ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - XIII.

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku)
13. část - Státní správa v lesích

Mgr. dr. ing. Martin Flora - FLD MZLU Brno

Státní moc se v právním státě může prosazovat pouze na základě a v mezích zákona. Lesní právo proto musí správním orgánům jako orgánům moci výkonné, které v lese vyvíjejí činnost směřující k prosazení veřejného zájmu, svěřit potřebnou působnost a pravomoci.

Orgány státní správy v lesích vykonávají nejrůznější funkce. Jde o funkci řídící (ve vztahu k podřízeným správním orgánům), rozhodovací (rozhodování o právech a povinnostech jiných subjektů), normotvornou (vydávání obecně závazných právních předpisů prováděcí povahy), evidenční (evidence různých právních skutečností), zajišťovací (např. zajišťování zpracování inventarizace lesů), informační (zejména ve vztahu k veřejnosti), posudkovou (vypracovávání odborných posudků a vyjádření pro potřeby fyzických, právnických osob i správních orgánů), poradní (odborné i procesní poradenství) a dohlížecí a kontrolní (dozor a kontrola nad hospodařením v lese). Funkce dohlížecí a kontrolní je většinou zabezpečována orgány dvou typů, odlišných podle charakteru osoby, na jejíž činnost je dohlíženo. Jednak jde o orgány vykonávající tzv. lesní dohled (lesodohlédací orgány), které dohlížejí na dodržování práva ze strany vlastníků či držitelů a uživatelů lesa při hospodaření v něm, a jednak o orgány s charakterem lesní stráže (ochranná lesní služba), které dohlížejí na dodržování práva ze strany návštěvníků lesa. Zvláštním instrumentem sloužícím orgánům státní správy v lesích k zabezpečení kontrolní funkce, kterému bude na tomto místě věnována pozornost, je konečně též hospodářská evidence a inventarizace.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Státní správu v lesích vykonávají ve všech třech spolkových zemích lesní úřady, a to na třech úrovních - nižší lesní úřady, vyšší lesní úřady a nejvyšší lesní úřad. Nejvyšším lesním úřadem je v Bavorsku a Sasku ministerstvo zemědělství, výživy a lesů, v Bádensku-Würtembersku ministerstvo pro záležitosti venkova. Vyššími lesními úřady jsou lesní ředitelství, nižšími pak jednotlivé státní nebo korporační lesní úřady. Vedle lesních úřadů pak plní zvláštní roli také lesní stráž, zmiňovaná v souvislosti s ochranou lesa.

Úkolem lesních úřadů je především obhospodařování státního lesa, výkon lesního dohledu, poradní a výchovná funkce ve vztahu k jiným držitelům lesa, vedení podniku u korporačních lesů, provádění opatření na podporu hospodaření v lese, vyhotovování plánů, výkon funkce lesní stráže ap. V Sasku a Bádensku-Würtembersku plní lesní úřady navíc další úkoly v oblasti ochrany přírody, péče o krajinu a při zřizování rekreačních zařízení.

Jak již bylo zmíněno, je součástí státní správy tzv. lesní dohled, který je i nástrojem pro zajištění odborné úrovně hospodaření (viz LP 12/99). Lesní dohled je charakterizován jako činnost, kterou vykonává země v nestátním lese za účelem jeho zachování, ochrany před škodami a řádného obhospodařování. V obou zemích mají orgány lesního dohledu při výkonu své činnosti postavení policejních úředníků podle zvláštních předpisů. V Sasku a Bádensku-Würtembersku mají orgány lesního dohledu navíc i právo vydávat tzv. policejní vyhlášky.

Lesní hospodářská evidence je v Německu pojata méně přísně než u nás. Existuje zde pouze povinnost poskytnout na požádání při statistickém šetření příslušnému úřadu potřebné údaje. Podobný účel plní i inventarizace lesů, která je upravena jak na spolkové úrovni, tak na úrovni jednotlivých zemí. Spolková lesní inventura je prováděna na základě údajů shromážděných zeměmi na základě namátkových zkoušek. Osoby pověřené přípravou a prováděním inventury jsou oprávněny vstupovat na pozemky a provádět na nich potřebné inventarizační práce, vlastník je pak povinen poskytovat lesním úřadům pro statistické účely potřebné údaje.

