ODPOVĚDNOSTI ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE

Jiří Staněk

Na základě četných dotazů orgánů státní správy lesů (SSL) a na podnět České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako orgán vrchního státního dozoru nad hospodařením v lesích zabývalo otázkou odpovědnosti odborných lesních hospodářů (OLH), vyplývající z ustanovení § 52 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Po zevrubném posouzení všech aspektů tohoto problému dospělo MŽP k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 52 lesního zákona jsou zaměstnanci právnické osoby, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu (§ 4 odst. 1 lesního zákona), OLH a zaměstnanci SSL povinni při výkonu své činnosti důsledně dbát ochrany lesa a řádného hospodaření v něm. To znamená dodržovat všechna ustanovení lesního zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, pokud upravují ochranu lesa nebo hospodaření v lese.

Pokud jde o OLH, pak podle ustanovení § 37 odst. 1 lesního zákona OLH zabezpečuje (s přihlédnutím k ustanovení § 52 lesního zákona se rozumí: je povinen zabezpečovat) vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona a podle předpisů vydaných k jeho provedení.

POVINNOSTI OLH

V situaci, kdy lesní zákon ani jiný obecně závazný právní předpis nestanoví výslovně, nýbrž pouze velmi obecně, jednotlivé povinnosti, popř. i oprávnění OLH, jsou - alespoň pokud jde o povinnosti - zmíněná ustanovení § 37 odst. 1 a § 52 lesního zákona jedinými ustanoveními zákona, z nichž lze odpovědnost lesního hospodáře za ochranu lesa a za řádné hospodaření v lese dovodit.

Své povinnosti:

- zabezpečovat vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona a předpisů vydaných k jeho provedení (§ 37 odst. 1),

- dbát ochrany lesa (§ 52),

- dbát na řádné hospodaření v lese (§ 52)

může OLH splnit pouze svou aktivní činností vůči vlastníku lesa, který má současně odpovídající, resp. navazující povinnost zajišťovat hospodaření ve svém lese v součinnosti se “svým” OLH (§ 37 odst. 1, věta prvá, lesního zákona). Forma této součinnosti mezi vlastníkem lesa a “jeho” OLH závisí na tom, zda jde o lesního hospodáře, kterého si vlastník lesa vybral sám a uzavřel s ním smlouvu o výkonu činnosti podle § 37 odst. 3, věta druhá, lesního zákona (pak by měly být zásady a formy zmíněné součinnosti upraveny ve smlouvě), nebo zda jde o lesního hospodáře, který vykonává svou činnost vůči vlastníku lesa “ze zákona” (§ 37 odst. 6). V tom případě je nezbytné, aby OLH kontaktoval vlastníka lesa, ve kterém má činnost lesního hospodáře vykonávat, a dohodl s ním způsob spolupráce, formy vzájemné komunikace apod.

POSTIHY OLH

Jestliže OLH své povinnosti - byť pouze obecně formulované - neplní, je nezbytné vyvodit z toho vůči němu patřičné důsledky. Stávající znění lesního zákona nedává v tomto směru příliš mnoho možností, ačkoli je z praktických zkušeností a poznatků zřejmé, že je třeba pamatovat i na postihování těch OLH, kteří své povinnosti vůbec nebo řádně neplní.

OLH, který neplní své povinnosti, je možno postihnout především odnětím licence, a to podle ustanovení § 45 odst. 1, písm. d) lesního zákona, podle něhož orgán SSL, který licenci udělil, ji odejme, jestliže držitel licence závažným způsobem poruší podmínky stanovené rozhodnutím o udělení licence nebo lesním zákonem.

Rozhodnutí o udělení licence obvykle žádné podmínky nestanoví. Jestliže však sám lesní zákon ukládá OLH výše zmíněné povinnosti (§ 37 odst. 1 a § 52), pak je třeba dovodit, že plnění těchto povinností OLH (držitelem licence) je zákonnou podmínkou, kterou musí držitel licence plnit. Jestliže tedy OLH ve své činnosti nekomunikuje s vlastníkem lesa, nedbá ochrany lesa ani řádného hospodaření v lese, pak neplní zákonem stanovenou podmínku (podmínky) pro držení licence OLH a příslušný orgán SSL (tzn. ten, který licenci udělil) je oprávněn v případě, že jde o závažné

(zejména z hlediska následků), dlouhodobé nebo opakované neplnění povinností, vydat ve správním řízení rozhodnutí o odnětí licence. Takové správní řízení bude zahajováno z vlastního podnětu příslušného orgánu SSL, který licenci udělil, iniciovat je však může svým oznámením tomuto orgánu i jiný subjekt, např. také ČIŽP.

Z jiných (dalších) postihů přichází v úvahu na prvním místě uložení pokuty ČIŽP podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa, podle něhož inspekce uloží pokutu až do výše jednoho milionu Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které svojí činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení biotických a abiotických činitelů. V praxi to znamená, že inspekce může uložit podle citovaného zákonného ustanovení pokutu tomu OLH (právnické nebo fyzické osobě), který svým zaviněním, spočívajícím jak v činnosti, tak i v nečinnosti (neboť i nečinnost je zaviněním tam, kde má být podle zákona - např. podle § 37 odst. 1, nebo podle § 52 lesního zákona - nějaká činnost vykonávána) způsobí ohrožení nebo poškození životního prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním (činností nebo nečinností) vytvoří podmínky pro působení biotických a abiotických činitelů (např. hmyzích škůdců lesa apod.).

Dále přichází v úvahu také uložení pokuty po-dle ustanovení § 55 odst. 1, písm. a) lesního zákona, podle něhož orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 milionu Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí. “Jinou osobou” ve smyslu toto ustanovení lesního zákona je nepochybně také OLH, nelze ho však, bohužel, podle tohoto zákonného ustanovení postihnout za nečinnost, která je v případě OLH v praxi nepochybně častější než činnost, která by měla za následek značnou škodu na lese, ohrožující plnění jeho funkcí.

Pokud bude lesní zákon novelizován, bude se novela nepochybně týkat také ustanovení o OLH, a to jak pokud jde o přesnější vymezení jeho práv a povinností, tak i pokud jde o sankce, které je mu možno za neplnění povinností uložit.

Adresa autora:

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc,
odbor ochrany přírody MŽP

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.