Novelizace střeleckého řádu ČMMJ (2. část)

Ing. Josef Kraus

V dubnovém vydání Světa myslivosti jsme čtenářům přinesli první část komentáře k novelizovanému střeleckému řádu (SŘ) Českomoravské myslivecké jednoty. Následující řádky dokončí představení důležitých změn, týkajících se lovecké sportovní střelby.

21. Podmínky střelby na kulové terče
Komentář: V této novelizované části SŘ jsou upřesněny podmínky pro střelbu z kulovnice a vzduchovky.
21.1a. Liška (sedící): terč pevný, vzdálenost 100 m kulí, položka 10 výstřelů a nebo 5 výstřelů v loveckém kulovém čtyřboji v časovém limitu 6 minut, mířidla otevřená nebo mířidla optická, max. zvětšení 12x pro kulovnici, zbraň malorážka nebo lovecká kulovnice, poloha vleže.
21.2a. Srnec: terč pevný, vzdálenost 100 m, položka 10 výstřelů nebo 5 výstřelů v loveckém kulovém čtyřboji v časovém limitu 6 minut, mířidla optická, max. zvětšení 12x, zbraň lovecká kulovnice, poloha vestoje s oporou pevné tyče nebo bez opory.
21.3a. Kamzík: terč pevný, vzdálenost 100 metrů, položka 10 výstřelů nebo 5 výstřelů v loveckém kulovém čtyřboji v časovém limitu 6 minut, mířidla optická, max. zvětšení 12x, zbraň lovecká kulovnice, poloha vestoje s oporou volně stojící tyče nebo bez opory.
21.4a. Kňour: terč pevný, vzdálenost 100 m, položka 10 výstřelů nebo 5 výstřelů v loveckém kulovém čtyřboji v časovém limitu 6 minut, mířidla otevřená nebo mířidla optická, max. zvětšení 12x, zbraň lovecká kulovnice, poloha ve stoje bez opory.

25. Terče

Komentář: Byla rozšířena technická specifikace používaných terčů.
25.1. Fyzický popis
Kromě standardních terčů se zejména v disciplíně lovecký parkúr používají speciální terče ve tvaru, rozměrech a hmotnosti, např.: 90 mm – midi, 60 mm mini, 100 nebo 110 mm – zajíc, 110 mm – kachna.

27. Soutěžní řád loveckého kola
Komentář: Došlo ke změně na stanovišti č. 4, kde se místo jednotlivých terčů z obou věží střílí druhý dvojstřel v opačném pořadí.
27.2. Průběh položky
Jedna z položek v disciplíně lovecké kolo má celkem 20 pravidelných terčů, které jsou vrhány takto:
stanoviště č. 1 – terč z vysoké věže (V) a dvojterč (D) v pořadí vysoká, nízká;
stanoviště č. 2 – terč z vysoké věže (V) a dvojterč (D) v pořadí vysoká, nízká;
stanoviště č. 3 – terč z vysoké věže (V) a terč z nízké věže (N);
stanoviště č. 4 – první dvojterč (D1) v pořadí vysoká, nízká a druhý dvojterč (D2) v pořadí nízká, vysoká;
stanoviště č. 5 – terč z vysoké věže (V) a terč z nízké věže (N);
stanoviště č. 6 – terč z nízké věže (N) a dvojterč (D) v pořadí nízká, vysoká;
stanoviště č. 7 – terč z nízké věže (N) a dvojterč (D) v pořadí nízká, vysoká.

30. Soutěžní řád zajíc (liška) na průseku
Komentář: Po zkušenostech s kovovou siluetou zajíce a různými mechanizmy značení zásahu (představme si situaci, kdy během závodu začne pršet a hlína s odraženými broky se dostane do sklopného mechanizmu …) je asfaltový terč zatím nejregulérnější.
Při desetiboji se zásadně bude používat střelba na jednotlivý asfaltový terč obdobně jako u disciplíny lovecký parkúr.

31. Soutěžní řád loveckého skeetu
Komentář: Terče z 8. stanoviště jsou nahrazeny jednotlivými terči na stanovištích
3 a 5.
31.1. Lovecký skeet se zavádí jako nová disciplína, zařazená mezi myslivecké disciplíny.
31.2. Na rozdíl od sportovní disciplíny skeet se při loveckém skeetu střílí na jednotlivé terče dvěma náboji, obdobně jako na loveckém kole. Proto se pro posuzování zasažených a chybených terčů aplikují pravidla z disciplíny lovecké kolo pro jednotlivé terče i dvojterče.
31.3. Průběh položky
Terče musí být vypuštěny pro každého střelce podle těchto pravidel. Střelba sestává z určitého počtu jednotlivých terčů a určitého počtu dvojterčů. Jedna z položek v disciplíně lovecký skeet má celkem 25 pravidelných terčů, které jsou vrhány takto:
stanoviště č. 1 – terč z vysoké věže (V) a dvojterč (D) v pořadí vysoký, nízký;
stanoviště č. 2 – terč z vysoké věže (V) a dvojterč (D) v pořadí vysoký, nízký;
stanoviště č. 3 – terč z vysoké věže (V), terč z nízké věže (N) a dvojterč (D) v pořadí nízký, vysoký;
stanoviště č. 4 – terč z vysoké věže (V), terč z nízké věže (N), první dvojterč (D1)             v pořadí vysoký, nízký a druhý dvojterč (D2) v opačném pořadí, tj. nízký, vysoký;
stanoviště č. 5 – terč z vysoké věže (V), terč z nízké věže (N) a dvojterč (D) v pořadí nízký, vysoký;
stanoviště č. 5 – terč z nízké věže (N) a dvojterč (D) v pořadí nízký, vysoký;
stanoviště č. 7 – dvojterč (D) v pořadí nízký, vysoký.

