Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 04/06

Jaká je situace průmyslu papíru a celulózy v ČR?

Svaz průmyslu papíru a celulózy (SPPaC) sdružuje firmy podnikající v odvětví papírenského průmyslu nebo souvisejících oblastech. Využívá-li tento průmysl u nás odhadem pětinu těžené dřevní suroviny, patří bezpochyby k odvětví, jež významně ovlivňuje lesní hospodářství, primárního producenta jím zpracovávané suroviny. SPPaC přijal do svých řad významného partnera, společnost Labe Papír, s.r.o., která u nás zastupuje finskou firmu Myllykoski. Situaci v papírenství nám přiblížil Ing. Tomáš Pařík z SPPaC.

Obnova managementu Lesů ČESKÉ REPUBLIKY

Lesy ČR, s. p, prošly za poslední dobu význačnými personálními změnami. Můžeme si jen přát, aby změna současná byla na dlouhou dobu poslední a chod podniku, jenž hospodaří s majetkem našeho státu, mohl navázat na dobrou minulost a na jejím základě tvořit budoucnost ku prospěchu všech zúčastněných. Dovolujeme si krátce představit osobnosti, v jejichž rukou jsou události příští.

Do jakých rukou svěříme rozvoj venkova?

Nadcházející parlamentní volby se nezadržitelně blíží. Chtíce usnadnit Vaše rozhodnutí, uvádíme pohled několika politických stran na rozvoj venkova, jehož je lesnictví důležitou součástí. Je jisté, že profesionální lesníci jistě netvoří rozhodující část populace, která by mohla svým volebním projevem rozvířit stojaté vody politiky. Ze zveřejněných pohledů jednotlivých stran však mohou usuzovat na směr, kterým se v případě jednotlivých subjektů bude ubírat společenská objednávka k lesnictví.

ČSSD zastoupila paní Zoja Hušková, KDU-ČSL pan Jan Gruza, KSČM pan Pavel Kováčik, ODS pan Jiří Papež, SNK-ED Radim Perlín, SZ pan Tomáš Havlíček, US-DEU pánové František Pelc a Josef Vozka.

Proč vznikla lesnická profese?

Anketa Lesnické práce – I. díl

Mezi čtenáři Lesnické práce se jistě najdou osobnosti z nejrůznějších oblastí lesního hospodářství, lidé různého věku, vzdělání a zaměření. Všech se ale týkají následující otázky, které se zdají být sice vágní, ale nalézt odpověď na ně nemusí být tak jednoznačné a jednoduché. Nepochybně souvisí s poměrně častým názorem, že lesnictví je v současnosti v krizi... Prostřednictvím e-mailů a diskusního fóra na Silvariu jsme se snažili oslovit co nejširší okruh lesníků ve snaze zmapovat názory na toto téma. Odpovědí (ať už myšlených vážně či s nadsázkou) se sešlo hodně a proto je rozdělíme do více čísel LP.

30. Setkání lesníků tří generací - Vztahy a vazby ochrany lesa na ostatní odvětví LH

Veronika Kmínková

Letošní jubilejní 30. Setkání lesníků tří generací pořádala již tradičně Česká lesnická společnost spolu s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) Jíloviště-Strnady, odbornými garanty byli Ing. V. Jančařík a Ing. J. Holuša. Setkání se konalo 9. 3. 2006 v Domě ČSVTS na Novotného lávce a nosným tématem byly tentokrát „Vztahy a vazby ochrany lesa na ostatní odvětví lesního hospodářství“. Ona ostatní odvětví LH byla v příspěvcích zastoupena mj. hospodářskou úpravou a pěstováním lesa, lesnickými melioracemi či ochranou životního prostředí; nejživější diskusi a zájem však pochopitelně vyvolávalo téma „lesnictví vs. myslivost“.

