Zahraniční projekty českých lesnických organizací

Veronika Kmínková

V březnu uplynou dva roky od konání semináře s názvem České lesnictví ve světě. Pořádal ho ÚHÚL Brandýs nad Labem ve spolupráci s MZe ve Křtinách. V říjnu roku 2005 byla vydána aktualizace sborníku, obsahující mnoho zajímavých informací o působení českých výzkumných ústavů, lesnických fakult, firem i lesnických osobností v zahraničí, a dále o projektech mezinárodních institucí zabývajících se lesnictvím, kterých se účastnili čeští experti. I v souvislosti s touto akcí jsme se pokusili připravit přehled těch nejzajímavějších projektů, týkajících se vývozu českého lesnického know-how, a dalších informací týkajících se působení českých lesníků v zahraničí.

Výzkumné ústavy

ÚHÚL Brandýs nad Labem
Pro plnění různých mezinárodních závazků a v zájmu odborného rozvoje je ve zřizovací listině, která vymezuje rozsah činnosti ústavu, pamatováno i na účast na mezinárodních aktivitách a zapojování se do mezinárodních projektů. Rozsáhlejší zahraniční aktivity ústavu se datují od roku 1958 (Mongolsko). Od té doby ústav samostatně zpracoval nebo se významně podílel na mnoha mezinárodních projektech, zaměřených zejména na inventarizaci lesů a racionální hospodaření v lesích. 
Na tyto mezinárodní aktivity ústavu navázal v devadesátých letech projekt na Kamčatce či druhá etapa rozvojového projektu v Maroku. Na jaře 2003 byl Ústav pozván k účasti na projektu Katedry lesnických věd Univerzity Britské Kolumbie - „Mapování lesních stanovišť v UBC Alex Fraser Research Forest“. Za účasti typologů z České republiky tam pod vedením Prof. Karla Klinky, emeritního profesora této univerzity vznikla první „typologická mapa“ v Severní Americe.
Politický vývoj po roce 1989 umožnil ústavu zapojování do vývojových programů financovaných z prostředků EU. Jde zejména o projekty v rámci 5. Rámcového programu pro vědu a výzkum a o účast v programu Intereg. Ústav se angažuje i v iniciativě ENFIN, která sdružuje evropská pracoviště zabývající se národními inventarizacemi, v mezinárodní asociaci pracovišť dálkového průzkumu Země (EaRSEL) a v Evropském lesnickém institutu (EFI).
Práce na zahraničních projektech nikdy nebyla a nebude „masovou“ záležitostí. Účast v některém z projektů je dnes vždy spojená s prací nad rámec běžných povinností. Tito pracovníci však již na mnohých příkladech zajišťují, že participace na některém z mezinárodních projektů jim přinese další rozšíření obzorů a kontakty v mezinárodním měřítku.
Zajímavé odkazy: http://www.uhul.cz/projekty/

VÚLHM
Výzkumný ústav lesního hospodářství Jíloviště-Strnady pravidelně vysílá své zaměstnance coby lesnické experty do zahraničí. Asi nejvíce je jejich činnost patrná v Karibské oblasti, především na Kubě, dále pak na Novém Zélandu, v Kanadě či v Ghaně.

