Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 7/00

AKTUALITY Z DOMOVA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SLŠ A VOŠL V TRUTNOVĚ

Jedenáctého května tohoto roku proběhlo 2. kolo přijímacích zkoušek na SLŠ v Trutnově. Tím byly ukončeny přijímací zkoušky na školu, kde od roku 1945 studují celé generace lesáků. Vždyť uchazeči o studium poznávají na fotografiích v prostorách školy i své otce a dědy. Celkem se hlásilo 119 zájemců o studium z mnoha okresů. Přijata na tuto výběrovou školu byla zhruba polovina uchazečů. Přijímací zkoušky v písemné podobě se konají z přírodopisu, matematiky a českého jazyka. Výhodu mají žáci s vyznamenáním, kteří vstupují na školu bez přijímacích zkoušek. Již čtvrtým rokem se úspěšně rozvíjí i Vyšší odborná škola lesnická (VOŠL) v Trutnově.

AKTUALITY ZE SVĚTA

NOVÝ ZÁKON PRO PODPORU OBNOVITELNÉ ENERGIE

V Německu byl dne 25. 2. 2000 přijat zákon pro podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Zákon je označován za průlom, za základní kámen energetické politiky budoucnosti bez atomové energie, formující národní strategii ochrany klimatu; 21. století má být stoletím obnovitelných energií. Přijatý zákon je považován za významný milník na této cestě a za úspěch zákonodárců. Nejbližším cílem je podíl obnovitelných energií na výrobě elektrického proudu do roku 2010 nejméně zdvojnásobit. Přijatý zákon nahrazuje podobně orientovaný zákon z roku 1991, který způsobil velký boom ve využívání větrné energie do té míry, že na konci roku 1999 byl instalován výkon více jak 4000 MW větrné energie, zajišťující již 2 % spotřeby elektrického proudu.

Editorial 7/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

červencová Lesnická práce je složena standardním způsobem z různorodé směsi článků tematicky zaměřených na lesnickou politiku, ekonomiku, pěstování, ochranu lesa, informatiku. Přesto si dovolím vás upozornit na několik zajímavostí. Po delší době se věnujeme jedné z méně zastoupených zastoupených dřevin našich lesů, a to jeřábu - ptačímu, oskeruši a břeku. Pozoruhodný je článek Ing. Z. Vaňka o lesnickém hospodaření v oboře Poněšice. V roce 1998 zde došlo k vyhlášení tzv. demonstračního objektu LČR. Jeho tématem je “Soulad mezi genovou základnou a oborním chovem zvěře”. Nepříliš známým problémem jsou korní nekrózy buku.

PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO HARMONIZACI LESNICKÉ LEGISLATIVY

Ing. Eva Matějovská - VÚLHM Jíloviště-Strnady

Znalost aktuální legislativy EU znamená získat určitý časový předstih před její aplikací v našem právním systému a mít tak možnost se připravit na nové podmínky, což má pro konkurenceschopnost našich lesních podniků strategický význam. Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře se zdroji informací o lesnické legislativě Evropského společenství.

VÝVOJ NOVODOBÝCH VZTAHŮ LESNICTVÍ A SPOLEČNOSTI

Ing. Vladimír Krečmer, CSc. - Národní lesnický komitét

Je obecně známo, že se vztahy lesnictví se společností během historie výrazně měnily. V průběhu druhého tisíciletí dějin evropské a později euroamerické civilizace došlo k několika zásadním změnám ba převratům. Ten první se udál na konci raného středověku - tenkrát ve 12.-13. stol. se původní podoba lesnictví, totiž lovectví, měnila pod tlakem obecného civilizačního vývoje ve výrobní obor, v těžbu dřeva. Zprvu a dlouho to bylo jen kořistění z přírodního zdroje, aby se zvolna měnilo v jeho plánovité využívání nutností respektu k trvalé udržitelnosti dodávek čím dál víc potřebné suroviny. K velkému převratu dochází pak v 18. stol., a to z reálných obav z nedostatku této tehdy důležité mnohaúčelové suroviny. Připomeňme dobu tereziánskou s prvními lesními řády u nás, vnášejícími systém do “revitalizace” přetěžených a nekvalitních “porostlin” z konce doby feudální.