RAKOUSKÁ REPUBLIKA

Podle spolkového lesního zákona vykonávají státní správu v lesích úřady obecné státní správy, a to na třech úrovních; 1. okresní správní úřady, 2. zemští hejtmani, 3. spolkový ministr zemědělství a lesního hospodářství. Rovněž zde je nutno upozornit ještě na existenci zvláštního orgánu ochrany lesa, kterým je lesní stráž. Hlavní část výkonu státní správy spočívá na okresních úřadech, jejichž hlavními úkoly v oblasti státní správy v lesích jsou provádění lesního dohledu, poskytování znaleckých dobrozdání, poskytování rad majitelům lesa a spolupůsobení při podpoře LH. Úřady vedou o plnění těchto úkolů evidenci.

Lesnímu dohledu podléhají všechny lesy. Lesní dohled spočívá v právu a povinnosti okresního správního úřadu dohlížet na ustanovení spolkového lesního zákona a prováděcích předpisů. Orgány lesního dohledu jsou oprávněny vstupovat do lesa, jezdit po les. cestách a vyžadovat od vlastníků lesa potřebné informace a doklady, při tom zachovávají služební tajemství. Mohou rovněž provádět měření a jiné nezbytné práce, zjišťovat škody na lesích atd. Pokud vlastník lesa nebo jiná osoba nejedná v souladu s právními předpisy, je okresní správní úřad povinen zajistit opatření směřující k zavedení nebo obnovení právního stavu.

Speciální činností okresních správních úřadů je poskytování tzv. odborných dobrozdání, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost vlastníka lesa. Jde zejména o osvědčení o způsobu a rozsahu těžeb dřeva v důsledku zásahu vyšší moci, o posouzení, zda plánované těžby jsou přiměřené produkční schopnosti lesa, a o potvrzení výměry pozemků. Zákon vedle toho předpokládá též provádění inventarizace lesů, neboť stanoví vlastníkům lesa povinnost strpět provádění nezbytných šetření a měření. Vedle orgánů státní správy působí v Rakousku také lesotechnická služba pro hrazení bystřin a lavin, o níž však již byla řeč.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Na Slovensku je státní správa v lesích podle zákona č. 100/1977 Zb. vykonávána lesními úřady, a to na třech úrovních: 1. lesní úřady, 2. oblastní lesní úřady, 3. ministerstvo pro obhospodařování půdy. Orgány státní správy v lesích vykonávají i státní správu podle zákona o myslivosti. Zvláštním způsobem je upravena státní správa ve vojenských lesích. Ve vztahu k uživatelům lesa plní některé zvláštní správní úkoly také lesní stráž. Orgány státní správy jsou oprávněny vstupovat do lesa, jezdit po lesních cestách a vyžadovat potřebné informace a vysvětlení, nahlížet do dokladů a dokumentace, při tom zachovávají služební tajemství. Zákon stanoví, že předpokladem pro výkon některých funkcí ve státní správě v lesích je úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobilosti, jejíž organizace a řízení je v pravomoci ministerstva pro obhospodařování půdy.

Specializovaným státním orgánem v oblasti semenářství a výroby sadebního materiálu je podle zákona č. 291/1996 Z.z., o odrůdách a osivu, Lesnický ústav, označovaný v zákoně za orgán státní odborné kontroly na úseku zkoušení, registrace a kontroly odrůd a klonů lesních dřevin a zkoušení a kontroly osiva uváděného do oběhu. Lesnický ústav zejména uznává zdroje semen lesních dřevin, kontroluje sběr a výrobu sazenic lesních dřevin a kontroluje z uznaných zdrojů získaný a vypěstovaný reprodukční materiál.

