EVROPSKÉ LESY NA CESTĚ K CERTIFIKACI

Redakce

Bezohledná exploatace světových tropických pralesů v průběhu 20. století a jejich rychlý úbytek vyvolal vlnu intenzivního zájmu o jejich záchranu. Vývoj vyústil na počátku 90. let v požadavek certifikace hospodaření v tropických lesích, tj. osvědčení o trvalé udržitelnosti využívání jejich přírodního bohatství lidskou společností. Všeobecné zhoršování zdravotního stavu lesů v průmyslově vyspělých zemích ve 2. pol. 20. století vedlo velmi záhy k rozšíření požadavku certifikace hospodaření i na lesy mírného a severského pásma, tedy i na lesy v České republice. Certifikace by se tak měla stát jedním z kontrolních nástrojů nového mezinárodního standardu, etického kodexu, nakládání s lesy. Pod tlakem trhu začali obchodníci a zpracovatelé dřeva v některých evropských zemích vyžadovat dodávky dřeva s certifikátem třetí nezávislé osoby.

Z iniciativy především řady ekologických hnutí vzniklo ve světě asi 50 certifikačních systémů, založených na různých principech. Pro evropské lesy, které jednak rostou v odlišných přírodních podmínkách, jednak prošly ve své historii jiným sociálně-ekonomickým vývojem tyto systémy certifikace vesměs nevyhovují. Navíc více než 60 % lesů v Evropské unii patří soukromým vlastníkům, kterých je asi 12 mil. Velikost těchto lesních majetků nepřesahuje v průměru 3-5 hektarů. Právě z iniciativy soukromých vlastníků lesů Evropy a reprezentantů lesního průmyslu vznikl v polovině letošního roku Panevropský systém certifikace lesů (PEFC - Pan European Forest Certification), jehož druhé valné shromáždění se konalo 4.-5. listopadu v Praze. Jeho účastníci mimo jiné navštívili přímo řízený závod LČR na Dobříši a Lesní správu Karla Schwarzenberga, Orlík nad Vltavou, kde se seznámili se způsobem obhospodařování zdejších lesů.

PANEVROPSKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ

PEFC je dobrovolná iniciativa soukromých vlastníků založená na shodě v pohledu na to, co je trvale udržitelné hospodaření v lesích na národních nebo regionálních úrovních; nabízí evropský rámec pro vytvoření vzájemně porovnatelných národních certifikačních systémů a jejich vzájemné uznávání; usiluje o posílení a zlepšení pozitivního obrazu lesnictví ve společnosti a dřeva jako obnovitelné suroviny; přispívá k podpoře ekonomicky životaschopného, ekologicky vhodného a společensky prospěšného hospodaření v lesích. Systém PEFC je založen na auditu nezávislou třetí stranou. Protože certifikace má především poskytovat ověřitelné záruky spotřebitelům a veřejnosti, že lesy jsou skutečně obhospodařovány udržitelným způsobem, jsou velmi důležitými principy PEFC důvěryhodnost, dobrovolnost, transparentnost, finanční efektivita.

Strukturu panevropské certifikace lesů připravovali vlastníci lesů a lesní průmyslové organizace v řadě evropských zemí od července 1998. Hlavní důvody, které k tomu vedly, byly: 1. pokračující snižování lesních zdrojů vyžaduje vynaložení úsilí pro další podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích; 2. potenciální užitek z certifikace jako dobrovolného nástroje komunikace o trvale udržitelném hospodaření v lesích směřované k zákazníkům a spotřebitelům; 3. nevhodnost existujících certifikačních systémů s ohledem na drobné vlastnictví lesů; 4. riziko případného zmatku při nárůstu různých certifikačních systémů vzniklých na trhu; 5. rozdílné mezinárodní požadavky vztahující se k certifikaci lesů a různorodost národních ekonomických, sociálních, ekologických a kulturních situací zahrnující vlastnictví lesů.

