Lovecké zbraně na aukcích

PhDr. Vladimír Dolínek

V 90. letech minulého století se k nám opět vrátilo něco, co jsme téměř 50 let neznali: aukce uměleckých předmětů a starožitností. Televizi a denní tisk čas od času zaujme, když je obraz Emila Filly či jiného známého umělce vydražen za částku několika milionů korun. O jiných, byť neméně zajímavých dražbách je však veřejnost informována jen zcela výjimečně. Např. v listopadu 2006 byl na aukci pražské pobočky světoznámé vídeňské aukční síně Dorotheum prodán za 120 000 Kč americký revolver Colt Navy 1861 z pozůstalosti spisovatele, režiséra a filmového scénáristy Jiřího Brdečky. V tomto případě vzbudilo zájem o aukci spojení majitele draženého předmětu s proslulým filmem Limonádový Joe, nikoli dosažená cena, protože i u nás se některé historické zbraně prodávají podstatně dráže.

KAM ZAJÍT NA AUKCI?
Většina aukčních domů v ČR se zaměřuje výlučně na výtvarné umění. Starožitnosti, včetně historických zbraní, se pravidelně objevují pouze na aukcích české pobočky Dorothea (www.dorotheum.cz) a pražské firmy Meissner-Neumann (www.aukce-neumann.cz). Oba tyto aukční domy mají poněkud odlišnou strategii při stanovení vyvolávacích cen. Předměty v pražském Dorotheu jsou znalcem ohodnoceny pevnou částkou (např. 12 000 Kč) a vyvolávat se zpravidla začíná ze 2/3 této ceny (8000 Kč). V aukcích firmy Meissner-Neumann je znalcova cena uvedena rozpětím (např. 9000 až 12 000 Kč) a vyvolávat se začíná pokud možno z nižšího základu (6000 Kč). Nízká cena má na aukci přilákat více zájemců a jejich souboj má vyhnat cenu předmětu nahoru. Mnohdy k tomu opravdu dojde, ale zůstává i riziko, že předmět může být koupen za podhodnocenou vyvolávací cenu. Aukční dům také musí vždy najít shodu s majitelem, který dává předmět do aukce, a ten někdy s navrženou vyvolávací cenou nesouhlasí. Pak může dojít k tomu, že znalec stanoví cenu předmětu 12 000 Kč, ale vyvolávací cena je 10 000 Kč, tedy nikoli ve 2/3, ale v 80 % odhadnuté ceny.

PRŮBĚH AUKCE

Průběh aukce lze jen těžko odhadnout. U některých předmětů se nenajde zájemce a nejsou prodány ani za nízkou vyvolávací cenu. Jindy vyženou dva, ale i více soupeřů cenu do několikanásobku znalcova odhadu. Někdo může považovat znalcův odhad za nízký, další může spekulovat s růstem ceny předmětu v příštích letech a počítat s tím, že se mu investice brzy vrátí. Jindy je touha sběratele po předmětu tak velká, že je ochoten zaplatit mnohem více, než je jeho současná hodnota. Ceny dosažené na aukcích tedy nemůžeme brát jako zcela objektivní vyjádření hodnoty předmětu, nicméně jsou určitým ukazatelem situace na sběratelském trhu.
Toho, kdo nesleduje aukce či – abychom se drželi oficiálního názvu – veřejné dražby dobrovolné, je třeba upozornit ještě na dvě skutečnosti. Minimální výše příhozů se v průběhu dražby mění v závislosti na dosažené ceně draženého předmětu – začíná na 500 Kč při ceně do 10 000 Kč, v rozmezí 10 000-20 000 Kč stoupá na 1000 Kč a zvyšuje se i dále, takže když cena draženého předmětu přesáhne 1 000 000 Kč, činí již minimální výše příhozu 100 000 Kč. S každým vydraženým předmětem je spojena povinnost vydražitele zaplatit aukčnímu domu stanovený poplatek za služby (např. 20 %), zatímco původní majitel dostává dosaženou cenu sníženou o určitý paušál (např. 14 %). Pokud tedy cena dosažená na aukci činí 50 000 Kč, nový majitel ve skutečnosti zaplatí 60 000 Kč a původní majitel obdrží 43 000 Kč.

