Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 3/05

Strategická koncepce MZe pro Lesy ČR, s. p.

Na mezinárodním sympóziu Moderní trendy a úspěšný management v podnicích státních lesů EU představil v sobotu 19. 2. 2005 náměstek ministra zemědělství a šéf strukturální sekce MZe Karel Mach strategické zásady správy státních lesů v působnosti MZe. Na sympóziu vystoupili také zahraniční hosté ze státních lesů Rakouska, Finska a Bavorska, kteří prezentovali své systémy hospodaření po proběhlých či probíhajících reformách. S obsahem jejich vystoupení vás blíže seznámíme v příštích číslech Lesnické práce v rámci našeho chystaného cyklu o lesnicky významných evropských zemích. Součástí sympózia byla i tisková konference za účasti pozvaných hostů.

Náhrada újmy za ztížení hospodaření

Lenka Vokasová

V dubnu roku 2004 byla schválena novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 218/2004 Sb., dále jen „zákon“). Novela byla motivována zejména potřebou legislativně zakotvit v českém právním řádu soustavu evropsky významných chráněných území Natura 2000. S tím souvisí zakotvení povinnosti náhrady újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření, která byla včleněna do § 58. Nárok na náhradu musí být uplatněn do tří měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala – tzn. za rok 2004 do konce března 2005.

Aktivní propagace dřeva v ČR

3. února 2005 podepsaly Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH) a ProHolz Austria dohodu o společné propagaci dřeva v ČR pro rok 2005 s možností prodloužení o dva roky. U této příležitosti uspořádaly tiskovou konferenci za účasti nejvyšších představitelů ČAPLH (prezidenta Ing. Josefa Horáka a výkonného ředitele Ing. Jiřího Kořínka) a ProHolz (prezidenta dr. Dietra Kainze a výkonného ředitele Mgr. Georga Bindera). Cílem této nové kooperace je propagace dřeva jako suroviny a výrobního materiálu v ČR, a to bez ohledu na zemi původu, na vlastníka, dodavatele či způsob zpracování. Prostředkem propagačních aktivit má dřevo získat významnější roli v architektuře i dalších oborech. Dalším záměrem je budování pozitivního image lesního hospodářství s ohledem na zužitkování dřeva jako obnovitelné suroviny.

Aktuální problémy lesního školkařství

Při příležitosti 10. výročí založení Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ) přinášíme krátkou reportáž z valné hromady SLŠ ČR, rozhovor s výkonným manažerem Sdružení Ing. Vladimírem Foltánkem o aktuálních problémech tohoto oboru a pohled odpovědných pracovníků LČR na současnou situaci.

Patologický účinek mrazu a sněhu na smrčiny

Martin Čermák, Milena Martinková, Václav Nárovec

V posledních šesti letech byla na stránkách Lesnické práce (LP) publikována řada prací, vztahujících se k dílčím aspektům zdravotního stavu mladých orlickohorských smrčin (např. LP 10/99, 6/00, 10/00, 6/01, 10/01, 11/01, 5/02, 11/02, 12/02, 1/03, 4/03). V předchozím čísle LP (2/05) se znovu k problematice vrací pan Ing. Miloš Dušek z pobočky ÚHÚL v Hradci Králové. Jeho velmi podnětná zjištění o tom, že zjevnému ovlivnění stavu smrčin předcházejí teplotně nadnormální podzimní měsíce, časný nástup mrazů v podzimním období a také náhlé oteplení v jarních měsících, motivují k doplnění již dříve publikovaných poznatků (LP 4/03) o upřesňující popis reakcí dřevin na uvedené meteorologické situace.

Malajské lesnictví a dřevozpracující průmysl

Cheah Kam Huan

Podle odhadů pokrývají lesy a zemědělské intenzivně pěstované dřeviny (palma olejná, gumovníky a jiné) v Malajsii zhruba 25 milionů ha půdy; z toho 19,54 milionu hektarů (60 % plochy) tvoří přirozené lesy. Podle národní koncepce pro lesy bylo 14,45 milionu ha vyčleněno jako trvale chráněné lesy, které budou trvale zachovány, a plochy určené k produkci, avšak podléhající takovým předpisům pro řízení, aby se lesy mohly uchovat jako obnovitelné zdroje do budoucna. Kromě toho bylo dalších 1,94 mil. ha lesa prohlášeno za národní parky, chráněná území volně žijící zvěře a přírodní rezervace.

