Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 1/00

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST SOUKROMÉHO VLASTNÍKA LESA

JUDr. Dr. Ing. Martin Flora - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Problematika odpovědnosti patří v právní vědě k nejsložitějším a názory na její podstatu a řadu otázek s ní spojených se velmi různí. Předmětem diskuse je v první řadě otázka, zde se právní odpovědností míní již odpovědnost za splnění určité primární povinnosti (např. povinnosti zalesnit holinu do dvou let od jejího vzniku podle § 31, odst. 6 zák. 289/1995), z čehož vychází koncepce odpovědnosti preventivní (též aktivní), nebo zda právní odpovědnost vzniká až v situaci, kdy je primární povinnost porušena (tj. v našem příkladu tehdy, když vlastník lesa holinu do dvou let od vzniku nezalesní), což je východisko koncepce odpovědnosti následné (též pasivní). V teorii i praxi v současnosti převažuje názor, že za právní odpovědnost lze považovat pouze odpovědnost následnou (pasivní).

PROGRAM PHARE - Zdroj prostředků pro spolufinancování lesnických projektů

Redakce

Dne 12. října 1999 byl v Teplicích slavnostně předán první z projektů přeshraniční spolupráce spolufinancovaný z prostředků programu Phare. Generální ředitel s. p. Lesy ČR Ing. Jiří Oliva a zástupce delegatury Evropské komise Ing. Zdeněk Kunft v jednom z porostů symbolicky přestřihli pásku a vyjádřili naději nad úspěšným dokončením dalších společných projektů, které již probíhají.

SILVARIUM lesnicko-dřevařský internetový server - Již milión shlédnutých www stránek

Jindřich Ekart

Období kolem změny letopočtu, zvláště když se mění i tisíciletí, je tradiční příležitostí k rekapitulaci uplynulého času a smělým plánům do budoucnosti. U moderního a dravě se vyvíjejícího média, jímž internet bezesporu je, však není žádný plán dostatečně odvážný, pokud není bezodkladně uskutečněn. Před rokem se zrodil nápad realizovat na internetové síti místo, které bude sloužit jako veřejné lesnicko-dřevařské informační centrum. Toto místo se nazývá SILVARIUM a řada čtenářů již jistě ví, na jaké internetové adrese se nachází. Od začátku provozu serveru (březen 1999) návštěvníci shlédli již více jak milión stránek a zájem o informace na jeho stránkách má jednoznačně vzestupnou tendenci. Všechny, kteří stránky SILVARIA dosud nenavštívili, zveme na internetovou adresu www.silvarium.cz.

RESUME

Thirty-eight year results of European larch (Larix decidua Mill.) provenance trials (IUFRO series 1958/59) in the Czech Republic
Jiří Šindelář, Josef Frýdl (pp. 18-19)

This report contains the results of evaluations and measurements of the four research plots (IUFRO series 1958/59) 38 years after they were established. Elsewhere, evaluations were made according to the methods proposed by the IUFRO co-ordinator, R. Schober. The parameters measured included height growth, DBH and stem form, plus average volume production was calculated. The results were subjected to standard statistical tests. Biomass production was estimated on a per ha basis. The autochthonous and allochthonous Sudetic provenances were shown to be best. In spite of their average stem form they produce a very good level of volume. These results agree with results from previous research in the Czech Republic and elsewhere.

LESNICKÁ VÝROČÍ - LEDEN 2000

PhDr. Jiří Uhlíř, emeritní profesor SLŠ Trutnov a řádný člen Obce spisovatelů

- 3. 1. 1865 - v Praskolesích u Berouna na Karlštejnsku se narodil Ferdinand Sekyrka, Ing., lesnický pedagog a technik v Písku. Po absolvování vyšší reálky v Praze (1881) a po lesnické praxi vystudoval Vyšší lesnický ústav v Bělé p. B. (1884). Posléze se nadále vzdělával a od září 1886 do r. 1906 působil jako odborný učitel a později profesor na lesnických školách v Písku a posléze pracoval jako samostatný referent pro správu, projektování a stavbu okresních silnic na Okresním úřadě v Písku. Pro okres písecký a sušický vypracoval lesní hospodářské plány, soupis majetku obcí a osad píseckého okresu, sestavil přehlednou mapu, projektoval a stavěl silnice na Písecku. Vypracoval i generální projekt na stavbu dráhy Nakří - Netolice a Blatná - Březnice v délce 64 km. Roku 1920 byl Sekyrkovi ministerstvem veřejných prací udělen stavovský titul “inženýr”. V plném pracovním nasazení strávil 46 služebních let (až do r. 1932).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST Výzkumného Ústavu Lesního Hospodářství a Myslivosti

Publikační činnost Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, která je od samého vzniku lesnických ústavů důležitou součástí prezentace výzkumné práce na veřejnosti, byla a je zajišťována útvarem VTEI, oddělením redakce. Lesnická veřejnost má možnost získat informace o současném výzkumu ve VÚLHM v několika edičních řadách, do kterých přispívají především vědečtí a odborní pracovníci Výzkumného ústavu. Publikace však nejsou vyhrazeny pouze pro interní pracovníky, také ostatní zájemci o zveřejnění výsledků své práce mohou přispívat do publikací VÚLHM. Přehled odborné literatury na stránkách Lesnické práce by měl sloužit k lepší informovanosti o publikační činnosti v oblasti lesního hospodářství. Každý, kdo bude mít zájem o kopii jakéhokoliv článku, uvedeného v tomto přehledu, může ji získat za malý poplatek v knihovně VÚLHM.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.