Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 07/06

Oprava nepřesností - LP 8/2006 rozhovor s Ing. F. Koníčkem

Vážení čtenáři časopisu "Lesnická práce",

velmi se omlouváme, v srpnovém čísle v rozhovoru "Všechny platné smlouvy budou uzavřeny do konce září 2007" s Ing. Františkem Koníčkem, generálním ředitelem LČR s.p., došlo k několika nepřesnostem.


Lesníkem nejen v Bhútánu

Při zavádění nových systémů v cizí zemi musí expert čelit několika pokušením. V prvé řadě, každá země má svoji lesnickou tradici, ať je jakkoliv dlouhá a lesnické instituce mají svoji vlastní “kulturu” a setrvačnost. Z nich musí každý expert vycházet a musí je respektovat. Nutné je respektovat kulturu a zvyky země, ve které pracuje. Ty ovlivní organizační i technické snažení. Mnoho expertů podléhá tendencím považovat systém, ze kterého vyšli, za nejlepší. V situacích, kde se setkávají experti z různých zemí, dochází k silnému prosazování vlastních “národních” cest.

9. sněm lesníků ČR - Hlavní problémy lesnictví

Veronika Lukášová 

„Lesnictví se rychle dostává do změněných podmínek národohospodářských, ekonomických, právních, technických, ekologických, vlastnických, organizačních, odbytových i vzdělávacích. Při narůstajícím významu mimoprodukčních funkcí lesa, funkcích vodohospodářských, předpokládaných změn klimatických a značné setrvačnosti vývoje lesa je nutné přesně formulovat a zvažovat účinky jednotlivých opatření a s velkou erudicí dobře prognózovat další směry. K tomu by mělo směřovat naše jednání.“ Takový byl úvod k tématu 9. sněmu lesníků, který se konal 1. 6. 2006 v konferenčním centru Silvia v sídle LČR, s. p., v Hradci Králové. Přednášky i diskuse se skutečně dotýkaly pestrého spektra většiny současných problémů lesnictví a účast na konferenci tomu odpovídala.

 

Aktualizace NLP pro léta 2007 – 2013

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů zahájil v tomto roce práce na novém Národním lesnickém programu pro období 2007–2013 (NLP II).

V úterý 13. června 2006 Česká lesnická společnost, ÚHÚL a AGORA CE zahájili na pořádaném semináři širokou veřejnou diskusi na toto téma.

 

Přestavby borových monokultur

Problematika pěstební péče o porosty s dominantním zastoupením borovice lesní u nás do jisté míry stojí ve stínu smrkového hospodářství. Pro Silva Bohemica, pobočka České lesnické společnosti, uspořádala seminář s exkurzí na lesní správě Plasy, revíru Špankov, dne 18.5.2006.

Přestavby borových monokultur probíhají na stanovištích, kde borovice v potencionálně přirozené vegetaci nemá žádné nebo jen okrajové zastoupení.

Úprava druhové skladby borových porostů

Jiří Souček

Úprava druhové skladby borových porostů je ve střední Evropě dlouhodobě diskutována. Nejčastějším postupem jsou podsadby vhodnými dřevinami; dostatečný průnik světla a srážek pod porost zajišťuje jejich odpovídající růst i bez výraznějších přírůstových ztrát. Na stanovištích s dostatečnou zásobou živin a vody, kde je borovice v původní dřevinné skladbě pouze ojediněle, nepředstavuje změna druhové skladby závažnější problém. S klesající úživností stanoviště stoupají nároky na lesního hospodáře, i na dodatečné vkládání energie při provádění změny druhové skladby.

Bory jako potenciální přirozená vegetace

Miroslav Mikeska

Bory jsou azonální společenstva, která se postupně vyvíjela od preboreálu a zůstala přirozeně zachována na extrémních stanovištích s omezenou konkurencí listnatých dřevin. První boro-březové porosty se objevovaly na našem území ve starším holocénu – v preboreálu. V období boreálu nastupuje fáze světlých borových lesů s lískou. V atlantiku spadá do období klimatického optima rozvoj smíšených listnatých lesů. Od této doby nastává postupný ústup borovice.

Zvyšování druhové rozmanitosti v lesích obce Boží Dar

Karel Picura

Lesy obce Boží Dar se nacházejí v nadmořské výšce 960–1115 m a mají velmi nevyrovnanou věkovou skladbu. Od 17. století jsou podle písemných záznamů postihovány větrnými, sněhovými i kůrovcovými kalamitami; následky těchto kalamit jsou podstatně horší ve stejnověkých smrkových porostech než v porostech věkově či druhově diferencovaných. Tradiční obnovou kalamitních ploch znovu pěstujeme stejnověké smrkové porosty a tím se dostáváme do začarovaného kruhu, kdy připravujeme obdobné problémy dalším generacím.

Produkce a spotřeba celulózy, papíru a kartónu

Vladimír Simanov

Předposlední ze série článků, věnujících se výstupům ze studie „European Forest Sector Outlook Study 1960 - 2000 - 2020“, o níž informovala Lesnická práce č. 9/2005 na str. 460–461 a která byla vydána v dubnu roku 2005 byla vydána Ekonomickou komisí pro Evropu Organizace spojených národů (UNECE – United Nations Economic Commision for Europe), je zaměřen na téma celulózy, papíru a kartónu.

Těžební možnosti u s. p. LČR Hradec Králové

Jaromír Vašíček a kol.

V květnové LP na str. 12 jste se mohli dočíst o těžebních možnostech v lesích na celém území ČR. V rámci stejného zadání od MZe zpracoval stejný tým zaměstnanců Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen ÚHÚL) podobnou studii pouze pro území, které spravují Lesy České republiky, s. p.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.