IFER
IFER, s. r. o., působí jako nezávislá soukromá organizace v oblasti výzkumu a vývoje od roku 1994.
Už od svého vzniku usiluje o budování zahraničních kontaktů a zapojení se do mezinárodních projektů. Jazykové a odborné znalosti zaměstnanců musí být kombinovány se schopností samostatné práce v obtížných terénních a sociálních podmínkách.
- Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
Prvními partnery IFER v mezinárodních projektech byly v 90. letech USDA Forest Service z USA a Výzkumný ústav IBN-DLO z Holandska. V dnešní době IFER aktivně spolupracuje s více než 20 evropskými výzkumnými institucemi.
Mezinárodní spolupráce byla v prvních letech existence ústavu zaměřena především na problematiku zdravotního stavu lesních ekosystémů, analýzu jejich příčin a důsledků. Vyvrcholením společných projektů v této oblasti byla v roce 1996 konference NATO ARW „Atmospheric Deposition and Forest Management“, jejíž odbornou koordinací a organizačním zajištěním byl IFER pověřen.
V letech 1997–2000 byly souběžně řešeny dva mezinárodní projekty, financované USA, zaměřené na hodnocení vlivu fytotoxického působení ozónu na lesní ekosystémy – jeden byl orientován pouze na Českou republiku, druhý řešil problematiku komplexně pro celou karpatskou oblast.
V dalších letech se pak IFER stal partnerskou institucí při řešení několika projektů financovaných Evropskou komisí v rámci 5. a 6. rámcového programu:
GREENVEINS (2000–2004) – Vliv ekologické infrastruktury krajiny a intenzity využití půdy na biodiverzitu v zemědělské krajině.
CARBOINVENT (2002–2005) – Kombinované inventarizační metody pro kvantifikaci zásob uhlíku a jejich změn v lesích Evropy.
EUROLAN (2002–2005) – Posílení multifunkčního využití evropské půdy: Boj s okrajovostí zájmu o některé oblasti.
MEACAP (2004–2007) – Rámcové úmluvy o životním prostředí a společná strategie v zemědělství. Projekt studuje dopady dohod v oblasti přírodního prostředí.
EFORWOOD (2005–2008) – Projekt zaměřený na tvorbu nástroje pro hodnocení trvalé udržitelnosti lesnicko-dřevařského průmyslu v EU (viz Aktuality, str. 29).
Kromě účasti na řešení mezinárodních projektů má za sebou řada pracovníků IFERu střednědobý nebo dlouhodobý pobyt na vědeckovýzkumných pracovištích v zahraničí. Studijní stáže byly u pracovníků IFERu více frekventovány v 90. letech, v posledních letech na ně zbývá méně času.
- Expertní činnost v zahraničí
IFER po řadu let pracuje na vývoji počítačem podporované technologie pro sběr, správu a zpracování dat venkovního šetření Field-Map a na vývoji metod inventarizace lesů. V přímé nebo nepřímé návaznosti vzniká řada dalších projektů, např.:
- vývoj uživatelských softwarových aplikací (MONIS pro Face Foundation, Holandsko);
- technologickou podporu při zjišťování stavu lesních porostů (Dutch Forest Reserves Programme - Lieftingsbroek Reserve, Holandsko);
- vývoj specifických metodických postupů pro zjištění požadovaných charakteristik lesních porostů (Monitoring of Carbon Stock, Face Foundation, Holandsko);
- zajištění sběru dat v terénu včetně zpracování výsledků šetření (Norunda Central Tower Site, Lund University, Švédsko).
V současné době IFER zajišťuje projekt Zahraniční rozvojové spolupráce ČR TechInLes („Transfer pokročilých metodických a technologických poznatků v oblasti inventarizace lesních ekosystémů“) na Ukrajině. IFER byl v roce 2005 také přizván ke spolupráci v rámci švýcarsko-ukrajinského projektu FORZA (inventarizace a hospodářská úprava lesů) a v roce 2006 do holandsko-ukrajinského projektu zaměřeného na certifikaci lesů.
V současné době je nejvýznamnějším projektem expertní činnosti spolupráce s Národní Inventarizací v Irsku.
Zajímavé odkazy: www.techinles.org.ua, www.eforwood.com, www.greenveins.nl, www.metla.fi/eu/cost/e43, www.efi.fi

Lesy ČR, s. p.

Také státní podnik LČR má rozsáhlé a zajímavé zahraniční aktivity. V současné době informace o probíhajících a plánovaných akcích nechce zveřejňovat, z nejvýznamnějších počinů LČR z minulosti lze alespoň jmenovat Projekt „Zalesnění And pomocí obalovaných sazenic Patrik“. Ten je zaměřen na pěstování dřevin, jejichž potenciál je v přírodních lesích neustále redukován extenzivním hospodařením. Cílem je navrátit původní dřeviny do nově rekonstruovaných ekosystémů. Součástí záměru je i pomoc místním lesníkům, kteří neustále narážejí na překážky, které nebyli dosud schopni uspokojivě vyřešit.
Cílem umělé obnovy lesů je intenzivní pěstování kvality. Jde o lepší ekonomické využití dřevní suroviny a zhodnocení degradovaných pozemků. Druhotným cílem je pozitivní ovlivňování hospodaření s vodou v regionech a zlepšení sociálních a životních podmínek obyvatel na venkově. Projekt slouží i jako alternativa a doplněk represivních metod, vedoucích k redukci výroby drog.

