Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 1/00

SNĚMOVNOU PROŠEL V PRVNÍM ČTENÍ NÁVRH NOVELY LESNÍHO ZÁKONA

Redakce

Poslanecká sněmovna nechala projít do druhého čtení návrh tzv. “malé” novely lesního zákona, jejímž předložením reaguje MZe na rozmáhající se nelegální těžby dřeva, především v lesích drobných soukromých vlastníků. Některé podnikatelské subjekty totiž vyhledávají soukromé vlastníky lesů, výhodně (lacino) od nich kupují lesní porost (tzv. nastojato) a bez ohledu na omezení, vyplývající z lesního zákona, lesní porost vykácí, dřevo odvezou a se značným ziskem prodají. Zneužívají přitom nedostatků lesního zákona, spočívajících v dané souvislosti v tom, že povinnosti, resp. omezení týkající se těžby dřeva v lese jsou lesním zákonem ukládány vlastníku lesa a ne tomu, kdo les v rozporu se zákonem skutečně vytěží. Aby bylo možno těmto aktivitám alespoň zčásti účinně čelit, navrhuje MZe novelizovat (změnit a doplnit) ta ustanovení lesního zákona, která se týkají těžby dřeva (§ 33) a také pokutová ustanovení, která se týkají podnikatelských subjektů (§ 54) i vlastníků lesů (§ 55).

VEŘEJNÉ UŽÍVÁNÍ OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH LESŮ

Ing. Jiří Procházka - Lesy města Písku, s. r. o.

Městské a obecní lesy jsou předurčeny k využívání veřejností, k návštěvám a ke krátkodobé rekreaci. Jsou významným krajinným prvkem v okolí měst a obcí a přinášejí obyvatelům možnost odpočinku. Majitel - město, případně obec přímo ovlivňuje záměry, cíle a rozsah podpory rekreačních funkcí lesa. Ve využití lesa k rekreaci je rozdíl mezi obcemi a městy. I když se struktura obyvatel na venkově změnila, obyvatelé vesnic navštěvují lesy většinou za nějakým účelem, např. houbařením, případně za prací ve vlastním lese. Proto největší význam krátkodobě navštěvovaných lesů je v okolí měst a městských aglomerací.

PROVENIENČNÍ PLOCHY MODŘÍNU OPADAVÉHO

Mezinárodní výzkumné provenienční plochy modřínu opadavého série IUFRO 1958/59 v České republice ve věku 38 let

Ing. Jiří Šindelář, CSc., Ing. Josef Frýdl, CSc.- VÚLHM Jíloviště-Strnady

Modřín opadavý (Larix decidua Mill.) nepatří v ČR k dřevinám hospodářsky nejvýznamnějším, avšak jeho produkční a stabilizační funkce v lesních porostech není nezanedbatelná. Dlouhodobé koncepce lesního hospodářství ČR počítají do budoucna se zvýšením jeho zastoupení ze současných 3 % asi na 5 %.

MODŘÍN ADAMOVSKÝ

Ing. Jiří Truhlář, CSc. - Školní lesní podnik “Masarykův les” Křtiny

Školní lesní podnik “Masarykův les” Křtiny (ŠLP) je dnes centrem rozšíření populace modřínu opadavého (Larix decidua Mill.), který je pro svoje vynikající růstové vlastnosti považován za samostatnou kulturní populaci, označovanou jako modřín adamovský, viz např. Směrnice pro uznávání a zabezpečení zdrojů reprodukčního materiálu dřevin a pro jeho přenos (VÚLHM, 1988). Modřín je v této oblasti dřevinou nepůvodní a byl sem uměle zaveden. Velmi se mu zde daří a zdomácněl tu natolik, že se stal běžnou hospodářskou dřevinou. Jeho průměrné zastoupení na území podniku je dnes 8,6 % a ve výhledovém cíli se plánuje 10 %. Pěstební význam zdejšího modřínu opadavého, jeho výjimečnost a důvody pro odlišení samostatné kulturní populace snáze pochopíme studiem historie jeho vnášení do lesních porostů ŠLP.

