Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 12/07

Úvodník 12/2007

Motto:

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.

Johann Wolfgang von Goethe

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik myšlenek, které mi vytanuly na mysl, když jsem poslouchal jednotlivá vystoupení ministrů zodpovědných za lesy na 5. Ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě, která se konala ve Varšavě ve dnech 5.–7. listopadu 2007.

Editorial 12/2007

Vážení čtenáři,
vítám Vás u poslední Lesnické práce roku 2007.

Když jsem se před několika měsíci ptal, zda nemůže být současná destabilizace lesnického sektoru způsobována záměrně, s cílem přiblížit a odůvodnit privatizaci státního lesa, většina odborníků tento názor odmítala. V den uzávěrky časopisu ale ministr Petr Gandalovič poskytl Hospodářským novinám informaci, že státní podnik LČR bude alespoň z části na prodej.

Management LČR nemá ideální podmínky pro své fungování

Časová řada důležitých událostí podniku LČR v roce 2007

Jmenování Jiřího Holického do čela podniku Lesy České republiky se uskutečnilo 9. 2. 2007. Za jeho vedení se podnik potýkal s následky kalamity, výběrovými řízeními pro rok 2007 a pro období 2008–2010 a bohužel také s neefektivní komunikací, ať již s ministerstvem zemědělství nebo s podnikatelskými subjekty. Odvolán na vlastní žádost byl 15. 10. 2007.

Na to, jak hodnotí svých 195 dnů trvající působení v „rizikové“ funkci generálního ředitele, zda stále považuje obchod se dřívím v režii LČR za výhodnější či jaké byly důvody jeho odvolání jsme se Jiřího Holického zeptali v následujícím rozhovoru.

Uplynulý rok jsme se pokusili zrekapitulovat nejen prostřednictvím rozhovoru s Jiřím Holickým, ale i chronologickým shrnutím důležitých událostí, které ovlivnily činnost státního podniku Lesy ČR v roce 2007.

Pátá Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě

Tomáš Krejzar, Pavlína Vašičková

Ve dnech 5.–7. listopadu 2007 se ve Varšavě uskutečnila již pátá Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE), tentokrát pod heslem „Lesy pro kvalitu života“. Ministři zodpovědní za lesy či jejich zástupci z 46 evropských zemí a představitelé Evropské komise, zastupující Evropská společenství, zde podepsali ministerskou deklaraci a dvě rezoluce: „Lesy, dřevo, energie“ a „Lesy a voda“. Ministři též prohlásili týden od 20. do 24. října 2008 za Panevropský týden lesů a v dalším prohlášení vyjádřili svou účast zemím postiženým ničivými lesními požáry a svou vůli provádět opatření k ochraně proti lesním požárům.

Dynamický nákupní systém u VLS ČR

Martin Šimon

Veřejný zadavatel je při zadávání veřejných zakázek povinen dodržovat zásady postupu zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Této povinnosti není nikterak zproštěn ani veřejný zadavatel v oboru lesního hospodářství, který je nucen, stejně jako jakýkoliv jiný zadavatel, při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce postupovat plně v souladu s výše uvedeným zákonem. Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR se pro splnění všech povinností veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek na lesnické činnosti vydal cestou dynamického nákupního systému.

Veřejné lesnické zakázky u státních lesů v Rakousku a Bavorsku

Vít Obrdlík, Josef Svoboda

Stejně jako u Lesů České republiky, s. p., podléhají Rakouské spolkové lesy i Bavorské státní lesy režimu zákona o veřejných zakázkách. Praktická realizace veřejných lesnických zakázek se však v jednotlivých organizacích státních lesů výrazně liší. Rozdíl je především v pojetí lesnické zakázky.

Škody zvěří na lesních porostech

Miroslav Sloup

Vztah mezi zvěří a lesem je stále se opakující problém, kdy krajní názory jedné strany obhajují vyšší početní stavy zvěře a škody způsobené zvěří víceméně bagatelizují. Opačný názor považuje zvěř v lesích za škodlivý element, který je potřeba anulovat. Naší snahou by mělo být hledat přijatelný kompromis mezi oběma složkami, který by zajišťoval přiměřené stavy zvěře při únosných škodách na lese.

Objemy roční nahodilé těžby v ČR a jejich N-letosti

Jan Kouba, Jana Richterová-Nováková, Daniel Zahradník

Riziko v lesním hospodářství, jako biotechnickém hospodářském odvětví, představují škodlivé vlivy, ať už abiotické, tak i biotické povahy, a škody antropogenní. Článek hledá v závislosti na velikosti nahodilých těžeb v České republice odpovědi na určení jejich významu a opakovatelnosti.

účinnost hnojivých opatření při aplikaci ke kulturám náročnějších dřevin

Vilém Podrázský, Jiří Remeš

Délka trvání vlivu jednotlivých typů melioračních opatření je jen v ojedinělých případech předmětem soustavnějšího výzkumu. V českých poměrech je spíše pravidlem zastavení a opuštění výzkumu z důvodů „nové koncepce“ a změny zaměření institucí. Cenné ekologické, hospodářské a ekonomické poznatky tak nejsou získány, protože nejsou (dříve) plánovány nebo (nyní) financovány aktivity spojené s vyhodnocením pokusů zakládaných s obrovskými materiálními i intelektuálními vklady v minulých obdobích. Jen v některých případech mohou výzkumní pracovníci zhodnotit experimenty, zakládané někdy i před řadou desetiletí.

Přirozená obnova douglasky tisolisté

František Bušina

Dostatečná biodiverzita lesních ekosystémů, kterou mohou introdukované dřeviny zvyšovat, je základním předpokladem pro stabilitu lesů s ohledem na současné i předpokládané změny přírodních podmínek včetně nejistoty vývoje klimatu v budoucnosti. Jednou z možných cest dosažení biodiverzity a ekologické stability lesa je využití přirozené obnovy lesních dřevin, která je známá jako jeden ze základních a zákonitých procesů v životním cyklu každého pralesa. Je významná z důvodu zachování genových zdrojů dílčích populací lesních dřevin a v porovnání s umělou obnovou přináší menší rizika dočasného, ale i trvalého zhoršení stanovištních podmínek při obnově.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.