Příběhy loveckých obrazů – František Liebl

Petr Šeplavý

Motto: „Po cestách hledání se znovu vracíme k motivům nám blízkým, které nás přitahují a poutají svou vnější i skrytou krásou. A jsme-li mocni tónů, slova nebo barev, z vnitřního prožitku kouzlíme umělecké dílo ...“  
František Liebl


SETKÁNÍ
Kdykoliv se podívám na portrét myslivce od Františka Liebla, vždy mi vyvstane v mysli především jeho tvůrčí činnost zaměřená na ilustrace. Nakreslil jich nespočet a při všech možných příležitostech. V hospodě, kde sedával s přáteli myslivci, ožívaly pod jeho rukama kresby kachen, bažantů, tetřívků, srnců, zajíců, sluk, a když došel papír nebo pivní tácek, byl pro výtvarný počin dobrý i bílý ubrus …  
Krátce po sametové revoluci bylo potřeba změnit kritéria a formu ocenění osobností společenského života. U myslivců se politika promítala do ocenění pouze okrajově a jen zřídka byl někdo vyznamenán pouze za politickou angažovanost. Hlavním kritériem byla vždy práce vykonaná pro myslivost, takže dodnes se naprostá většina vyznamenaných nemusí za dříve udělená ocenění stydět. V případě formy se však z pochopitelných důvodů musely po revoluci změnit názvy vyznamenání, aby z nich nebyl cítit politický podtext. Těsně před rokem 1989 dal Český myslivecký svaz vyrobit velmi pěknou a provedením velmi drahou medaili pro ocenění těch, kteří mimořádnou a dlouhodobou činností přispěli k rozvoji myslivosti. Medaile byla určena významným umělcům, spisovatelům, publicistům, vědcům i organizátorům v celé šíři myslivecké činnosti, kteří zasvětili svůj život rozvoji myslivosti. Na zadní straně medaile však byl nápis „Zasloužilý budovatel socialistické myslivosti“. Vedení ČMS tak stálo před rozhodnutím, co s medailí. Nakonec rytci v Amati Kraslice vybrousili původní text na reversu medaile a nahradili jej textem „Čestný myslivecký řád“. Velmi kvalitní a cenná medaile tak byla zachráněna. Jejími prvními držiteli se stali v r. 1991 dr. Jaromír Tomeček, JUDr. František Obhlídal a malíř František Liebl. Posledně jmenovanému předal ocenění předseda ČMS prof. ing. Josef Hromas, CSc., v jeho bydlišti, v rodinném domku a ateliéru v Hradišťku, za účasti šéfredaktora časopisu Myslivost ing. Jiřího Kasiny. Ten posléze s Františkem Lieblem připravil rozhovor pro první číslo Mysliveckých zábav. Z velmi příjemného setkání jsem si kromě osobních zážitků odnesl také barevnou tužkou ztvárněný portrét myslivce, který mi malíř věnoval. Bohužel to bylo naše poslední setkání.

ŽIVOT A TVORBA
František Liebl se narodil 17. 2. 1910 v dobřichovické hájovně nedaleko řeky Berounky, kde v té době bylo možné u splavu pozorovat vydry a v tůních chytat raky. V rodinném kruhu získal vztah k lesu a přírodě, který záhy spojil s láskou k malování. Svůj talent rozvíjel na reálce pod vedením akademického malíře Otakara Homoláče. Po ukončení měšťanské školy nastoupil v r. 1925 na lesnickou praxi u svého otce. Brzy si ho všiml otcův známý, pražský tiskař Janeček, který se stal jeho mecenášem a zaplatil mu hodiny u akademického malíře Josefa Boháče.
Lesnické vzdělání získal František Liebl na lesnické škole v Písku. Po jejím absolvování začal pracovat jako lesník nejprve v podkrušnohorských Košťanech, pak v Měrunicích v Českém středohoří a posléze u lesního úřadu v Jezeří. Při své práci zároveň pilně maloval. Jeho ilustrace se objevovaly v České myslivosti, ve Stráži myslivosti i v Poľovníckom obzore na Slovensku.    
Později spojil František Liebl svůj malířský talent s vypravěčským uměním vášnivého myslivce ing. Františka Krtila, jemuž řadu let ilustroval fejetony, reportáže a povídky psané pro Pražský ilustrovaný zpravodaj. Lieblovu tvorbu ovlivnilo i dlouholeté přátelství s Ludvíkem Herzlem, malířem loveckých zátiší a zvěře, který ho seznámil s profesorem Akademie výtvarných umění Vratislavem Nechlebou. Jeho hodiny František Liebl více než rok poctivě navštěvoval. Díky otci se poznal a posléze spřátelil s významným malířem zvěře Stanislavem Lolkem. Všechna tato setkání a zkušenosti utvářely jeho osobnost a tvůrčí projev.
Za okupace se přestěhoval ze sudetského Podkrušnohoří do Křepenic v Povltaví a odtud do myslivny Tomkovny na soutoku Sázavy s Vltavou. Tam žil, pracoval a maloval celé čtvrtstoletí.
Ve spolupráci s ČMS uspořádal své první výstavy. Po r. 1943 se osobně seznámil s malířem Jiřím Židlickým a vzniklo mezi nimi hluboké přátelství, které přerušila Židlického náhlá smrt v r. 1950. František Liebl začal postupně ilustrovat knihy, graficky ztvárňoval reklamní tiskoviny a katalogy, pracoval pro pražské Art-centrum. Zúčastnil se řady národních i mezinárodních výstav, dokonce až v Austrálii. Na sklonku života se přestěhoval z myslivny Tomkovny do Hradišťka u Štěchovic. Tam jej postihla velmi bolestná událost – náhle zemřela jeho dcera, též malířka. Z této ztráty se již nedokázal vzpamatovat. Zemřel 29. 9. 1992 v Hradišťku.
Dodnes všichni myslivci znají malířovu ilustrovanou učebnici Myslivost v obrazech – zoologie. Z popudu Jana Limy, vedoucího kulturního oddělení ČMS, vznikl ojedinělý projekt ilustrované učebnice, která byla nejprve vytištěna formou volných listů a po smrti autora za vydatného přispění malířova blízkého přítele Miroslava Zámečníka i v knižní podobě. Miroslav Zámečník byl po smrti malíře iniciátorem výstav jeho prací na Ohradě v Hluboké nad Vltavou, v Lysé nad Labem, v Plzni a v Netvořicích a stál i zrodu autorského kalendáře pro rok 2008 s reprodukcemi obrazů a kreseb Františka Liebla, který vydalo nakladatelství Rembrandt, s. r. o. Ilustrace, obrazy a tvorba Františka Liebla vtiskly nesmazatelnou pečeť několika generacím myslivců a jeho odkaz přetrvává dodnes.

Svět myslivosti na Facebooku