Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 10/06

Úvodník 10/2006

Vážení čtenáři,

se začínajícím podzimem se opět na plno rozběhla široká škála odborných lesnických akcí a setkání. Nahlédneme-li do kalendáře pořádaných akcí uvnitř jednotlivých čísel Lesnické práce, nalezneme zde témata biologická, technická, ekonomická, legislativní, lesnicko–politická, ale i jiná, která mají spíše charakter zájmových přátelských setkání. Převážná část lesnických seminářů, odborných akcí a setkání však v sobě spojuje většinu zmíněných pohledů, či dokonce všechny. To je samozřejmě nutné, neboť horizonty lesnických rozhodnutí přesahují lidský věk a paměť a nelze pochybovat o tom, že budoucnost s sebou přinese další podněty a změny.  

Editorial 10/2006

Vážená obci čtenářská,

doprava dřeva je samostatným oborem v lesnictví, tvořícím zásadní spojující článek mezi lesem a podniky dřevozpracujícího průmyslu. Doprava dřeva je první krůček, kterým se dostává z lesa na cestu ke svému spotřebiteli. Letecká doprava dřeva je nesmysl, využitelná snad jen v případě náročného přibližování cenných výřezů. S voroplavbou se u nás setkáme již jen jako s ukázkovou záležitostí pro milce starých časů. Železnice se dle všeho stále potýká s různými ekonomickými nešvary, její možnosti tak zůstávají stále stejné.

Univerzální odvozní soupravy jsou drahou variantou

Změna hospodaření v lesích po transformaci LČR, s.p., vedla k významným změnám a vyvolala samozřejmě i změny v dopravě kulatého dříví. Jak se s těmito změnami vyrovnali a mohou vyrovnat dopravci jedinečné komodity – dřevní hmoty, jsme se zeptali pana Ing. Jiřího Prchala, ředitele dopravního závodu společnosti LESS&forest, s.r.o.

Doprava dřeva v nových odbytových a technologických podmínkách

Doprava dřeva – téma, kterému se v odborných kruzích podle mnohých nevěnuje dostatek pozornosti, ačkoli zásadním způsobem ovlivňuje celou ekonomiku lesnicko-dřevařského sektoru. Právě dopravě dřeva, novým odbytovým a technologickým podmínkám posledních let, jejím praktickým i legislativním omezením, příležitostem a trendům byl věnován seminář pořádaný Českou lesnickou společností a Vojenskými lesy a statky, s. p., divizí Hořovice, konaný dne 5. 9. v Tlusticích u Hořovic.

DOPRAVA dříví u VLS, divize Hořovice

Martin Chytrý

Těžba dříví má význam pouze tehdy, pokud bude dříví efektivně využito, popř. zpracováno. V minulosti bylo dříví zpracováváno v místě těžby nebo blízko místa těžby. Dostatek dřeva byl jednou z příčin rozvoje uhlířství, sklářství i železářství v rozsáhlých brdských lesích. Dřevo ovlivnilo i rozvoj řemesel tohoto regionu – řezbářství, jesličkářství či hračkářství. Toto využívání dřeva nevyžadovalo dopravu dřeva na místo jeho zpracování, ale zpracování dřeva se přesunovalo za jeho zdroji.

Možné perspektivy v dopravě dříví

Alois Skoupý, Radomír Klvač, Jiří Kadlec

Doprava dříví musí reagovat na změny v odbytových podmínkách a na vývoj nových dopravních prostředků, které postupně vedou ke změnám technologie soustřeďování a odvozu dříví. Rozvoj vysoce mechanizovaných technologií a snaha o používání šetrných technologických postupů vede též k posunům ve využívání těžebních metod.

Rozvoj a prosperita dopravců dřeva

Jan Bercha

12. září 2006 Velká Bíteš pod patronací přípravného výboru Sdružení dopravců dřevní hmoty (SDDH) hostila zástupce 48 firem, zabývajících se dopravou kulatého dříví, na prvním sjezdu tohoto sdružení.

Stoleté stopy

Jan Bercha

Loukoťová kola bryček vystřídalo gumové obutí skibusů a lesníci se po sto letech podívali na místa, na kterých zanechala stopy obuv jejich předchůdců na někdejším panství Czerninů–Morzinů (dnes součásti Krkonošského národního parku). Česká lesnická jednota zorganizovala roku 1906 pochůzku na místech, kde tehdejší majitel zavedl moderní saskou lesní soustavu a účastníci se mohli seznámit s nabitými padesátiletými zkušenostmi krkonošských lesníků přímo na místě.

Dokážeme efektivně využívat své dřevěné bohatství?

Jan Řezáč

V minulém čísle Lesnické práce (str. 31) byla zveřejněna krátká informace o semináři „Možnosti dlouhodobého využívání dřeva jako obnovitelné suroviny“, který pořádala Nadace dřevo pro život společně se Svazem průmyslu papíru a celulózy dne 9. srpna v Čechticích. Dovolím si ještě se vrátit k tomuto semináři a připojit několik postřehů k myšlenkám, které zde zazněly.

Vlastnictví a regulace v LH a dřevozpracujícím průmyslu

Tereza Šímová

V květnu 2006 bylo zveřejněno Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů. Dokument si kladl za cíl informovat o stavu českých lesů a končil voláním po konkrétních politických krocích, které povedou ke zvýšení regulace činnosti vlastníků lesů. Autoři textu, jinými slovy, vyslovili žádost výrazněji omezit vlastnická práva majitelů lesů.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.