Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 01/06

EU podporuje lesnictví jako součást venkova

Společenská objednávka využití lesa se s vývojem mění. Stát jako zástupce společnosti používá k prosazení a udržení svých záměrů mimo jiné dotačních nástrojů. Povinnosti určené legislativou, které jdou nad základní rámec hospodaření v lese, je nutné vlastníku lesa finančně kompenzovat. Les je nedělitelnou součástí venkova a současná dotační politika na něj také tak nahlíží. Dotační politiku a možnosti jejího využití jednotlivými vlastníky nám přiblížil Ing. Zdeněk Petřík, ředitel Městských lesů Hradec Králové a. s.

Rok po kalamitě na Slovensku - Jak hodnotí uplynulý rok české firmy a slovenští lesníci?

Veronika Kmínková

V červnovém čísle LP (str. 10) jsme vás informovali o tom, jak probíhá zpracování kalamity na Slovensku, kterou způsobil orkán 19. listopadu 2004. Práce tehdy po dlouhotrvající zimě s extrémní výškou sněhové pokrývky teprve nabíraly na intenzitě. Záměrem slovenských lesníků bylo zpracovat naprostou většinu kalamitního dříví do konce roku 2005, důvody jsou evidentní – hrozba rozsáhlé kůrovcové kalamity a znehodnocení padlého dříví. Jak se tento záměr zdařil, jak při tom pomohly české firmy, zda-li pro ně byly práce ekonomicky efektivní, jaké byly hlavní problémy na obou stranách a jaké z toho všichni zúčastnění získali zkušenosti do budoucna – to jsme zjišťovali u obou největších zadavatelů prací – Lesů SR, s. p., a Státních lesů TANAP, s. p. – a u českých firem, které zpracovávaly nejvýznamnější objemy kalamitní hmoty.

Konference: Jedle bělokorá – 2005

Jan Bercha

Není tomu tak dlouho, co byla jedle bělokorá, velikán českého hvozdu, považována za dřevinu sice ceněnou, avšak vzácnou a ustupující. Původní odhadované celkové zastoupení (až 1/5) se postupem času výrazně snížilo na setinové. O důvodech tohoto poklesu se vedly, vedou a povedou vášnivé debaty, ale jedle, jak se zdá, se začíná opět prosazovat. Je nasnadě, že lesník je tu od toho, aby ji v jejím prosazení pomohl.

JEDLE BĚLOKORÁ V NP ŠUMAVA V DATECH INVENTARIZACE LESŮ

Vladimír Zatloukal, Martin Černý, Jan Pařez

Rozsáhlý soubor dat získaný inventarizací lesů skýtá velké možnosti různých, dosud často netradičních pohledů na lesní ekosystémy. Jedním z nich je vyhodnocení postavení jedle v lesích Národního parku (NP) Šumava. Průměrné zastoupení jedle bělokoré v NP Šumava je podle inventarizace lesů pouhých 0,7 %. Při tvorbě LHP se zde aplikuje instrukce, kdy veškeré i jednotlivě vtroušené dřeviny jsou uváděny nejméně jedním procentem; to může při zpracování lesních hospodářských plánů způsobit u vtroušených dřevin mírné nadhodnocení. Přirozené zastoupení jedle bělokoré podle rekonstruované potenciální přirozené druhové skladby bylo v NP Šumava kolem 13 %; to znamená, že stávající zastoupení jedle je oproti přirozenému téměř dvacetkrát nižší.

Okus přirozené obnovy jedle

Petr Čermák

Problematika poškozování jedle zvěří je opakovaně diskutována minimálně od začátku 20. století. V dobové lesnické literatuře můžeme najít časté zmínky o neúspěšné obnově jedle, která je kromě jiných faktorů vyvolána rozsáhlým poškozením zvěří. Od 20. let minulého století zastoupení jedle dramaticky pokleslo a lokality s její úspěšnou přirozenou obnovou jsou dnes spíše výjimkou. Za stejné období několikanásobně vzrostly početnosti populace sudokopytníků. Přestože nelze současnou situaci jedle bělokoré v lesích ČR interpretovat jako primární důsledek okusu, je důležité se zabývat otázkou, jak dalece mohlo (a může) působení zvěře ovlivnit zastoupení jedle a její přirozenou obnovu.

Dřevěný popel – odpad, nebo cenná surovina?