Evropské lesní zdroje - Současný stav a budoucí vývoj

Vladimír Simanov

V dubnu roku 2005 byla vydána Ekonomickou komisí pro Evropu Organizace Spojených národů (UNECE – United Nations Economic Commision for Europe) rozsáhlá studie „European Forest Sector Outlook Study 1960–2000–2020“, o níž informovala Lesnická práce č. 9/2005 (str. 8–9). Cílem studie, která si vyžádala několik let práce expertů a národních dopisovatelů, je poskytnout politikům a řídícím pracovníkům lesního hospodářství a průmyslu zpracování dřeva analýzu dosavadního vývoje a předpoklad trendů pro dalších 20 let. Věcný rozsah studie (zahrnující 38 států) i její vnitřní členění jsou poněkud nepřehledné, což znesnadňuje její studium a formulování prakticky použitelných závěrů pro podnikatelskou praxi. Proto bude postupně prezentována série článků, věnovaných vždy jedné oblasti lesnicko-dřevařského komplexu.

Ekonomická komise OLH ČAZV v roce 2005

Václav Kupčák

Zasedání Ekonomické komise (EK) Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd (OLH ČAZV) bylo v květnu 2005 věnováno ekonomických aspektům ochrany lesa, v říjnu byla diskutována problematika újem a náhrad za omezení hospodaření v lesích v důsledku požadavků společnosti. Obdobně jako v minulých letech z uvedených jednání přinášíme některé poznatky.

Pěstební obaly pro lesní školkařství

Jarmila Nárovcová, Václav Nárovec

Před dvěma lety vyšly v příloze dubnové Lesnické práce (LP 4/04) tiskem první katalogové listy Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (dále jako Katalog obalů). Mezitím byl Katalog obalů, resp. jeho elektronická verze, na webových stránkách (http://vulhm.opocno.cz/sluzby4.html) třikrát aktualizován, naposledy v březnu letošního roku. Toto poslední znění Katalogu obalů, rozšířené o nové katalogové listy ověřených typů obalů, nyní VÚLHM – Výzkumná stanice Opočno připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím Lesnická práce do tisku, a to v podobě metodické příručky. Je to příležitost k připomenutí výchozího záměru i k ohlédnutí, nakolik se jej podařilo realizovat.

Automatická extrakce porostních údajů z obrazových dat DPZ

Filip Hájek

Zjišťování porostních a stromových charakteristik při rozsáhlých lesních inventarizacích lze v řadě případů podpořit nebo nahradit údaji z interpretace obrazu DPZ. V poslední době se vedle rozvoje na poli digitální fotogrammetrie do popředí dostávají také satelitní snímky s velmi vysokým rozlišením (VHR). Tato data představují nový obzor DPZ a oproti leteckým snímkům mají řadu výhod v podobě vyššího spektrálního, radiometrického a temporálního rozlišení. Lze je proto lépe použít k tvorbě znalostně orientovaného klasifikačního systému pro využití v praktickém lesnictví.

Zájem o služby lesních ekosystémů a jejich financování

Vladimír Krečmer

Mezinárodní konvence o vodě a Evropská hospodářská komise OSN připravila do ženevského Paláce národů na 10.-11. října 2005 seminář „Environmentální služby a financování ochrany i udržitelného užívání ekosystémů“. Tak se opět po delším čase objevila na mezinárodním fóru otázka mimoprodukčních funkcí lesa jako služeb pro lidskou společnost. Šlo o akci pod záštitou OSN a proto byl mnoha zemím předem rozeslán dotazník. V něm byl dán velký počet otázek k tématu služeb poskytovaných lesními ekosystémy, a to se zaměřením k oběhu vody v krajině či ochraně kulturní krajiny před vodním živlem. V podstatě se jedná o možnosti dalšího způsobu hospodářského využívání lesních majetků ve veřejném zájmu nabídkou a poskytováním konkrétních užitečných efektů ve sféře environmentální i sociální a posílení pozic lesnictví v éře globalizace.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.