40. Hodnocení výsledků

Komentář: Výše uvedené úpravy jsou kombinací střeleckých řádů FITASC a ISSF.
40.3. Postup při rovnosti bodů jednotlivců
a) Dosáhnou-li dva nebo více závodníků maximálně možného výsledku, jsou všichni – bez rozstřelu – hodnoceni na prvním místě. Potom se vynechá takový počet míst, o kolik závodníků bylo první místo rozšířeno.
b) Dosáhnou-li dva nebo více závodníků stejného výsledku, rozhodne se o prvním až třetím místě při soutěžích, o prvním až šestém místě při přeborech takto:
Trap a univerzální trap
Všichni střelci se shodným výsledkem střílí po jedné ráně v pořadí podle rozlosování na stejném stanovišti, počínaje stanovištěm 1, na terč z téže vrhačky až do rozlišení výsledku a stanovení pořadí v rozstřelu. Střelec smí nabít jen jeden náboj. Nabije-li dva náboje a lhostejno, kterou ranou zasáhne terč, hodnotí se jako chybený. Všichni střelci střílí na stejném stanovišti a na terč z téže vrhačky. Prvnímu střelci ve skupině musí být vždy ukázán terč na každém stanovišti. V případě, že jeden střelec ve skupině poruší shodu (chybí terč), bude mu přiděleno nižší pořadí a opustí skupinu. Zbývající střelci se shodou pokračují v rozstřelu, pokud není jejich shoda porušena a není určeno jejich pořadí.
Skeet (lovecko kolo, lovecký skeet)
Všichni střelci se shodným výsledkem se postaví v pořadí podle rozlosování za stanovištěm 4 za sebou a žádný nesmí mít náboj v žádné části zbraně, dokud se nepostaví na stanoviště. Prvnímu střelci se ukáže dvojterč. Po povelu rozhodčího smí střelec nastoupit na stanoviště, nabít a střílet na pravidelný dvojterč (vysoký/nízký). Pak musí stanoviště opustit a zařadí se jako poslední do řady střílejících střelců. Všichni zbývající střelci postupují obdobně. Střelec, který chybí větší počet terčů z dvojstřelu, pohrává. Všichni střelci, kteří zůstanou ve shodě po prvním dvojterči, střílí na dvojterč v opačném pořadí (nízký/vysoký). Všichni střelci postupují obdobně tak, že střelci se shodou střílejí nejprve na dvojterč řádný a pak všichni se shodou na dvojterče opačné do doby, než dojde k porušení shody a určení pořadí z rozstřelu.
40.5. Při přeboru ČMMJ na loveckém kole po ukončení základního závodu na 4x20 terčů bude prvních šest střelců střílet novou finálovou položku na 20 terčů.
Střelci od 6. místa nastoupí v opačném pořadí následovně: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jejich konečné pořadí se stanoví součtem výsledků ze základního závodu a z finálové položky. V případě rovnosti bodů na některém pořadí po finálové položce, bude rozhodnuto rozstřelem. V případě shodného výsledku ze základního závodu pro finále se první až páté pořadí posuzuje podle pravidla lepší poslední položky. Rozstřel se použije rovněž v případě, kdy dojde k rovnosti bodů ze základního závodu pro více než šest účastníků pro finále.
40.6. Při přeboru ČMMJ v disciplině univerzální trap po ukončení základního závodu na 4x25 terčů bude prvních šest střelců střílet v opačném pořadí následovně: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jejich konečné pořadí se stanoví součtem výsledků ze základního závodu a z finálové položky. V případě rovnosti bodů na některém pořadí po finálové položce, bude rozhodnuto rozstřelem. V případě shodného výsledku ze základního závodu pro finále se první až páté pořadí stanovuje podle pravidla lepší poslední položky. Rozstřel se použije rovněž v případě, kdy dojde k rovnosti bodů ze základního závodu pro více než šest účastníků pro finále.
40.6.1. Při finálové položce univerzálního trapu nesmí střelec na stanovišti č. 1 zavřít zbraň ani se připravovat ke střelbě dříve, než rozhodčí vydá povel „PŘIPRAVIT“.
40.6.2. Střelec smí při finálové položce univerzálního trapu nabít a na terč vystřelit pouze jeden (1) náboj. Pokud střelec nabije dva (2) náboje a vystřelí druhou ránu, terč bude hodnocen jako chybený (0), ať byl zasažen kteroukoliv ranou.

Vydáním novelizovaného Střeleckého řádu se ruší Střelecký řád ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaný v r. 2002.
Dále se ruší Metodický pokyn pro ekonomické vypořádání celostátních přeborů ČMMJ z r. 2001 (č. j.: 04/26-2001).
Tento Střelecký řád ČMMJ nabývá platnosti dnem 1. ledna 2007.


Svět myslivosti na Facebooku