Jiří Souček, Ondřej Špulák

Zvýšený zájem o energetické využívání dřevní suroviny s sebou přináší nárůst produkce dřevěného popela. Dokonalým spálením dřevní hmoty vzniká 6–10 % popela. Při předpokládaném zvyšování objemu spalované biomasy může popel do budoucna představovat závažný problém, může však být i významnou druhotnou surovinou. Chemické rozbory potvrzují příznivé zastoupení živin a prvků, popel lze vhodně využít jako přírodní hnojivo omezující acidifikaci půdy a potenciální nevyváženost živin. Složení popela kolísá v závislosti na vstupní surovině a procesu zpracování. Širšímu použití popela jako hnojiva musí předcházet jeho chemický rozbor a zjištění potřebné hnojivé dávky. Dosavadní zahraniční poznatky potvrzují příznivý hnojivý efekt na většině stanovišť.

ForestryImages.org - Nejrozsáhlejší databáze lesnických obrázků

Petr Kapitola

V březnu 2005 se ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) ve Strnadech uskutečnil krátký seminář, na němž byla prezentována internetová databáze Forestry Images. Přednášel jeden z autorů a koordinátorů projektu, G. Keith Douce, profesor entomologie na univerzitě v Georgii (USA). Náš výzkumný ústav se poprvé zapojil do projektu již v roce 2003, ale teprve během pobytu profesora Douce ve Strnadech v roce 2005 byla započata intenzivnější spolupráce. Ta v podstatě znamená, že na webových stránkách www.forestryimages.org budou zpřístupňovány obrázky z archivu VÚLHM (v první řadě jde o stovky fotografií z archivu útvaru ochrany lesa, pořízených především v rámci činnosti Lesní ochranné služby).

Hmyzí škůdci šišek a semen smrku ztepilého

Václav Skuhravý, Zdenka Hlavová

Smrk má v Česku a celé Evropě mnoho hmyzích škůdců, kteří napadají především jeho jehlice nebo žijí pod kůrou větví či v kořenech. Také jeho šišky a semena mají své druhy škůdců, které je ohrožují a snižují možnost použití semen ve školkách. V zimě r. 2004 a na jaře r. 2005 jsme podle odběrů vzorků z lokalit různých semenných oblastí České republiky zhodnotili výskyt nejhojnějších druhů hmyzu, objevujícího se v šiškách. Cílem bylo zjistit, které hlavní druhy se u nás vyskytují, jaké je jejich rozšíření na našem území a zda se intenzita tohoto rozšíření mění v průběhu let.

Stabilita přírodního lesa

Milan Košulič st.

Při obnově rozsáhlých kalamitních holin z poslední doby v českých i slovenských lesích je krajní potřebou položit základ vysoké (nebo aspoň vyšší) ekologické stability pro nově založené lesy. Pro tento účel je vhodné poznávat příčiny stability přírodních lesních ekosystémů. Základy těchto příčin tkví v genekologických vlastnostech populací lesních dřevin, jejich společenstev a uspořádání v čase a prostoru.

LESY SR menia celý systém riadenia

Cieľ: Rovnováha medzi potrebami lesa a zákazníkov

Lesnická práce uverejnila v č.6/2006 rozhovor s generálnym riaditeľom š. p. LESY SR Ing. Karolom Vinšom s titulkom „Státní lesy na Slovensku se mění.“ Za uplynulých šesť mesiacov prešiel štátny podnik ďalšími zmenami, na ktorých sa významnou mierou podieľala expertná skupina Transform z Olomouca. Išlo o nastavenie a preškolenie pravidiel jednotnej sortimentácie porastov na stojato a vývoj a implementáciu novej softwarovej podpory procesu plánovania ťažieb a predaja dreva. K. Vinš sa na margo využívania nového softwaru vyjadril, že tento systém práce s informáciami z lesníckej dokumentácie zásadne mení celý systém riadenia, organizácie a plánovania podniku. On sám považuje začiatok využívania nového softwaru za prelomový krok. O tomto produkte Transformu, ale aj o takmer dvojročnom pôsobení špecialistov spoločnosti v procese reštrukturalizácie a transformácie š. p. LESY SR, ktorí sú pri všetkom dôležitom v plánovaní a implementovaní zmien v organizácii a riadení práce, sme hovorili s jedným z jej spolumajiteľov Petrom Balejom.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.