ZBRANĚ NA AUKCÍCH – STANOVENÍ CENY
Cenu zbraní – stejně jako jiných starožitností – ovlivňuje řada hledisek. Důležité je, zda jde o zbraň v původním stavu, nebo jestli byl exemplář později opravován a doplňován, či je dokonce pouze pozdější napodobeninou nebo falzem. Cenu značně snižuje poškození zbraně, scházející součástky nebo koroze kovových částí. Stejně jako u moderních zbraní obecně platí, že kulovnice s drážkovaným vývrtem hlavně jsou dražší než brokovnice s hladkým vývrtem a vyšší cenu mají zbraně vícehlavňové, zejména kozlice, trojáky apod. Na cenu má výrazný vliv zdobení zbraně i to, zda jde o exemplář technicky zajímavý, vzácně se vyskytující či spjatý s nějakou významnou osobností. Stejně jako u výtvarných prací hraje velkou úlohu i jméno autora. Za výrobky proslulých puškařů, jakými byli např. pražský A. V. Lebeda, Kuchenreiterové působící v Řezně, pařížský LePage aj., se vždy platí více než za stejně kvalitní práce méně známých výrobců nebo zbraně výrobcem neoznačené.

KTERÉ ZBRANĚ LZE PRODAT V AUKCI?
Na aukcích v ČR se prodávají pouze zbraně nepodléhající registraci, tj. historické palné zbraně, tedy exempláře vyrobené před r. 1890 a bez omezení zbraně chladné. V zahraničí je situace mnohdy odlišná, takže např. Dorotheum ve Vídni nabízí palné zbraně na dvou různých aukcích – na jedněch zbraně historické, na druhých moderní zbraně podléhající v Rakousku registraci. U každého exempláře je uvedeno, jaký stupeň registrace vyžaduje, zda stačí ohlášení vlastnictví uvedené zbraně nebo jestli je třeba žádat o povolení k jejímu držení. U nás zatím starší exempláře moderních zbraní prodávají pouze obchodníci se zbraněmi a na aukcích se nevyskytují. Na našem omezeném trhu s tímto materiálem by se aukčním domům ekonomicky nevyplatilo žádat o povolení obchodovat s moderními zbraněmi a dodržovat všechny podmínky, které takový obchod vyžaduje.
Na aukcích s historickými zbraněmi se vyskytují všechny druhy zbraní, tedy vojenské, lovecké, terčové i pro osobní obranu. Čtenáře Světa myslivosti budou přirozeně zajímat především zbraně lovecké. Na několika příkladech si uvedeme, jakých cen dosahují na aukcích v posledních třech až čtyřech letech.

... POPRVÉ, PODRUHÉ, POTŘETÍ!

Na špičce se drží kulovnice s kolečkovým zámkem, které byly ve střední Evropě používány až do druhé poloviny 18. století, zatímco v ostatních částech Evropy je podstatně dříve nahradily křesadlové zbraně. Zbraně z období baroka se navíc vyznačují zpravidla bohatou výzdobou.

Na aukci pořádané 22. května 2005 firmou Meissner-Neumann byla rovněž nabízena těšínka s kolečkovým zámkem s vyvolávací cenou 250 000 Kč, která zůstala nevydražena. Za uvedenou cenu však byla prodána krátce po dražbě. Dobře se prodávají i křesadlové lovecké pušky z 18. století, i když za ceny nižší než kolečkové exempláře. Křesadlový zapalovací mechanismus byl výrobně jednodušší, a tím levnější než složitý zámek kolečkový. Cenu též významně ovlivňuje výzdoba zbraně, její stav a rovněž jméno výrobce.

