Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 2/00

AKTUALITY Z DOMOVA

NA ŠUMAVĚ SEČETLI ŠKODY PO VICHŘICI

Vichřice, která se přehnala Šumavou loni 26. prosince místy až stotřicetikilometrovou rychlostí, po sobě zanechala zhruba 85 tis. m3 dřeva polomů a vývratů. V 1. zónách NP padlo 3,5 tis. m3 dřeva, zbytek v 2. zónách. Celková zásoba dřeva v lesích na území CHKO a NP Šumava představuje asi 27 mil. m3. Na lesní správě Plešný zanechala 19 tis. m3 polomů, na Stožci 16 tis. m3 a třetí nejvíce postiženou oblastí jsou s 11,5 tis. m3 České Žleby. Po 8 tis. m3 popadalo ve Strážném a na Modravě. Lesníci a ochránci přírody zjistili zvláštnost v tom, že vítr nevanul jedním směrem, ale v turbulencích. Proto také polomy neleží v pásech. Větší škody přitom napáchala vichřice v údolích než na kopcích, např. na Kvildě, kde popadaly asi 3 tis. m3 dřeva, leží 90 % v údolí Vltavy mezi Kvildou a Františkovem.

Zemské noviny, 11. 1. 2000, red.

AKTUALITY ZE SVĚTA

CHILE FORESTAL - ZÁŘÍ 1999

Na úvod této informace o lesích Jižní Ameriky musíme opravit chybu z minulého čísla LP. Aktuality z Jižní Ameriky byly v LP 1/2000 zpracovány ze srpnového čísla časopisu Chile Forestal (nikoliv zářijového, jak bylo chybně uvedeno).

Editorial 2/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

Druhé číslo je věnováno hospodářské úpravě lesů. Snad žádná jiná lesnická disciplína neprošla v posledních deseti letech takovými změnami jako HÚL. Má to několik důvodů. Předně se HÚL vrátilo její původní určení a z direktivy pro plnění dodávek potřebných sortimentů dřeva se o pět stala službou, která lesním hospodářům radí (nikoli nařizuje), jak mají efektivně hospodařit. Mimo to se pronikavě změnilo technologické vybavení, které boří zažité taxační postupy.

HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ BY MĚLA VNÁŠET ŘÁD DO PŘÍSTUPU ČLOVĚKA K PŘÍRODĚ

Ing. Jan Kaluža

Motto:

Lesní hospodář zkoumá, hledá cesty; lesní taxátor, aniž by jakkoli přímo zasahoval do jeho podnikání, vyšetřuje číselné výsledky této činnosti, informuje jej, jak odpovídá les kvantitativní i kvalitativní přeměnou zásob a přírůstu na to, co v něm podniká, usměrňuje tak jeho činnost, stávaje se tím přímo podmínkou úspěchu.

Rudolf Haša,
Lesnická práce 1924, str. 26

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou Lesnická práce, která je péčí redakce zaměřena na hospodářskou úpravu lesů. Dovolte mi při této příležitosti malou úvahu na dané téma. Téma, o kterém mluví všichni, kdo se pohybují v lese a v lesním hospodářství, pod kterým si ale zřejmě každý představujeme něco trochu jiného.

UDRŽET VYSOKOU ÚROVEŇ HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ. ANO!... A CENA?

Ing. Vladimír Krchov - s. p. Lesy ČR, Hradec Králové

Úkol udržet vysokou úroveň hospodářské úpravy lesů je v Zásadách státní lesnické politiky z roku 1994 chápán jako jeden z krátkodobých prostředků k dosažení jejích cílů. Dnes, po čtyřech letech platnosti nového lesního zákona snad nikdo nepochybuje o tom, že tento bod lesnické politiky je více než uspokojivě plněn. Máme však představu za jakou cenu? Jsem toho názoru, že položení otázek směřujících k výši a účelnosti vynakládaných nákladů je v dnešní době stabilního potransformačního prostředí na místě, a to především z toho důvodu, že dnes již nehrozí nebezpečí destabilizace systému HÚL. Úkol udržet vysokou úroveň hospodářské úpravy lesů je v Zásadách státní lesnické politiky z roku 1994 chápán jako jeden z krátkodobých prostředků k dosažení jejích cílů. Dnes, po čtyřech letech platnosti nového lesního zákona snad nikdo nepochybuje o tom, že tento bod lesnické politiky je více než uspokojivě plněn. Máme však představu za jakou cenu? Jsem toho názoru, že položení otázek směřujících k výši a účelnosti vynakládaných nákladů je v dnešní době stabilního potransformačního prostředí na místě, a to především z toho důvodu, že dnes již nehrozí nebezpečí destabilizace systému HÚL.

HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ,OBHOSPODAŘOVANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Prof. ing. Zdeněk Poleno, CSc. - Lesnická fakulta ČZU Praha

Významné postavení mezi lesnickými vědami zaujímá hospodářská úprava lesů (HÚL). Periodicky vyhotovovanými lesními hospodářskými plány již více než 200 let přispívá k tomu, že lesy byly z kritického stavu, do kterého se dostaly ke konci 18. století neregulovanými těžbami dřeva, postupně přebudovány na porostními zásobami bohaté a vysoce produktivní vysokokmenné lesy, plnící náročné požadavky společnosti ve smyslu vysoce účinného víceúčelového lesa.

PŘÍSTROJE A NÁSTROJE V TAXAČNÍ PRAXI

Ing. Vilém Urbánek - SILVI NOVA CS, a. s.

Je tomu již několik let, co jsem se na stránkách tohoto časopisu zamýšlel v širších souvislostech nad otázkami co a proč, případně čím v lese měřit a pokoušel se rovněž odhadnout budoucí technologické a metodické trendy. Obecně lze dnes potvrdit, že zejména elektronizace přístrojů a v jejím rámci pak zvyšování výkonu, kapacity a přesnosti se beze zbytku naplňuje. Za velmi povzbudivý pak považuji fakt, že i přes přetrvávající tuzemský kursový handicap se úroveň vybavení českých lesníků dále přiblížila evropskému standardu.

LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ PLÁNOVÁNÍ

Ing. Josef Vovesný - Lesní správa Karel Schwarzenberg, Orlík nad Vltavou

Ve svém příspěvku se chci soustředit na lesní hospodářské plánování a s ním související zákonodárství. Pracuji jako odborný lesní hospodář soukromého majetku, na kterém se právě obnovuje lesní hospodářský plán.

HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ NA BÁZI STATISTICKÉ PROVOZNÍ INVENTARIZACE

Martin Černý, Jiří Zahradníček, Jan Pařez, Pavel Moravčík
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., Jílové u Prahy

Přechod od systému pěstování stejnověkých a stejnorodých lesních porostů ke smíšeným, strukturně bohatým lesům je všeobecně uznávanou cestou k naplnění strategických cílů lesního hospodářství, k nimž patří zachování zdraví a vitality lesních porostů, zachování a rozvoj produkční funkce lesa, zachování biologické diverzity lesních ekosystémů a zachování vodoochranných a půdoochranných funkcí lesa.

NÁRODNÍ INVENTARIZACE LESŮV ČESKÉ REPUBLICE

Martin Černý, Jan Pařez, Pavel Moravčík, Jana Beranová, Jiří Zahradníček, Miroslav Michalec
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., Jílové u Prahy

Práce na novém programu Národní inventarizace lesů v ČR byly zahájeny v r. 1994. V rámci projektu financovaného Ministerstvem zemědělství a řešeného Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., (IFER) byla v r. 1995 zformulována první verze metodiky. Pro ověření této metodiky byl v r. 1996 na území o rozloze 60 000 ha (LHC Křivoklát, LHC Ostravice a VLS Hořovice) proveden pilotní experiment. V r. 1997 byla data pilotního experimentu zpracována a vyhodnocena a na základě tohoto vyhodnocení byl připraven výstup dokumentující možnosti metod použitého způsobu inventarizace lesů. V letech 1998-1999 řešení ve velmi omezené míře pokračovalo a soustředilo se na průběžnou aktualizaci metod terénního šetření tak, aby se udržela srovnatelnost v mezinárodním kontextu. Realizace programu Národní inventarizace lesů v ČR v celorepublikovém měřítku je věcí politického a ekonomického rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. Předpokládá se, že šetření by mohlo být zahájeno v r. 2001.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.