Rada panevropské certifikace lesů (Pan European Forest Certification Council), která má statut neziskové organizace registrované v Lucembursku, byla založena v Paříži v červnu letošního roku následujícími zeměmi: Rakousko, Belgie, Česká republika, Francie, Finsko, Německo, Irsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. V rámci 2. valné hromady konané v Praze v listopadu letošního roku byly dále přijaty Dánsko a Lotyšsko. Jako mimořádní členové se připojily: Konfederace Evropského papírenského průmyslu (CEPI), Evropská asociace obchodu se dřevem (FEBO), Evropská konfederace dřevozpracujícího průmyslu (CEI - Bois), Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF) a Organizace evropských vlastníků půdy (ELO). Do konce roku 1999 stačily severské země Finsko, Švédsko a Norsko předložit své národní certifikační systémy k posouzení v rámci PEFC a v případě jejich uznání budou moci certifikovat pod hlavičkou PEFC. Dřevo a výrobky ze dřeva pocházejících z těchto lesů budou mít přístup k logu PEFC. Předpokládá se, že během roku 2000 by mělo být několika národními certifikačních systémy certifikováno asi 20 mil. ha evropských lesů.

TRVALE UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Trvale udržitelným hospodařením v lesích se rozumí podle rezoluce H1 Ministerské konference na ochranu lesů v Evropě (Helsinky) správa a využívání lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnost a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti i budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a globální úrovni a které nepoškozují ostatní ekosystémy.

Obecná kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích, tak jak byla definována v panevropském procesu ochrany lesů v Evropě (Helsinky, Lisabon), jsou tato: 1. zachování a vhodné rozšiřování lesních zdrojů a jejich přínos ke globálnímu koloběhu uhlíku; 2. zachování vitality lesních ekosystémů; 3. zachování a podpora produkčních funkcí lesů; 4. zachování, ochrana a vhodné zvyšování biologické diverzity lesních ekosystémů; 5. zachování a vhodné posílení ochranných funkcí lesa; 6. zachování ostatních sociálně-ekonomických funkcí. PEFC se přihlásil k těmto kritériím a přijal je jako základ chápání trvale udržitelného hospodaření v lesích v podmínkách evropského kontinentu. Zároveň tato kritéria slouží jako podklad pro porovnávání a uznávání národních systémů a jejich kritérií certifikace.

Cílem PEFC je: 1. nabídnout panevropský rámec pro vytváření srovnatelných národních certifikačních systémů a jejich vzájemné uznávání; 2. posílit a zlepšit pozitivní image lesnictví a dřeva jako obnovitelné suroviny; 3. přispět k podpoře ekonomicky životaschopného, environmentálně vhodného a sociálně prospěšného obhospodařování lesů; 4. dát záruku zákazníkovi a celé veřejnosti, že lesy certifikované pod tímto programem jsou obhospodařovány trvale udržitelným způsobem; 5. být založen na regionálních úrovních certifikace a otevřen pro ostatní výhodné možnosti.

Předmětem činnosti PEFC je: 1. ustanovit seznam obecných principů pro dobrovolnou certifikaci trvale udržitelného hospodaření v lesích; 2. zavést obecný rámec pro tvorbu certifikačních kritérií na národní úrovni; zavádět mechanismy pro vzájemné uznávání certifikačních systémů zapojených v PEFC; zavést společnou obchodní značku jako nástroj komunikace.

ZÁVĚR

K systému PEFC přistoupila i Česká republika. Při Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse n. L. vzniklo Národní certifikační středisko, které v současné době přizpůsobuje národní certifikační systém hospodaření v lesích ČR podmínkám stanovených PEFC.

Bližší informace můžete získat na webové adrese (www.pefc.org) nebo na kontaktní adrese: Ing. Jaroslav Tymrák, Národní certifikační středisko, Nábřežní 1326, 250 44 Brandýs n. L., tel.: 0202/80 01 95, 0602/516 290, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.