Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 12/03

Editorial 12/2003

Vážení čtenáři,

minulý rok jsme s kolegou Klímou v prosincovém editorialu naznačovali, jakým směrem by se "Váš časopis" v letošním, nyní již velmi rychle odcházejícím roce, měl ubírat. Některé záměry se nám podařily, jiné méně, stále však trvá naše snaha učinit Lesnickou práci živým médiem, které bude reagovat na aktuální problémy, otevírat diskuse a samozřejmě seznamovat s nejnovějšími vědeckými či praktickými poznatky.

Úvodník 12/2003

Ivo Klimša, generální ředitel Biocel Paskov a. s.

Vážení čtenáři,

aniž bych chtěl jakýmkoliv způsobem opomíjet ostatní funkce lesa, budu se ve svém úvodním příspěvku zabývat jeho funkcí hospodářskou. A to až ve "druhém stupni hodnotového řetězce" dřevozpracujícího průmyslu.

Mimořádný sněm ČAPLH

Michal Třeštík

Sněm, který se konal jako obvykle ve Spolkovém domě v Humpolci, zahájil nedávno zvolený nový prezident ČAPLH Ing. Libor Vaněček z UNILES Rumburk, a. s. Poté na dopoledním semináři vystoupili pozvaní hosté - pro mnohé zúčastněné překvapivě ministr zemědělství Ing. J. Palas a poté generální ředitel LČR Ing. K. Vyslyšel, jejichž projevy si můžete přečíst v nezkráceném znění. Vysoká účast členů asociace i velký počet hostů (mj. náměstek ministra zemědělství pro LH Ing. J. Vašíček, CSc., ekonomický ředitel LČR Ing. Z. Cába, výrobně-technický ředitel LČR Ing. V. Blahuta) se dala vzhledem k posledním událostem v oblasti LH očekávat.

V Paříži se jednalo o řezivu

Ing. Jiří Kořínek, výkonný ředitel ČAPLH

Každý podzim se setkávají zástupci nejvýznamnějších států světa v oblasti výroby a spotřeby jehličnatého řeziva, aby projednali aktuální stav na trhu a výhled pro rok následující. Letošní, již 51. Evropská konference o jehličnatém dříví se konala 23. a 24. října 2003 v Paříži a z několika důvodů byla výjimečná. Z důvodu co nejužší spolupráce výrobců a spotřebitelů ji poprvé společně pořádalo Sdružení obchodníků se dřívím (Union pour le Commerce des Bois Résineux - UCBR) a Evropská organizace pilařského průmyslu (European Organisation of the Sawmill Industry - EOS).

Péče o porostní zásobu a tlusté dříví

Michal Třeštík

7. října uspořádala ČLS a pobočka Pro Silva Bohemica Brno, ve spolupráci s LČR, LS Šternberk, pod odbornou záštitou MZe, úseku LH, ve Šternberku celostátní seminář “Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dříví”. Na dopolední přednášky navazovala odpolední exkurze, jejíž průběh bohužel ovlivnila nepřízeň počasí.

Tlusté dříví není problém - pilařský provoz v Hostouni

Jan Klíma

Stručně o společnosti

Společnost LST a. s., má kořeny v Lesní společnosti Trhanov, a. s., která vznikla v roce 1992 v rámci transformace celého sektoru lesního hospodářství. Lesní společnost Trhanov a. s., později v rámci výběrových řízení získala navíc některé další revíry a v roce 2000 sfúzovala s několika dalšími subjekty v LST a. s. (dále jen LST). Dnes společnost pracuje pro různé vlastníky lesa, většinou však pro LČR. Těží 210–220 tis m3 dříví, část objemu ještě vykupuje od drobných producentů. Dále provozuje další podnikatelské aktivity, jako např. pěstování lesa, autodopravu, provoz dvou pilařských provozů a výrobu bukové spárovky. Obrat LST se pohybuje kolem 500 mil. Kč. Ředitel akciové společnosti Ing. Miloslav Konopík říká, že dnes LST není klasickou lesní společností, ale spíše společnost lesnicko-dřevařskou, protože už více než 50 % obratu dosahuje v produkci řeziva a bukové spárovky. Dvě rámovky ve starším z pilařských provozů dosahují ročního pořezu 23 tis m3 kulatiny. V září 2003 do provozu uvedená rekonstruovaná pilnice v Hostouni svou skutečnou roční kapacitu teprve musí dokázat (předpoklad je 80 tis. m3 kulatiny za rok), ale technologické vybavení i kapacitní záměry jsou od nastoleného trendu lesnicko-dřevařského sektoru natolik odlišné, že nás fakta o možnosti zpracování v současné době méně zpeněžitelného dříví zaujala již nyní. Provozem nás provedl ředitel LST Ing. Miloslav Konopík.

Volba hospodářských způsobů a poptávka po produkci lesa

Doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc.

Obhospodařování lesů není určováno jen názory a představami lesníka, ale je vázáno na zájmy spojené s poptávkou po výsledcích lesnických aktivit. Způsob hospodaření v lese, z pozitivního i negativního hlediska, byl doposud vždy určován požadavky, které souvisely se zájmem, vyjadřovaným tržní i mimotržní poptávkou. Platí to i v současnosti, kdy donedávna převažující produkční hlediska jsou rozšiřována o ekologický rozměr, přesahující rámec kritérií vymezovaných trhem.

Loupání a následné hniloby

Ing. Petr Čermák, Ph.D., dr. Ing. Libor Jankovský, Ing. Jiří Glogar

Rozsah poškozování smrkových porostů loupáním jelení zvěří sice v 90. letech minulého století poklesl, v následujících letech se ovšem stále palčivěji budeme potýkat s problémy v porostech sloupaných v 70. a 80. letech. Loupání a následné hniloby (zejména pevníku krvavějícího Stereum sanguinolentum) tak představují jeden z nejvýznamnějších problémů lesnictví v ČR, který bude s nastupujícími provozními i ekonomickými dopady zřejmě stále více diskutován. V poslední rozsáhlé inventarizaci v roce 1999 bylo v ČR evidováno cca 220 tis. ha redukované plochy poškozených porostů, v kterých lze očekávat nejen ztráty na dřevní produkci a zvýšení pravděpodobnosti narušení mechanické stability porostů (s rizikem předčasného rozpadu porostů), ale také zvýšenou predispozici vůči působení dalších škodlivých faktorů s řadou možných následných problémů.

Bioindikační význam ektomykorhizních hub

Změny druhového spektra v imisních podmínkách

Anna Lepšová, CSc.

Horské polohy smrkových porostů prošly během 70. až 90. let 20. stol. ochuzením ektomykorhizní mykoflóry během acidifikace. Příčiny jsou komplexní a byly alespoň částečně popsány v předchozích příspěvcích (LP 4, 5 a 6/2003).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.