Nové technologie na bázi SLKT

Oto Lasák

Naše redakce se pokusila zaměřit na současné možnosti nejen v oblasti nabízených strojů, ale především používaných technologií na bázi speciálních lesních kolových traktorů (SLKT) v okolních státech. Ty mají nejen podobné podmínky hospodaření, ale dosud ve větší míře používají i klasické technologie než v současné době velmi populární harvestory a vyvážecí traktory. V sousedním Německu již několik let úspěšně používají SLKT vybavené kromě dvoububnového navijáku i hydraulickým jeřábem. Protože tuto technologii u nás nikdo dosud nepopsal, navštívil jsem společně s prof. Ulrichem z LDF MZLU v Brně naše sousedy v Německu, kteří nám ochotně předvedli a popsali problematiku technologických postupů při soustřeďování dříví pomocí jeřábu.

Novinky ve studiu na FLE ČZU v Praze

Vilém Podrázský, Pavel Pech, Jiří Viewegh

Systémy studia na českých lesnických fakultách, brněnské i pražské, prodělaly řadu změn. Po roce 1990 došlo ke značnému rozšíření nabízených oborů. Zvýšila se tak konkurenceschopnost fakult obstát v soutěži s ostatními při zachování profilového oboru - lesního inženýrství. V systému, který favorizuje kvantitu studentů před jejich kvalitou, umožnil tento postup zachovat poměrně nízký počet studentů lesnictví a přes nivelizující tlaky Evropská unie (EU) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) i poměrně vysokou kvalitu studia ve světovém kontextu. Navíc uplatnění pedagogů s lesnickým vzděláním v dřevařských studijních programech umožnilo lepší propojení lesnicko-dřevařského sektoru. Došlo ke vzniku krajinářských, ekologických a environmentálních oborů s vyšší úrovní znalostí technických aplikací a zodpovědnosti absolventů ke krajině a životnímu prostředí, než je zvykem na jiných typech univerzit a fakult. To se projevuje i v relativně lepším uplatnění absolventů v praxi.

Ještě k zalesňování zemědělských půd

Milan Košulič st.

Myšlenku vměšovat se do problematiky zalesňování zemědělských pozemků jsem původně chtěl definitivně opustit. Měl jsem dojem, že k tomuto tématu bylo již řečeno skoro vše. Některé informace ve sborníku ze semináře o zalesňování zemědělských půd (ZP), konaného 30. 9. 2004 v Pelhřimově, a poté článek „Strategie zalesňování nelesních půd“ v LP 1/05 mne však přiměly vyslovit se k tématu ještě jednou. Co v obou textech považuji za chybné, z čeho tyto chyby plynou a jak to změnit?

Lesní ochranná služba informuje

Vážení čtenáři,

od tohoto čísla otevíráme na stránkách LP jednostránkovou poradenskou a informační rubriku věnovanou ochraně lesa, jejíž náplň bude zabezpečovat Lesní ochranná služba (LOS) VÚLHM. Rubrika ponese název „Lesní ochranná služba informuje“. Zaměří se na aktuální, závažné či neobvyklé problémy, s nimiž se lesníci obracejí na LOS. Dále vás seznámíme s nejrůznějšími praktickými i obecnými záležitostmi ochrany lesa u nás (případně též v dalších zemích střední Evropy). Nebude chybět ani kalendář činností či opatření, na které byste v daném měsíci neměli zapomenout. Uvítáme samozřejmě veškeré vaše náměty a dotazy k problematice ochrany lesa. Na této úvodní stránce rubriky naleznete základní informace o činnosti LOS a březnový kalendář ochrany lesa.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.