Novela veterinárního zákona přináší změny v systému prodeje ulovené volně žijící zvěře

MVDr. Jana Horňáčková

Dne 12. května t. r. podepsal prezident republiky zákon ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Nový zákon, který v době přípravy tohoto článku ještě nevyšel ve Sbírce zákonů, přináší mnoho nového v oblasti nakládání se zvěřinou. Dosavadní systém zdravotní a hygienické kontroly zvěřiny předepisoval, že veškerá ulovená zvěř určená pro prodej či jiný způsob uvádění do oběhu musí být prohlédnuta na sběrném a prohlížecím místě nebo zvěřinovém závodě úředním veterinárním lékařem. K prohlídce musely být společně s tělem uloveného zvířete dodány také vnitřní orgány. Novela veterinárního zákona tento systém mění. Zásadními změnami je zavedení tzv. přímého prodeje a s tím související zavedení proškolených osob.

Přímý prodej ulovené volně žijící zvěře znamená, že uživatel nebo účastník lovu (v legislativní zkratce lovec) bude moci v malých množstvích prodávat těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří konečnému spotřebiteli nebo do místní maloobchodní prodejny. Konečný spotřebitel je ten, kdo již dále neuvádí zvěř do oběhu a zkonzumuje ji ve své domácnosti. Maloobchodní prodejna je taková prodejna, která zásobuje konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena.
Důležitou změnou je, že při tomto způsobu prodeje nemusí zvěř procházet úřední veterinární prohlídkou na sběrném a prohlížecím místě zvěřiny nebo v podniku na zpracování zvěřiny. Znamená to tedy, že takové tělo nemůže být označeno značkou zdravotní nezávadnosti – oválem. Těla však musí být vyšetřena proškolenou osobou nebo veterinárním lékařem. Proškolená osoba je podle zákona fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, dále na legislativu Evropského společenství. Na základě absolvování tohoto školení a složení zkoušky získá tato osoba osvědčení. Školení zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která také vydává osvědčení proškoleným osobám. Seznam proškolených osob je předáván k dispozici Státní veterinární správě ČR. Zájemci o školení se mohou hlásit na okresních mysliveckých spolcích Českomoravské myslivecké jednoty. Termíny budou oznámeny na internetových stránkách Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Školení budou probíhat po celé republice v jednotlivých oblastech podle zájmu. Zájemci absolvují dvoudenní (víkendový) blok přednášek a po určitém časovém odstupu budou pozváni ke složení zkoušky. Prozatím se zkoušky budou skládat v Praze a Brně.
Proškolená osoba bude mít povinnost provést prohlídku ulovené zvěře co nejdříve po ulovení. Prohlídka musí zahrnovat posouzení informací o uloveném kusu od lovce (zejména informace o chování zvěře). Proškolená osoba dále posoudí výživový stav kusu, prohlédne vnitřní orgány – zejména orgány trávicího a močového ústrojí, které již dále s kusem nejsou přepravovány. Samozřejmě musí prohlédnout orgány, které se konzumují, tedy játra, srdce, plíce, slezinu a posoudit stav těla ulovené zvěře. Celé vyšetření se provádí s cílem zjistit, zda kus nepředstavuje pro konzumenta zdravotní riziko. Není účelem, aby proškolená osoba stanovila diagnózu a přesně určila chorobu, kterou zvěř trpěla. Pokud proškolená osoba najde jakékoli známky toho, že by ulovený kus mohl znamenat pro konzumenta ohrožení zdraví, musí to uvést do prohlášení a kus musí být odeslán na úřední veterinární prohlídku, během níž se rozhodne o jeho poživatelnosti, příp. o poživatelnosti jeho částí. Pokud proškolená osoba nenalezne takové riziko, taktéž provede záznam a kus může být uvolněn do přímého prodeje. Pokud bude prodáván v maloobchodní prodejně, musí být k němu připojeno upozornění, že nebyl podroben úřední veterinární prohlídce. (Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou – určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele.) Tuto povinnost ukládá prováděcí vyhláška k veterinárnímu zákonu č. 289/2007 Sb. Tentýž předpis také upravuje, kolik zvěře se tímto způsobem může prodávat – je to nejvýše 30 % kusů lovcem skutečně ulovené zvěře ročně (tzv. malé množství). Zvěř, která je určena pro spotřebu v domácnosti lovce, nemusí být prohlédnuta ani proškolenou osobou ani úředním veterinárním lékařem.
Uživatelé honiteb mohou proškolenou osobu využít ještě k dalším činnostem. Jde zejména o případy, kdy budou chtít ulovenou zvěř prodat „do výkupu“ – tzn. do sběrného a prohlížecího místa nebo do podniku na zpracování zvěřiny. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 musí být k ulovenému kusu přiloženy vnitřnosti a hlava a musí být zřetelné, že patří k danému kusu. Pokud proškolená osoba během svého vyšetření nenalezne neobvyklé znaky, nebylo pozorováno neobvyklé chování před usmrcením kusu a není podezření na znečištění životního prostředí (např. ekologické havárie v příslušné honitbě), vypracuje prohlášení, kde tyto skutečnosti uvede a kus může být předložen k úřední veterinární prohlídce bez orgánů a hlavy pouze s prohlášením proškolené osoby. Pozor! Pokud není k dispozici proškolená osoba, musí tělo doprovázet hlava a veškeré vnitřnosti kromě žaludku a střev! 
Přesné pokyny pro formu tohoto prohlášení a další povinnosti proškolené osoby bude upravovat další prováděcí předpis k veterinárnímu zákonu, který se připravuje. Bude např. ukládat povinnost vést evidenci prohlédnutých kusů a kvůli dosledovatelnosti vést záznamy o tom, kam byl kus při přímém prodeji dodán. Tyto údaje bude muset proškolená osoba na požádání předkládat orgánům veterinární správy konajícím dozor.
Problematika vyšetření na svalovce u vnímavé zvěře je v novele veterinárního zákona upravena tak, že veškerá vnímavá zvířata musí být vyšetřena. Vyšetření na trichinelózu je lovec povinen zajistit v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření nebo ve státním veterinárním ústavu, nebo v laboratoři, které krajská veterinární správa vydala povolení pro tento druh vyšetřování. Seznam těchto laboratoří a také seznam míst, kam lze dopravit vzorky, je zveřejněn na internetových stránkách SVS ČR (www.svscr.cz). Metodou, kterou lze k vyšetření použít, je jednak referenční trávicí metoda (s variantami), jednak kompresní metoda. V případě kompresní metody jsou dána některá omezení (kus nesmí být označen oválem, vyšetření se provádí v zařízení, kde se neprohlíží více než 10 kusů denně a zvěřina nesmí být použita k přípravě produktů, jejichž výrobní postupy nezaručují zničení larev svalovce).
Připojené schéma ukazuje, jaký dopad bude mít novelizace veterinárního zákona na toky zvěřiny.

