Myslivecká statistika 2006/2007

Ing. Josef Konvalinka

Dne 8. srpna t. r. zveřejnil Český statistický úřad výkaz výsledků mysliveckého hospodaření Mysl 1-01 o honitbách, stavu a lovu zvěře za rok 2006, tj. za období od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007. Jde o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, včetně honiteb v národních parcích, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva životního prostředí. V případě základních údajů o honitbách (výměry honebních pozemků, způsob obhospodařování honiteb, početních stavů psů s loveckou upotřebitelností) došlo k mírnému nárůstu vykazovaných údajů, v klasifikaci honiteb se neobjevily významnější změny. Zajímavější jsou výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.


HONEBNÍ PLOCHA A HONITBY
V r. 2006 bylo v ČR celkem 5741 honiteb, což je o 12 více než v roce předchozím. Celková výměra honební plochy činila 6 851 096 ha, se zvýšením počtu honiteb byl vykázán i nárůst honební plochy, a to o 11 442 ha. Z počtu honiteb je 183 obor s celkovou výměrou 44 225 ha a 275 bažantnic s celkovou výměrou 94 905 ha. Průměrná výměra honitby je 1193 ha (v r. 2005 – 1194 ha), obory 242 ha (2005 – 245 ha) a bažantnice 345 ha (2005 – 344 ha). V r. 2005 evidovalo Ministerstvo zemědělství ČR 95 497 držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbách právo myslivosti (2005 – 95 093).

POČETNÍ STAVY ZVĚŘE A JEJÍ  LOV

Z hlediska normovaných stavů zvěře jsou rozdíly oproti mysliveckému roku 2005/2006 vcelku zanedbatelné.
U všech hlavních druhů zvěře však byl ve srovnání s rokem 2005/2006 zaznamenán pokles v počtu ulovené zvěře (odstřel + odchyt), ze spárkaté konkrétně u černé o 40 %, u srnčí o 20 %, u jelení o 18 %, u mufloní o 5 % a u daňčí o 3 %. V případě drobné zvěře došlo k poklesu odstřelu kachny divoké o 28 % a zajíce polního o 27 %. U bažantí zvěře bylo dosaženo úlovku ve stejné výši jako v předchozím roce. Jako stabilizační faktor se u tohoto druhu projevuje zazvěřování výhradně dospělou zvěří a též vypouštění mladé zvěře z krotkých a polodivokých chovů pro účely zazvěřování.
Zvláštní pozornost si zaslouží meziroční pokles odstřelu černé zvěře o 40 % (v absolutním počtu o 40 704 ks). Ve srovnání s rekordním rokem 2004 se úlovek snížil o 51 %. Jde o nejnižší výsledek za posledních pět let. V případě černé zvěře se na tomto výsledku plně projevily nepříznivé klimatické vlivy.
Kompletní výsledky lovu a sčítání jednotlivých druhů zvěře jsou uvedeny v tab. 1 a 2, vývoj lovu v posledních pěti letech znázorňuje tab. 3 a připojené grafy.
Celkový přehled o mysliveckém hospodaření vyjádřeném v číslech lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz) v sekci lesní hospodářství, kategorie myslivost, pod odkazem statistika, nebo na adrese Českého statistického úřadu (www.czso.cz).
Autor pracuje v odboru rybářství, myslivosti a včelařství MZe ČR.


Svět myslivosti na Facebooku