Co je Evropská charta o lovu a biodiverzitě?

Evropská charta o lovu a biodiverzitě je dokument, který vznikal v uplynulých měsících v pracovní skupině tvořené odborníky z členských států EU při Stálém výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Charta se má stát kromě jiného směrnicí vymezující společné principy a zásady správné myslivecké praxe a organizování lovecké turistiky.

V expertní skupině připravující text Charty zasedli kromě odborníků z řady států Evropy také čeští zástupci (ing. Martin Žižka, Ph.D., za Ministerstvo zemědělství ČR a ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., za Ministerstvo životního prostředí ČR), stejně jako reprezentanti nadnárodních organizací (FACE, IAF či BirdLife International), Evropské komise a sekretariátu Rady Evropy.
V červnu letošního roku se do rukou naší odborné veřejnosti dostal český překlad revidovaného návrhu Charty, vypracovaný Scottem Brainerdem z Norské asociace lovců a rybářů. Materiál je členěn do tří kapitol:
1.    Úvod – důvody vytvoření Charty, souvislosti, smysl vytvoření Charty, vysvětlení důležitých pojmů používaných v textu (zvěř a její druhy, management volně žijících živočichů, lov, lovecká turistika, trvale udržitelný lov, lovecké kanceláře atd.), cíle, plány atd.
2.    Kontext – trvale udržitelný rozvoj v Evropě a využívání přírodních zdrojů, přehled mezinárodních smluv řešících tuto problematiku, důvody nutnosti směřovat k trvale udržitelnému lovu, vznik a působení Iniciativy pro trvale udržitelný lov, Iniciativa pro velké šelmy, lovecká turistika a nezbytnost jejího směřování k principu trvalé udržitelnosti, obchod s volně žijícími živočichy, standardy evropských myslivců a související evropská politika.
3.    Evropská charta o lovu a biodiverzitě – přehled principů a pokynů pro lov; úloha lovu v managementu a ochraně biodiverzity, vycházející z mezinárodně přijímaných standardů trvalé užitelnosti.
Celý překlad návrhu Charty by měl být v dohledné době k nahlédnutí na internetových stránkách Řádu sv. Huberta. Je nutné konstatovat, že překlad je velmi těžkopádný a špatně srozumitelný. Opakovaně dochází k chybnému použití některých výrazů (zejména termíny lov a myslivost, kterým nelze přisuzovat stejný význam), což může mít vliv na interpretaci určitých pasáží textu Charty.
Jak je konstatováno v článku o vzniku Unie mysliveckých organizací ČR, toto nové seskupení našich mysliveckých organizací nemělo dostatek času na přípravu materiálu, v němž by mohlo adekvátním způsobem popsat pasáže Charty, které doporučuje přepracovat. Některé „problematické“ části konzultovala s našimi zástupci v pracovní skupině individuálně ČMMJ. Podle slov jejího jednatele ing. Kostečky předala ČMMJ své připomínky k návrhu textu Charty na MZe a MŽP. Šlo např. o části textu Charty, v nichž docházelo k věcnému rozporu mezi středoevropským pojetím myslivosti a systémem lovu v severní a západní Evropě. Na většině připomínek se údajně ČMMJ s MZe a MŽP shodla. Připomínkovaný text byl následně zaslán do Štrasburku k dalšímu projednávání.
O dalším „osudu“ Charty budeme informovat.

Ing. David Vaca, Ph.D.

Prohlášení Řádu sv. Huberta se sídlem na Kuksu k Evropské chartě o myslivosti a biodiverzitě

Řád sv. Huberta se sídlem na Kuksu (dále Řád) plně respektuje stále rostoucí potřebu ochrany volně žijících živočichů a přírodních biotopů a podporuje mezinárodní úsilí k jejímu zajištění v kontextu s úlohou evropských myslivců v této oblasti. Po prostudování návrhu „Evropské charty o myslivosti a biodiverzitě“ (revidovaný návrh z 6. června 2007) přijímá Řád následující prohlášení:
Řád jako strážce tradic české myslivosti předávaných z generace na generaci nemůže souhlasit s chybným překladem názvu Charty. Originál je v angličtině nazván „Charta o lovu a biodiverzitě“ a vychází ze zkušeností států severní a západní Evropy, kde se praktikuje licenční lov zvěře a ryb. Středoevropské pojetí myslivosti, vytvářené našimi předky po několik generací, chápeme jako komplexní a systémový přístup k přírodním hodnotám, zejména ke zvěři a také k jejímu biotopu, což je celkem dobře vyjádřeno v bodě 2.3 Charty o úkolech myslivců s názvem „Standardy evropských myslivců“.
Lov zvěře chápeme jen jako součást tohoto systému. Lov je ve své podstatě prostředkem k dosažení cíle, tj. vyváženého stavu zdravých populací jednotlivých druhů zvěře v každém ekosystému, už také proto, že mnohde chybí přirození regulátoři stavu populace v potravním řetězci a nahrazuje je člověk-myslivec.
Lov a myslivost v Evropě vychází z různých historických kořenů odpovídajících tradičním společenským a kulturním hodnotám jednotlivých států EU a jejich pojetí vykazuje značné rozdíly. Domníváme se proto, že na tomto úseku nelze striktně praktikovat unifikovaný přístup a vnucovat členským státům EU praktiky, které jim jsou cizí.
Licenční způsob lovu zvěře spolu s preferencí lovecké turistiky na straně jedné a přenášení lidských vlastností na volně žijící zvěř veřejností na straně druhé vytváří v prostředí středoevropské myslivosti v kombinaci s aktivitami laických ochránců přírody rozpory, které nejsou řešitelné legislativními instituty celoevropsky závazně pojatých programů pro všechny členské státy. Řád vyzývá k maximálně erudovanému přístupu k tomuto problému ve všech státech EU, respektujících odborná hlediska hospodaření s volně žijícími živočichy prohlášenými podle právního rámce konkrétního státu za zvěř, která budou v souladu jak s vytvářením trvale udržitelných podmínek pro existenci zvěře, tak pro rozvoj života na venkově a udržení etiky tradičního lovu, specifické pro jednotlivé evropské státy.
Z výše uvedených důvodů proto přijímáme předloženou verzi Evropské charty o myslivosti a biodiverzitě jako výchozí materiál (v němž je nepochybně mnoho dobře míněných úmyslů) a zároveň jako podklad k diskusi o některých bodech, zvláště o rozdílnostech výkonu práva myslivosti podle členských států EU, a také k diskusi mezi ekology-ochranáři, odbornými institucemi, mysliveckým managementem jednotlivých států. Oblast myslivosti tak, jak ji pojímáme my v ČR, patří mezi environmentální projekty na venkově s prvky ekonomiky a ochrany ekocenóz.
Vyzýváme všechny myslivecké organizace sdružené v Unii mysliveckých organizací ČR (UMO), odborná pracoviště ochrany přírody a krajiny, odborníky v oboru myslivosti, ale i erudované znalce, aby se připojili k naší výzvě projednat tuto problematiku v ČR a závěry následně ve výboru EU. Vyzýváme ke svolání odborného středoevropského mysliveckého fóra na podzim r. 2007 pod záštitou UMO ČR a za účasti zástupců z Polska, Slovenska, Rakouska a Německa, tedy států, jejichž pojetí myslivosti se podobá našemu. Cílem je odborná formulace kritizovaných statí z Charty.
Rada mistrů Řádu sv. Huberta, na Kuksu 14. července 2007

Redakčně upraveno (více na www.radsvatehohuberta.cz).
 

Svět myslivosti na Facebooku