Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 05/06

Plzeňská teplárenská, a. s. - Jeden z nejvýznamnějších odběratelů energetické biomasy

Plzeňská teplárenská, a. s., je největším výrobcem tepla na území města Plzně. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 40.000 bytů a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských subjektů.

Systémem centrálního zásobování teplem provozovaného Plzeňskou teplárenskou, a. s., jsou již pokryty všechny plzeňské městské obvody.

Společnost vyrábí a dodává rovněž elektrickou energii a chlad.

Na zkušenosti s výrobou energie z biomasy jsme se zeptali pana Ing. Vlastimila Boreckého, manažera výstavby 4. etapy.

Silva Regina 2006 - I. část - Biomasa

Brno 2. až 6. dubna 2006

Není zvykem českých masmédií cokoli zdařilého chválit, ale to, jak se prezentovalo moderní české lesnictví na brněnském výstavišti v nejtypičtějším kulatém pavilonu Z a jeho bezprostředním okolí, se při 9. ročníku jakkoli pohanit opravdu nedalo. Během pěti dnů navštívilo veletržní trojlístek Techagro, Animal Vetex a Silva Regina téměř 80 000 návštěvníků z 41 zemí světa. Nárůst návštěvníků o 1/3 ve srovnání s rokem 2004 byl znát. Podobně i nárůst vystavovatelů se nejen díky hlavnímu tématu “Biomasa jako obnovitelný zdroj energie” vyšplhal o 20 %. V tomto čísle se budeme věnovat hlavnímu nosnému tématu biomasy a v příštím čísle jej doplníme o vystavované novinky z ostatních oblastí lesního hospodářství a myslivosti.

Štěpkování, biologický odpad – Energetické využití

Jan Bercha

22. listopadu 2005 uspořádala Česká lesnická společnost seminář na téma více než aktuální. Obnovitelné surovinové zdroje, mezi něž někdejší těžební odpad – lesní klest – patří, se pod tíhou nejen politických argumentů dostávají do popředí zájmu energetiků. Lesníci mají nyní jedinečnou možnost se do tohoto procesu zapojit a někteří jí plně využívají.

Můžeme očekávat povolební změny v lesnictví?

Následující text navazuje na článek z čísla 4/06 „Do jakých rukou svěříme rozvoj venkova?“ Tak jako v předchozím článku na otázky odpovídá za ČSSD paní Zoja Hušková, KDU-ČSL pan Jan Gruza, KSČM pan Pavel Kováčik, ODS pan Jiří Papež, SNK-ED pan Radim Perlín, SZ pan Tomáš Havlíček a za US-DEU pánové František Pelc a Josef Vozka.

Těžební možnosti na území lesů ČR

Jaromír Vašíček a kol.

Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (dále jen ÚHÚL) bylo Ministerstvem zemědělství (MZe) uloženo vypracovat začátkem ledna 2006 dvě studie. První se týkala těžebních možností lesů na celém území České republiky, druhá se týkala těžebních možností lesů ve vlastnictví státu ve správě s. p. LČR.

Na obou studiích pracoval tým zaměstnanců ÚHÚL ve složení Ing. Jan Hána, Ing. Miloš Kraus, Ing. Patrik Pacourek a Ing. Miroslav Zeman. Při všech modelových variantách byl respektován princip trvalosti produkce.

Proč vznikla lesnická profese?

Anketa Lesnické práce – II. Díl

Tak jako v minulém čísle LP (str. 12), i nyní si můžete přečíst odpovědi respondentů z nejrůznějších sfér lesního hospodářství na následující otázky:

- Jaký byl v minulosti důvod ke vzniku lesnické profese?

- Jak je tomu v současnosti? Jsou důvody stejné, nebo došlo k nějakému posunu?

Hospodaření v městských a příměstských lesích

Veronika Kmínková, Ivo Kupka

Vzhledem ke společenským a kulturním změnám ve využívání přírody dochází i ke zvýraznění mimoprodukčních funkcí, zvláště u lesů městských a příměstských (zákon č. 289/1995 Sb., § 8, odst. 3) a na tuto změnu je třeba reagovat v lesním hospodaření i v rozhodování veřejné správy a ostatních zainteresovaných složek. Česká lesnická společnost proto pod záštitou RNDr. Miloše Gregara, člena rady hlavního města Prahy, a ve spolupráci s Lesy hlavního města Prahy, za finanční podpory MZe uspořádala odborný seminář na téma Hospodaření v městských a příměstských lesích, který se konal 11. 4. 2006 v Horních Měcholupech.

V. konference SVOL - Témata: společný obchod dřívím, situace v LČR, legislativa a dotace

Veronika Kmínková

Dne 6. dubna 2005 se v Pelhřimově konala V. konference Sdružení obecních a soukromých vlastníků lesa v ČR (SVOL). Kromě interních záležitostí, jakými byly volby do orgánů SVOL, výroční zpráva revizní komise o hospodaření či diskuse o rozpočtu organizace pro r. 2006, byly na konferenci předneseny referáty týkající se aktuálního dění v lesnictví. Jak v úvodu prohlásil předseda sdružení F. Kučera, témata se příliš nelišila od těch, která trápila členy SVOL v předchozích letech (NLP, lesnická legislativa, PEFC, dotace a náhrady za újmy při ztíženém hospodaření); přibyla však dvě nová – společné obchodování dřívím členů SVOL a situace a změny ve s. p. LČR a jejich důsledky.

Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2005

Petr Kapitola, Miloš Knížek, Jan Liška, Vítězslava Pešková, František Soukup

Z hlediska ochrany lesa lze hodnocené období roku 2005 označit za poměrně příznivé. Podle evidence poškození lesních porostů se v celkovém měřítku zdravotní stav lesa nezhoršil, lokálně došlo i k mírnému zlepšení, zejména v případě kůrovcové situace. Převážně pozitivní bilanci dokumentuje další meziroční pokles nahodilých těžeb. Letošní výhled však po uplynulé zimě není optimistický, neboť sněhová kalamita vytvořila předpoklad pro opětovný vzestup gradace podkorního hmyzu.

Produkce a spotřeba dříví a výrobků ze dřeva

Vladimír Simanov

V dubnu roku 2005 byla vydána Ekonomickou komisí pro Evropu Organizace spojených národů (UNECE – United Nations Economic Commision for Europe) rozsáhlá studie „European Forest Sector Outlook Study 1960–2000-2020“. Cílem studie, která si vyžádala několik let práce expertů a národních dopisovatelů, je poskytnout politikům a řídícím pracovníkům lesního hospodářství a průmyslu zpracování dřeva analýzu dosavadního vývoje a předpoklad trendů pro dalších 20 let. V minulém čísle LP (str. 16) byl shrnut stav evropských lesních zdrojů, druhý článek série je věnován produkci a spotřebě surového dříví a výrobků ze dřeva.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.