MZe a zastoupení FAO v ČR

Lesnická sekce mezinárodní organizace FAO (Food and agriculture organization), resp. její zastoupení v ČR (při MZe) organizuje od roku 1998 tříměsíční stáže pro mladé české lesnické odborníky. Je vyvíjena snaha o prodloužení této doby alespoň na dvojnásobek. Jednou ročně prostřednictvím univerzit vypíše konkurz na pracovní pobyt v Římě, kde se mohou úspěšní žadatelé seznámit s chodem organizace. Pobyty hradí MZe, průměrně díky FAO vycestují dva lidé ročně.
Požadavkem je znalost angličtiny a alespoň jednoho dalšího jednacího jazyka FAO.
Ministerstvo zemědělství je také koordinátorem všech bilaterálních projektů českých lesnických organizací, které jsou spolufinancovány ze státního rozpočtu (především ČZU, MZLU, LČR...). Od roku 2006 bude fungovat nový systém výběrových řízení na konkrétní projekty (doposud navrhovaly projekty samy instituce a MZe je schvalovalo). Zahraniční projekty ze všech resortů pak zastřešuje ministerstvo zahraničních věcí (MZV), prostředky udílí ministerstvo financí. Do budoucna se uvažuje o vzniku jediné státní rozvojové agentury pro všechny resorty.
Zajímavé odkazy: http://www.fao.org/forestry/, http://www.rozvojovestredisko.cz/, www.mzv.cz, www.mze.cz

Vysoké školy

FLE ČZU Praha
Spolupráce FLE se zahraničím probíhá jednak v oblasti výuky, jednak v oblasti výzkumu. Pracovníci fakulty se v posledních letech podíleli či podílejí jako spoluřešitelé na několika mezinárodních výzkumných projektech. Nejvýznamnějšími a prestižními byly projekty řešené v 5. rámcovém programu EU:
- Evaluating Financing of Forestry in Europe (Hodnocení financování lesního hospodářství v Evropě). Projekt byl koordinován Evropským lesnickým institutem (European Forest Institute) v Joensuu, (Finsko) a byl řešen v období 2000–2004, přičemž ještě v loňském roce byly realizovány některé doplňkové práce. Podstatou řešení byla analýza a srovnání efektivnosti financování lesního hospodářství z veřejných zdrojů, především ze státních rozpočtů mezi vybranými a kandidátskými zeměmi EU v devadesátých letech. Byl vyjádřen vývoj, trendy, výhody a nevýhody, slabá a silná místa. FLE zajišťovala vypracování tzv. Národní studie, přičemž se účastnilo 8 pracovníků. Závěrečné výstupy byly předloženy příslušným orgánům EU.
- Wildland-Urban Area Fire Risk Management (Ochrana příměstských území proti požárům). Projekt, řešený v letech 2000–2004, byl koordinován organizací TYPSA Madrid, zabývající se environmentálními studiemi a analýzami. Projekt se sestával zejména z analýz systémů aktivní a pasivní ochrany území před lesními požáry ve vybraných evropských zemích, se zohledněním porostně přírodních, kulturních, sociálně-ekonomických a legislativních faktorů. Řešení se účastnilo 7 pracovníků. Výsledky byly srovnávány ve skupině vybraných zemí, závěry a doporučení předloženy příslušným orgánům EU.
Dalšími významnými mezinárodními projekty byly:
- Capacity Building and Communication Strategy for the Forestry Sector (Zvyšování kvalifikace a komunikační strategie pro lesnický sektor). Projekt byl řešen v letech 2003–2004 v rámci projektů FAO, a touto organizací byl rovněž koordinován. Obsahem byla analýza stavu a úrovně komunikace lesnického sektoru s veřejností a návrh efektivního systému včetně vzdělávání. Řešení se účastnilo několik organizací v ČR, v rámci FLE pak 5 pracovníků. Výsledky a výstupy byly předloženy jak orgánům FAO, tak orgánům v rámci ČR.
- Innovation and Entrepreneurship in Forestry (Inovace a podnikání v lesním hospodářství). Projekt je řešen od roku 2002 a je koordinován Regionálním centrem Evropského lesnického institutu ve Vídni. Obsahem řešení je analýza inovačního potenciálu v lesním hospodářství v zúčastněných zemích, ale obecněji i inovačního potenciálu daných zemí včetně kulturního, sociálně-ekonomického a právního prostředí. 5 pracovníků FLE se účastní řešení v rámci národní studie.
Zahraniční studenti odjíždějí většinou přes programy SOCRATES/ERASMUS nebo např. rozvojové programy MŠMT.
Zajímavé odkazy:
http://www2.czu.cz/home/zahranicni_erasmus.php