Pokud jde o vedení LHE, je uživatel lesa povinen vést jednak evidenci lesních pozemků a staveb, jednak přehled výsledků hospodaření podle LHP. Funkci podobnou inventarizaci lesa plní na Slovensku souhrnné LHP.

Výkonu státní správy v lesích zejména při zajišťování pomocné, posudkové a poradní funkce se na Slovensku úzce dotýká konečně též činnost zvláštního orgánu zájmové samosprávy - Slovenské lesnické komory, která byla zřízena zákonem č. 259/1993 Z.z., o Slovenské lesnické komoře. Komora je nestátní, nepolitickou, veřejnoprávní a samostatnou právnickou osobou, jejímž posláním je “uplatňovat oprávněné společné zájmy svých členů při tvorbě hospodářské a sociální politiky a účastnit se jejího uskutečňování v zájmu rozvoje a zvelebování lesa ve Slovenské republice”. Komora při plnění svého poslání spolupracuje s příslušnými státními orgány, přičemž si s nimi zejména vzájemně poskytuje informace a doporučení, předkládá návrhy a odborná stanoviska a spolupracuje na tvorbě a uskutečňování hospodářské a sociální politiky v lesnictví a při přípravě a tvorbě koncepcí a obecně závazných právních předpisů. Státní orgány též ustanovují členy Komory do svých poradních orgánů. Svým členům pak Komora zejména poskytuje informační a poradenské služby, organizuje vzdělávací činnost, na požádání se vyjadřuje k odborné způsobilosti svých členů a vydává jim osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, prosazuje společné zájmy svých členů a dbá na jejich ochranu.

POLSKÁ REPUBLIKA

Organizace státní správy LH je jiná než v ostatních středoevropských zemích, neboť je konstruována odlišně pro lesy ve vlastnictví státu a odlišně pro lesy ostatní. To platí i pro již zmíněnou lesní stráž. V lesích ve vlastnictví státu vykonává státní správu podnik Státní lesy. V nestátních lesích vykonává státní správu v první úrovni vedoucí okresního správního úřadu a v druhé úrovni vojvoda. Vojvoda může pověřit výkonem určitých úkolů v rámci dozoru ředitele oblastního ředitelství Státních lesů nebo nadlesního. Orgánem státní správy LH nejvyšší úrovně je ministr životního prostředí, přírodních zásob a LH, který vykonává též dozor nad činností Státních lesů. Zákon neobsahuje žádný souvislý katalog pravomocí a úkolů státní správy v lesích. Je tedy nutno vycházet z příslušných konkrétních ustanovení zákona. Podle nich spočívá činnost státní správy v LH v dozoru (zejména dozor nad dodržování zařizovacího plánu nebo nařízení okresního úřadu), v činnosti řídící, rozhodovací (např. schvalování zařizovacích plánů), zajišťovací (např. zajištění provedení obranného zákroku proti škodlivým činitelům) a normotvorné (např. vydání zásad vyhotovování zařizovacích plánů). V zákoně se nesetkáme ani s ustanoveními o povinnosti vlastníků lesa vést evidenci o provedené hospodářské činnosti, předpokládá ovšem provádění inventarizace stavu lesů, na jejímž základě by vedoucí okresního úřadu vydával rozhodnutí o hospodaření v lesích pro ty lesy, jejichž vlastníci nejsou povinni hospodařit podle zařizovacího plánu.

SHRNUTÍ

Charakter státní správy v lesích v sousedních státech se, zjednodušeně řečeno, liší podle výkonnosti jejich národních ekonomik a prodělaného historického vývoje. V nejvyspělejších zemích, které neprošly zkušeností reálného socialismu (Německo, Rakousko), plní státní správa ve vztahu k vlastníkům lesa především funkci poradní a pomocnou, ačkoliv ani zde není opomenut dozor a kontrola. Ve státech zbývajících (Slovensko, Polsko) je naopak v oblasti státní správy funkce kontrolní a dohlížecí akcentována oproti všem funkcím zbývajícím.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.