Poradenství poskytované ÚHÚL Brandýs n. L.

Ivo Zatloukal, Martin Polívka

Vstup ČR do Evropského společenství (ES) umožnil našemu lesnictví čerpat prostředky plynoucí z Nařízení Rady ES č. 1257/1999, ze dne 17. května 1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). Aby bylo možno tyto prostředky vyčleněné ES a ČR průběžně čerpat, bylo, je a bude nutné k zabezpečení procesu získávání podpor vlastníky zemědělských a lesních pozemků aktuálně informovat.

Poradenské služby zaměřené na lesnickou problematiku by měly usnadnit příjemci služby orientaci v oboru, pomáhat zavádět principy trvale udržitelného hospodaření v lesích, plnit požadavky na ochranu životního prostředí, zvyšovat ekonomickou efektivitu hospodaření v lese apod. Poradenství vlastníkům lesů zajišťují dle lesního zákona především odborní lesní hospodáři. Další lesnické organizace, profesní sdružení apod. (ÚHÚL, VÚLHM, Sdružení lesních školkařů aj.) poskytují po vlastní linii poradenství v rámci odbornosti, kterou zaštiťují. Aktivity privátních poradenských subjektů v lesním hospodářství nejsou zmapovány.

V současné době buduje MZe ČR, odbor 13020 (Výzkumu, vzdělání a zakladatelské činnosti), v souladu s požadavky EU zemědělský poradenský systém. V jeho rámci bylo v dubnu 2005 v každém kraji jmenováno Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS), tj. subjekt, který má zajistit dostupnost adresných odborných a souvisejících regionálních informací na celém území kraje. Zadání výběrových podmínek pro KIS uvádí jako jeden z bodů náplně jejich činnosti spolupracovat s ÚHÚL v oblasti lesnických informací. Ve zřizovací listině ÚHÚL je poradenská činnost obsažena v bodu č. 10 „Poradenská, metodická a osvětová činnost“. ÚHÚL již delší dobu realizuje poradenství související s jeho hlavními činnostmi (certifikace, servis pro státní správu lesů a myslivosti apod.).
Dokument MZe ČR „Koncepce zemědělského poradenství na roky 2004–2010“, č.j. 2160/2004–3020, uvádí, že ÚHÚL má plnit úlohu KIS pro přenos lesnických informací a spolupracovat s Ústavem zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) na koordinaci a kontrole poradenského systému. Výše zmíněný zemědělský poradenský systém, v němž je ústav zapojen, je v letech 2005-2006 testován a od r. 2007 bude spuštěn načisto (povinnost ČR jako členského státu EU). Řídícím orgánem tohoto systému je MZe, odbor 13020.

Činnost akreditovaných poradců MZe ČR

Vedení ÚHÚL dostalo pověření v rámci ústavu vytvořit síť vyškolených pracovníků, kteří by získali znalosti o problematice podpor ES do lesního hospodářství a tyto informace byli schopni předat jak orgánům státní správy, tak samosprávě, odborným lesním hospodářům, vlastníkům pozemků i široké odborné lesnické i laické veřejnosti. Vyčleněná skupina zaměstnanců ÚHÚL ze všech poboček i ústředí prošla procesem akreditace v Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze (ÚZPI). Tito pracovníci museli splňovat podmínky o získaném vzdělání a délce praxe, stanovené směrnicí MZe č. j. 35089/02–2010. V rámci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) vznikla odborná skupina poradců lesního hospodaření a myslivosti, která byla iniciována zřizovatelem této organizační složky státu, tedy Ministerstvem zemědělství České republiky (ČR).
Akreditace poradců trvala téměř dva roky a vybraní pracovníci prošli cyklickým procesem školení v rozsahu asi 20 dnů z problematiky nejen lesnické, ale týkající se celého zemědělství, včetně souvisejících právních předpisů. Jednotlivá školení byla průběžně uzavíraná prověrkou získaných znalostí. Na závěr procesu akreditace dostal každý uchazeč určené téma akreditačního projektu, který po zpracování a oponování odbornými pracovníky MZe ČR musel obhájit před několikačlennou akreditační komisí. Zároveň musel složit zkoušku z celkových znalostí v rámci stanovené odbornosti. Osmnácti poradcům z řad našeho ústavu, kteří vyhověli podmínkám akreditace, byl předán certifikát akreditovaného poradce pro lesní hospodářství a myslivost, který má platnost pět let.
Na každé pobočce ÚHÚL podle vymezené působnosti pro určitý kraj působí akreditovaný poradce v odbornosti lesní hospodářství a myslivost, jenž je schopen reagovat na různé dotazy, týkající se problematiky příspěvků do lesního hospodaření a myslivosti, které může získat vlastník lesa nebo subjekt hospodařící v lese. Žadatel může poradce kontaktovat na adrese dle regionální působnosti jednotlivých poboček (viz webové stránky ÚHÚL www.uhul.cz/pobocky/) a spojení zveřejněném v registru poradců MZe na webové adrese www.agroporadenstvi.cz.
Úkolem skupiny poradců je tedy osvětová činnost pro všechny potencionální příjemce příspěvků do lesního hospodářství a přenos informací pro orgány státní správy, které má dle zřizovací listiny ÚHÚL podporovat. Dle zájmu orgánů státní správy lesů se akreditovaní poradci ústavu účastnili seminářů pro odborné lesní hospodáře a vlastníky lesa, organizované státní správou lesů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů.
Na seminářích poradci přiblížili možnosti získání finančních příspěvků do lesního hospodářství z prostředků vyčleněných ES a ČR na operační programy „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ a „Horizontální plán rozvoje venkova“. Dále bylo jejich úkolem jasné vymezení opatření a podopatření operačních programů na zlepšení situace příjemců dotací, podmínky získání finančních prostředků – druh a výše podpory, kategorie příjemců dotací, kritéria přijatelnosti projektu, druh a výše podpory a způsob financování.