Lovec → osobní spotřeba
       ↓
Sběrné místo ←→ proškolená osoba →přímý prodej
       ↓
Sběrné a prohlížecí místo (veterinární prohlídka)
       ↓
Podnik zpracovávající zvěřinu → veterinární prohlídka  → tržní síť

Vzhledem k tomu, že jde o zavádění úplně nového systému prodeje zvěřiny v ČR, je nutné, aby lovci byli dostatečně informováni. Je také zejména na nich, jak bude tento systém fungovat a zda budou spotřebitelé dostávat kvalitní surovinu, kterou zvěřina bezesporu je.
Schválená novela veterinárního zákona obsahuje také změny týkající se např. povolení odstřelu farmově chované zvěře. K tomuto tématu se vrátíme v některém z příštích čísel.
Zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Autorka pracuje v odboru veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie Státní veterinární správy ČR.

Školení prohlížitelů ve zkratce 

Novelu veterinárního zákona podepsal prezident republiky 12. května t. r., ale do uzávěrky tohoto čísla časopisu ještě nevyšla ve Sbírce zákonů. Přesné podmínky ustanovení proškolených osob bude obsahovat vyhláška k veterinárnímu zákonu, která se připravuje. Kvůli informovanosti zájemců uvádíme dosud známé skutečnosti.

- Kdo je organizačním garantem?
Institut celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

- Kdo je odborným garantem a bude zajišťovat výuku?
Institut ekologie zvěře veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Jako učebnice bude sloužit již vydaná publikace Hygiena zvěřiny – příručka pro mysliveckou praxi, připravují se další učební texty.

- Jak bude školení dlouhé?
Přibližně 18 hodin teoretické výuky (plánují se víkendová školení). Po pěti letech bude muset „proškolená osoba“ absolvovat školení znovu. Školení musí absolvovat i veterinární lékaři, pokud chtějí získat osvědčení prohlížitele.

- Kde budou školení probíhat?
Počítá se s tím, že v případě dostatečného počtu zájemců (nad 30 osob) se školení budou konat v jednotlivých okresech.

- Jak budou probíhat zkoušky?

V odstupu dvou až čtyř týdnů písemným testem.

- Kolik bude stát absolvování školení?
Přibližně 4500 Kč. Zájemci si poplatek hradí sami.

- Kde se mohou zájemci o školení již nyní hlásit?
Na „svém“ okresním mysliveckém spolku. Na přelomu května a června má proběhnout jednání zástupců ČMMJ se Státní veterinární správou ohledně uvedení proškolených osob do praxe, míst školení a zkoušek. OMS by měly být následně informovány prostřednictvím jednatelů.

- Kdy se uskuteční první školení?
Je snahou, aby se systém školení „rozběhl“ během dvou až tří měsíců.

Připraveno s využitím zprávy sekretariátu ČMMJ ze dne 14. 5. 2008 (www.cmmj.cz), redakce

Svět myslivosti na Facebooku