POMOZTE NÁM HLEDAT NEJVĚTŠÍ STROMY

Dr. Ing. Petr Maděra, Ing. Lubomír Úradníček, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Než do krajiny našeho státu významněji zasáhl člověk, byla pokryta lesem více jak z 90 %. V přirozených podmínkách by tedy převažovaly listnaté lesy s dubem a především bukem, s vtroušenými ostatními listnáči a jedlí. Lesní společenstva s dominancí smrku by rostly pouze v horských oblastech.

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ OLEJE PRO MAZÁNÍ MOTORŮ MOTOROVÝCH PIL - METODA A JEJÍ OVĚŘENÍ

Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc., Ing. Radomír Klvač - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU v Brně

Ze zákona o lesích č. 289/1995 Sb. (§ 13 odst. 3, pís. d, § 32 odst. 8) vyplývá povinnost používat výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny. Do budoucna však lze předpokládat zpřísnění současných požadavků a rozšíření jejich platnosti i na jiné provozní náplně lesnických strojů.

VADA KMENE BUKU TYPU “T” (T - DISEASE)

Ing. Vlastislav Jančařík, CSc., Ing. Jiří Šindelář, CSc., Ing. Vlasta Vančurová - VÚLHM Jíloviště-Strnady

V dubnu 1999 vydal Český normalizační institut Českou technickou normu “Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk”. Norma je českou verzí evropské normy EN 1316-1: 1997, má status české technické normy s platností od 1. ledna 2000. Evropská norma, schválená CEN (Evropský výbor pro normalizaci - Comité européen de normalisation) v roce 1997, je určená v členských státech k zavedení jako národní norma a vyžaduje současné zrušení národních norem, které jsou s ní v rozporu. Česká republika je členem CEN od 1. dubna 1997 a v rámci harmonizace technických předpisů ČR s technickými předpisy ES je norma zaváděna do české soustavy norem.

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ – THAYATAL

Tomáš Vrška, Jan Řezáč

Prvního ledna roku 2000 vznikl na rakouském (pravém) břehu řeky Dyje Národní park Thayatal se sídlem Správy NP v Hardeggu. Ve spojení s českým Národním parkem Podyjí tak bylo vytvořeno jedinečné mezinárodní území ochrany přírody nejvyšší kategorie evropského významu.

KONTAMINACE LESNÍHO PODROSTU INSEKTICIDEM PO LETECKÉ APLIKACI

Ing. František Bartoníček, CSc., Ing. Helena Maloňová - Státní zdravotní ústav Praha
Ing. Milan Švestka, DrSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

V posledním desetiletí obecně dochází ke snižování rozsahu aplikací pesticidních přípravků. V ochraně porostů před hmyzími škůdci je uplatňována letecká aplikace chemických insekticidů jen v nezbytných případech a pokud není k dispozici vhodný biopreparát. Např. v letech 1997-1998 bylo u nás letecky ošetřeno chemickými insekticidy vždy cca 3500 ha, tj. pouze cca 0,013 % celkové porostní plochy. Povinností majitele je označit ošetřené porosty výstražnými tabulkami s uvedenou ochrannou lhůtou, tj. časovým intervalem, kdy je zakázán sběr lesních plodin, popř. jiná činnost.

HOSPODAŘENÍ V MALÉM LESE - NOVÁ RUBRIKA

Ing. Petr Zahradník

Asi 23 % českých lesů (téměř 610 ha) je v současné době obhospodařováno přibližně 150 tis. soukromými vlastníky a tento počet se může v nejbližší době ještě mírně zvýšit. Významné je, že 77,1 % vlastníků hospodaří na výměře menší než 1 ha a více než 10 ha vlastní pouze 1,1 % vlastníků.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.