Ze zbraní z 19. století s perkusním zámkem se dobře prodaly exempláře s tzv. skříňkovým perkusním zámkem, což byl první český patent z oblasti palných zbraní, získaný v r. 1829 pražským puškařem A. V. Lebedou. Po skončení platnosti patentu v 30. letech 19. století zbraně s tímto typem zámku vyráběli i jiní čeští a zahraniční puškaři. Dvoják se skříňkovým zámkem od litoměřického puškaře M. Novotného byl z vyvolávací ceny 45 000 Kč vydražen za 120 000 Kč (Dorotheum Praha 6. 3. 2004). Jiný majitel přišel poté s obojetnicí se skříňkovým zámkem od F. Zeischky z Valeče a s poukazem na prodej zbraně Novotného si vyžádal vyvolávací cenu 65 000 Kč. F. Zeischka nebyl tak kvalitní puškař jako M. Novotný, nicméně i cena jeho zbraně v aukci vystoupala na „slušných“ 90 000 Kč. Další perkusní zbraně i pozdější zbraně systému Lefaucheux z 19. století se již prodávaly většinou levněji.

Velmi zřídka se na sběratelském trhu objevují lovecké kuše. V posledních letech to byl jediný exemplář z 18. století, který byl z vyvolávací ceny 110 000 Kč vydražen za 140 000 Kč. Naopak častěji lze narazit na lovecké tesáky, v letech 2004-2006 prodaly oba zmíněné aukční domy na aukcích přes deset exemplářů, přičemž tesáky z 18. století se pohybovaly v cenách od 9000 do 19 000 Kč a tesáky z 19. století od 5000 do 32 000 Kč. Cena služebního tesáku Čs. státních lesů a statků vzor 1937 vystoupala v průběhu aukce z vyvolávacích 3500 na 15 000 Kč.

MODERNÍ ZBRANĚ NA AUKCÍCH V RAKOUSKU

Alespoň několika ukázkami se věnujme i moderním loveckým zbraním podléhajícím registraci a ukážeme si, jakých cen dosahují v Rakousku na aukcích vídeňského Dorothea.
Začneme českými zbraněmi, které se i tam často objevují. Kulovnice CZ 550 bez zaměřovacího dalekohledu byla vyvolávána ze 700 eur a za tuto cenu byla i prodána (4. 3. 2006). Stejný typ zbraně se zaměřovacím dalekohledem byl vyvoláván z 650 eur a vydražen za 750 eur (16. 6. 2007). Kulovnice ZKK 600 byla vyvolávána z 360 eur a prodána za 550 eur, cena malorážky ZKM 611 vzrostla při dražbě ze 100 eur na 160 eur (obě zbraně 24. 6. 2006).
Ceny moderních loveckých zbraní v uvedených relacích do 1000 eur můžeme považovat za obvyklé u většiny sortimentu, levnější bývají zbraně ruského původu. Na opačné straně stojí výrobky proslulých firem, k nimž bezesporu patří např. někteří puškaři z rakouského Ferlachu (Franz Sodia, Josef Just, Michelitsch, Sigott aj.), firma Gebrüder Merkel z německého Suhlu a zejména někteří britští puškaři (Charles Boswell, Holland & Holland, John Dixon, E. J. Churchill, William Evans aj.). Kozlice Johanna Sigotta byla vyvolávána z 1800 eur a vydražena za 2200 eur, kulovnice Johanna Michelitsche měla vyvolávací cenu 2600 eur a prodána byla za 4000 eur, pár jednušek od firmy Webley & Scott z Birminghamu byl prodán za vyvolávací cenu 4000 eur a cena dvojky od londýnské firmy J. Purdey & Sons, uložené v kazetě, vzrostla z 5000 na 14 000 eur.

Tímto materiálem jsem chtěl stručně upozornit na ceny historických i moderních loveckých zbraní. V každém případě se vyplatí, dříve než z půdy vyhodíte „staré krámy“ po dědečkovi do popelnice, konzultovat jejich hodnotu s odborníkem.

Snímky uveřejňujeme s laskavým souhlasem aukčních domů Dorotheum Praha a Meissner – Neumann.

Svět myslivosti na Facebooku