EKONOMICKÉ DOPADY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY NA VLASTNÍKA LESA

Doc. Ing. Luděk Šišák, CSc., Ing. Vladimír Zdražil - Lesnická fakulta ČZU Praha

Podle Zásad státní lesnické politiky představuje les objekt veřejného zájmu a tento zájem by měl být zajišťován ve všech formách vlastnictví lesa. Přitom k prioritním veřejně prospěšným funkcím lesa patří tzv. funkce “krajinotvorná” a uchování jedinečnosti a druhové pestrosti přírody, tj. biodiverzity, spojené s tzv. funkcí “přírodoochrannou”. Jednou z hlavních funkcí je obnova a udržování stabilních lesních ekosystémů. K tomu do značné míry u nás slouží vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES), zajišťujícího uchování části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

PŘIROZENÁ OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Ing. Jiří Šindelář, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

Obnova lesů v České republice se uskutečňuje převážně uměle a podíl přirozené obnovy se v posledních letech blíží 10 % plochy celkem obnovované a zalesňované. V roce 1998 se přirozená obnova realizovala na ploše 2633 ha, přičemž celkem se obnovilo 26 890 ha lesních porostů.

REHABILITACE JEŘÁBU

Ing. Ilja Andrš

Jeřáb obecný - Sorbus aucuparia byl kdysi odsouzen do role neužitečné dřeviny. Jeho podíl v lese i mimo les byl omezován. V době, kdy výnosové dřeviny začaly mít problémy s imisemi a hledalo se řešení pro nejvíce postižené oblasti, byl přizván na pomoc i jeřáb. Došlo tedy k jeho rehabilitaci. Tím, že se po dlouhou dobu o jeřáb nikdo vážně nezajímal (s výjimkou vyříznutí této nežádoucí dřeviny při prořezávkách), zapomnělo se mnohé z toho, k čemu všemu kdysi býval jeřáb užitečný. Doba se změnila, mnohé patří nenávratně minulosti. Nemůže být ale na škodu něco z toho si připomenout a zamyslet se nad tím, kde by jeřáb mohl být vhodným, třeba malým doplňkem.

PĚSTOVÁNÍ JEŘÁBU BŘEKU A OSKERUŠE

Ing. Zdeněk Prudič, CSc.

Zájem o vtroušené dřeviny vyvolala především nutnost udržet biodiverzitu lesních porostů. Na západě k tomu vedly ekonomické zkušenosti. Existují tam totiž specializované nábytkářské firmy na výrobu břekového (resp. oskerušového) nábytku. Do Německa se nejvíce dováží břek z Francie. V letech 1995-1999 byly maximální ceny břeku na dýhy v rozmezí 3-18 tis. DM/m3. Zavedením břeku a oskeruše do našich lesních porostů 1. a 2. vegetačního stupně se tak zvýší nejen jejich biodiverzita, ale i tržní hodnota. K zajištění udržení a výsadby břeku i oskeruše v našich lesích je, mimo opatření uvedených v příspěvku, nutná ještě zásadní věc: přesvědčit majitele lesa o jejich významu a rozšířit znalosti týkající se obou uvedených druhů jeřábu.

INVENTARIZACE JEŘÁBU OSKERUŠE V MORAVSKÝCH KARPATECH

Ing. Marie Benedíková, Ing. Zdeněk Prudič, CSc. - VÚLHM, Výzkumná stanice Uherské Hradiště

Problematika výskytu jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) byla ve VÚLHM výzkumné stanici Uherské Hradiště řešena v rámci úkolu “Záchrana genofondu vybraných listnatých dřevin v přírodních lesních oblastech Jihomoravských úvalů a Moravských Karpat”. Pozornost byla věnována nejen oskeruším rostoucím v lese, ale také v zemědělské krajině.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.