky mládeže).

9. Určení přeborníka (vítěze) a dalšího pořadí střelců
Komentář: Zavedením finálové položky získá celá soutěž na zajímavosti, hlavně v disciplíně  univerzální trap, kde se ve finále nabíjí pouze jeden náboj (obdoba olympijského trapu).
9.7. Pokud dosáhnou dva nebo více střelců na loveckém kole, loveckém skeetu a univerzálním trapu nejvyššího shodného výsledku, rozhodne se o prvním až třetím místě rozstřelem výsledku (viz. čl. 40.3. b), není-li v propozicích soutěže stanoveno jinak. Při přeborech v těchto disciplínách se po základním závodě střílí finálová položka (viz. čl. 40.5., 40.6., 40.6.1. a 40.6.2.) a při rovnosti bodů po finálové položce se rozstřelem stanoví pořadí na prvních šesti místech (viz. čl. 40.3. a, b). Další místa pořadí tj. od sedmého místa níže se určí podle zasáhnutých terčů v poslední, předposlední atd. položce. Pokud ani tímto postupem se nedá určit rozdíl, určí se přednost v pořadí počítáním zásahů od prvního terče poslední položky, pokud se nedojde k nule. Střelec, který má více zásahů od začátku položky za sebou, je lepší v celkovém pořadí.
Pořadí střelců v soutěžích loveckého parkuru bude určeno v souladu s pravidly této disciplíny, vydaných FITASC.

12. Společná ustanovení

Komentář: Celosvětově jde o zvýšení bezpečnosti střelce (odražené broky, střepy z asfaltových terčů). Znám ale některé vynikající střelce, jimž střelba v brýlích působí velké problémy.
12.7. U disciplín lovecké kolo, loveckých parkur a lovecký skeet je povinná ochrana zraku při všech stupních soutěží a závodů. Při nepříznivých podmínkách – déšť, tato povinnost odpadá.

14. Výstroj a postoj střelce při střelbě

Komentář: Konečně došlo ke sjednocení loveckého postoje u všech přeborů ČMMJ.
14.6. Postoj v sedě s oporou loktů o podložku.
Používá se při střelbě v leže na terč sedící lišky při okresních přeborech tam, kde střelnice neumožňuje střelbu v leže bez opory. A rovněž ze stejného důvodu u vzduchovky mládeže u kategorie do 14 let se tato poloha používá u všech ostatních terčů (vzduchovkový terč srnce, kamzíka a kňoura). Zamíření v sedě s oporou loktů o podložku znamená, že střelec sedí na židli a paže podepírající zbraň v přední části zbraně za předpažbí se může dotýkat podložky (stůl) pouze ohbím lokte, nikoliv celým předloktím a nebo jeho částí. Druhá paže se opírá o podložku rovněž pouze ohbím lokte. O hranu stolu se může střelec dotýkat i přední částí trupu.
14.7. Lovecký postoj.
Používá se pro střelbu na pohyblivé terče (kňour a liška na průseku) a je shodný s postojem pro disciplíny lovecké kolo, lovecký skeet, lovecký parkur, vysoká věž a zajíc na průseku, kde je jako výchozí a předepsaný lovecký postoj dle následujícího ustanovení: střelec drží zbraň oběma rukama tak, aby se pažba dotýkala těla pod horizontální páskou pro lovecký postoj, která je v úrovni o 25 cm níže na pravé (levé) straně hrudníku od ramenního švu na střeleckém oděvu.

15. Hodnocení zásahů

Komentář: K této úpravě SŘ došlo po zkušenostech kulových střelců s vlivem transportu a nadmořské výšky místa soutěže na původní nastřelení  zbraní.
15.5. Nástřelné výstřely, pokud jsou povoleny hlavním rozhodčím nebo uvedeny v propozicích soutěže se nezapočítávají při počtu nejvýše tří ran do soutěže, pokud jsou vystřeleny na zvlášť vyznačený nástřelný kříž kruhového terče sedící lišky, a jsou střelcem vysloveně vyžádány před zahájením soutěžní střelby. Jiné nástřelné než takto specifikované a střely nad počet v položce mimo vyznačený nástřelný kříž kruhového terče se zásadně započítávají do soutěže.

19. Kulové zbraně a střelivo
Komentář: K upřesnění tohoto článku došlo kvůli rozšíření střeleckých disciplín o kulový čtyřboj a vzduchovou pušku.
19.3. Použití mířidel je závazné podle rozpisu (propozic) soutěže. Z mechanických mířidel je nepřípustný diopter. Na hledí je přípustná mikrometrická korekce. Zaměřovací dalekohled může mít maximální zvětšení 6x pro malorážku, 12x pro loveckou kulovnici a 4x pro vzduchovku. Použití zaměřovacího dalekohledu s menším zvětšením neopravňuje střelce k žádné výhodě. Chránič mušky a napínáček spouště jsou přípustné u kulovnic i malorážek.
Vydáním novelizovaného Střeleckého řádu se ruší Střelecký řád ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaný roce 2002.
Dále se ruší Metodický pokyn pro ekonomické vypořádání celostátních přeborů ČMMJ z roku 2001 (Č. j.: 04/26-2001).
Tento Střelecký řád ČMMJ nabývá platnosti dnem 1. ledna 2007.

Pozn. red.: Vzhledem k rozsáhlosti textu uveřejňujeme první část komentáře k novelizovanému SŘ. Pokračování najdete v květnovém vydání Světa myslivosti.

Svět myslivosti na Facebooku