Institut tropů a subtropů (ITS) ČZU Praha
V rámci ČZU má ITS postavení specializovaného pracoviště na úrovni fakulty pro přípravu českých a zahraničních odborníků v oborech “Tropické a subtropické zemědělství”, “Trvalý rozvoj venkova tropů a subtropů” a “Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech”. Institut se dále zabývá vědecko-výzkumnou činností a implementací projektů ve výše jmenovaných oblastech. Činnost ITS má klasické schéma univerzitního pracoviště s těžištěm v pedagogice a výzkumu. K tomu přistupují další komponenty, jež jsou důležité pro pracoviště - poradenská a projektová činnost, intenzivní zahraniční aktivity včetně podílu na programu EU Socrates/Erasmus a účasti pracovníků ITS na projektech a stážích v zahraničí.
ITS je zapojen do realizace české pomoci pro rozvojové země tří kontinentů. V roce 2004 narostl objem projektů české technické pomoci na 16 979 000 Kč. ITS má v současnosti 8 rozvojových projektů, implementovaných v sedmi zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, např.:
- ustavení centra zemědělského vzdělávání v provincii Bie (Angola);
- zlepšení profesní kvalifikace poradců ACSA prostřednictvím jejich školení v environmentální problematice v Moldávii;
- „Projekt Peru“ - zřízení rozvojového a extenzifikačního centra v amazonské části Peru za účelem vytváření trvale udržitelných technologií v zemědělství. MŠMT ČR.
Hlavním cílem projektu je založení pilotního centra pro monitorování, poradenství a rozvoj trvale udržitelného zemědělství amazonské oblasti za účelem vytvářet a inovovat agrolesnické technologie společně s místními zemědělci jako alternativu ke žďárového zemědělství. Cílem je zainteresovat místní zemědělce do procesu vytváření a inovací  těchto agrolesnických technologií skrze participační experimenty. Nedílnou součástí projektu je nejen hledání vhodných technologií pro produkci a zpracování, ale také pomoc při vytváření trhu a marketingu.
Na rozvojovém projektu v Peru v současné době pracují zejména zaměstnanci ITS ČZU. V rámci tohoto projektu již také cca 10 studentů ITS řeší nebo již odevzdalo diplomové práce. V r. 2005 také v rámci projektu jeden student MZLU v Brně prováděl základní inventarizaci experimentálního lesa v oblasti Macuya. Pro zapojení do projektu touto formou ITS uvítá i další studenty, v současné době ale nehledá kromě studentů nového člověka do týmu.
Zajímavé odkazy:
http://www.itsz.czu.cz/projects/peru/projektperu.htm

FLD MZLU v Brně
Zahraniční činnost LDF MZLU v Brně vychází z přesvědčení, že smysluplná aktivita je aktivita s dlouhodobou perspektivou a koncepcí. Vychází z aktuálního stavu spolupráce zemí Evropské unie, tj. je orientována především na mezinárodní programy a v jejich rámci pak na program zcela klíčový – program Socrates/Erasmus. Ten je od poloviny 90. let pilířem spolupráce vysokých škol univerzitního i neuniverzitního (polytechnického) typu zemí EU a kandidátských zemí; LDF MZLU v Brně je do tohoto programu zapojena již od akademického roku 1998/1999.
Od roku 1999 je např. pod gescí MZe v rámci programu zahraniční rozvojové pomoci České republiky řešen projekt s názvem Tvorba ekologické sítě a agrolesnická, kulturní a výchovná východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra. Cílem projektu bylo zmapovat současný stav ostrovních biotopů, vymezit ekologicky významné krajinné segmenty při tvorbě návrhu ekologické sítě a vytvořit rámce pro trvale udržitelné agrolesnické hospodaření místní komunity.
Zajímavé odkazy:
http://www.mendelu.cz/int/
http://www.eduforest.org - mezinárodní síť lesnických škol

Pozn.: také střední lesnické školy pravidelně vysílají studenty na různě dlouhé pobyty v zahraničí a vyvíjejí různé mezinárodní aktivity, bližší informace na sekretariátech škol.

S využitím sborníku ze semináře České lesnictví ve světě a podle vyjádření zástupců jednotlivých institucí.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.