Úkoly krajských informačních středisek

Cíle ÚHÚL jako lesnické části KIS jsou tedy následující:
- Naplnit účel zřízení KIS plyne z dokumentů MZe – 13020, tj. informovaností cílových skupin napomoci rozvoji venkovského prostoru, aplikaci zákonných požadavků a zásad správné praxe.
- Spolupracovat se zemědělskou částí KIS v dohodnuté formě. Písemné dohody o vzájemné spolupráci byly uzavřeny v měsíci říjnu 2005.
- V rámci možností ústavu naplňovat konkrétní požadavky veškerých lesnických subjektů. Průzkum požadavků na zaměření poradenských služeb na formu distribuce informací v jednotlivých
regionech proběhl během června 2005.
- Podrobně sledovat další vývoj podpůrných programů jak na národní, tak na evropské úrovni, zejména s ohledem na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), který bude částečně navazovat na stávající programy v období 2007–2013.
- V rámci možností ÚHÚL aktivně přicházet s další nabídkou poradenských služeb.
- Veškeré informace budou prezentovány na webu  www.uhul.cz/poradenstvi. Pro cílové skupiny, které nemají přístup k internetu, budou pravidelně (1–2x ročně) vydávány texty v analogové podobě, další možností jsou např. pravidelné sloupky v místním tisku.

Formy poradenství

Významným úkolem, který si předsevzal ÚHÚL prostřednictvím odborné skupiny poradců, bylo zpracování „Rádce vlastníka lesa do výměry
50 ha“. Tento název nese několikastránková propagační brožura určená pro vlastníky lesů do stanovené výměry, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán, a pro vlastníky půdy, kteří zvažují její zalesnění. Obsahuje nejdůležitější informace z právních předpisů upravujících vlastnictví lesa a hospodaření v něm. Text je formulován s ohledem na srozumitelnost pro čtenáře bez lesnického vzdělání, a proto v maximální míře upouští od odborných pojmů.
Jednotlivé kapitoly popisují základní pravidla vlastnictví lesa, práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů lesa, pomocné nástroje vlastníka, popis základních činností při obhospodařování lesa. Dále se věnují založení lesního porostu na zemědělské půdě, možnostem získání finančních prostředků na hospodaření v lesích a dotací z operačních programů. Na závěr je umístěn seznam v textu citovaných právních předpisů. Každá brožurka obsahuje vložený list s kontakty na subjekty v příslušném kraji, které jsou v textu zmíněny.
„Rádce“ vydal a vytiskl ÚHÚL v prvním a druhém vydání s celkovým nákladem 40 000 výtisků a distribuci zajišťuje zdarma místně příslušná pobočka ústavu. Digitální verze je volně ke stažení na webové adrese www.uhul.cz/poradenstvi/publikace. Informační brožura byla hrazena z projektu MZe „Odborná podpora poradenství k přípravě na dodržování zákonných požadavků hospodaření a na využívání finanční pomoci v lesním hospodářství“, č.j. 48549/04–13020. V České republice je cca
150 tis. drobných vlastníků lesů, výměra lesního majetku většiny z nich nepřesahuje 1 ha. Zájem o masivnější distribuci informací již v současnosti projevují jak příjemci dosavadních lesnických poradenských služeb (vlastník lesa, OLH aj.), tak i jejich poskytovatelé (včetně MZe, odboru 16120 – Řídící orgán Operačního programu).
Moderním prostředkem předání informací je řešení e-mailových dotazů. Prostřednictvím formuláře www.uhul.cz/poradenstvi/form.php mohou zájemci o informace komunikovat s poradci. Dotaz odeslaný dotazníkem na ústředí ústavu (zabezpečení centrálního přehledu o četnosti dotazů, tématech apod.) bude automaticky přeposlán k zodpovězení na místně příslušnou pobočku ÚHÚL. E-mailové dotazy mohou být samozřejmě směřovány přímo na podatelnu pobočky dle kontaktu uvedeného na webových stránkách ústavu. Nejčastější dotazy veřejné povahy budeme průběžně zveřejňovat na webu ÚHÚL.
Započatý systém poradenství v ÚHÚL Brandýs nad Labem by měl přinést všem zájemcům rychlé, přesné informace, které budou mít vysokou odbornou úroveň a přispějí tak ke zlepšení informovanosti lesnické veřejnosti.

Adresa autorů:
Ing. Ivo Zatloukal
Martin Polívka DiS.
ÚHÚL Brandýs nad Labem
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozn.: Brožura „Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha“ je neprodejnou přílohou tohoto čísla LP.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.